Προεδρικό διάταγμα 43/13 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ταμειακή διαχείριση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Διαχειριστής της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων είναι η τράπεζα στην οποία έχει ανοιχθεί ο ειδικός λογαριασμός της Αρχής.

 

2. Η τράπεζα, κατά την εξόφληση της επιταγής, τηρεί την τραπεζική διαδικασία. Τα σχετικά δικαιολογητικά της διαδικασίας αυτής και οι εξοφλητικές αποδείξεις των δικαιούχων, παραμένουν στην τράπεζα. Την εξόφληση της επιταγής υποχρεούται η τράπεζα να αναγγείλει στην Αρχή.

 

3. Δικαιολογητικό της πληρωμής αποτελεί το χρηματικό ένταλμα και η αναγγελία για τη χρέωση του λογαριασμού της Αρχής στην τράπεζα και την εκτέλεση κάθε εντολής πληρωμής των δικαιούχων.

 

4. Αν οι πληρωμές ενεργούνται με εντολές μεταφοράς, δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών νομιμοποίησης, ούτε εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. Η απόδειξη εκτέλεσης της εντολής μεταφοράς ή χρέωσης του λογαριασμού της Αρχής με πίστωση του δικαιούχου αποτελεί στην εν λόγω περίπτωση δικαιολογητικό της γενόμενης πληρωμής.

 

5. Για τους περιορισμούς έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, την απόδοση λογαριασμού, τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην ανάληψη υποχρεώσεων καθώς και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα οικονομικής διαχείρισης της Αρχής, που δεν ρυθμίζεται με τον παρόντα Κανονισμό, εφαρμόζονται αναλόγως, οι διατάξεις του Νόμου περί Δημοσίου Λογιστικού και των κανονιστικών διοικητικών πράξεων, που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.