Νόμος 4251/14 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. 1. Επιτρέπεται η είσοδος και η διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα, ως επενδυτών, για να πραγματοποιήσουν επένδυση που θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική ανάπτυξη και οικονομία. Αν η επένδυση πραγματοποιείται από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα μέχρι 3, αναλόγως του ύψους της επένδυσης, πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι μέτοχοι ή στελέχη του αλλοδαπού νομικού προσώπου. Για την υλοποίηση και τη λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου επιτρέπεται να εισέλθουν και να διαμείνουν στη χώρα μέχρι 10, αναλόγως του συνολικού ύψους της επένδυσης, πολίτες τρίτων χωρών, επιπλέον εκείνων που έχουν λάβει άδεια εισόδου και διαμονής για το ίδιο επενδυτικό σχέδιο, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

2. Με εισήγηση της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, η οποία αφορά το χαρακτηρισμό της επένδυσης και τη σκοπιμότητα χορήγησης άδειας διαμονής, μπορεί να επιτραπεί η είσοδος και η διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα για την υλοποίηση και λειτουργία της επένδυσης.

 

3. Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 12 του άρθρου 136, υποβάλλονται στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου διαμονής των ενδιαφερομένων η οποία εντός μηνός τα διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

 

Η ανωτέρω υπηρεσία εντός μηνός εξετάζει την αίτηση και διαβιβάζει στην αρμόδια προξενική αρχή τη σχετική εισήγηση προκειμένου να χορηγηθούν οι απαιτούμενες εθνικές θεωρήσεις εισόδου.

 

Η αρμόδια προξενική αρχή σε περίπτωση καθυστέρησης διαβίβασης της σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, δύναται να χορηγεί της απαιτούμενες σχετικές άδειες θεωρήσεις εισόδου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 84 του νόμου 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/2016).

 

4. Στον πολίτη τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση εισόδου για την πραγματοποίηση επένδυσης χορηγείται άδεια διαμονής για τον ίδιο λόγο, εφόσον προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής είναι πενταετής και ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα κάθε φορά, εφόσον συνεχίζεται η υλοποίηση της επένδυσης ή η λειτουργία αυτής μετά την ολοκλήρωσή της.

 

Για τους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν λάβει άδεια διαμονής βάσει του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης 1 της παραγράφου Α, διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για την ανανέωση της άδειας διαμονής τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 4686/2020 (ΦΕΚ 96/Α/2020).

 

5. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών μπορούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 70, να συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογένειας τους στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, η οποία λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.

 

Ως μέλη της οικογένειας νοούνται:

 

(α) ο έτερος των συζύγων ή των συντρόφων με τον/την οποίο/α ο/η πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,

 

(β) τα άγαμα κοινά τέκνα των συζύγων ή συντρόφων κάτω των 21 ετών,

 

(γ) τα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων ή συντρόφων, εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του/της συντηρούντος σε αυτόν/αυτήν για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύγων ή συντρόφων σε αυτόν/αυτήν κάτω των 21 ετών,

 

(δ) οι απευθείας ανιόντες των συζύγων ή συντρόφων.

 

Στα τέκνα των υποπεριπτώσεων (β) και (γ) που συμπληρώνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους, χορηγείται αυτοτελής άδεια διαμονής για 3 έτη, κατ' αναλογική εφαρμογή των οριζομένων στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 76 του παρόντος, με μόνη υποχρέωση την προσκόμιση της προηγούμενης άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 84 του νόμου 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/2016) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 4540/2018 (ΦΕΚ 91/Α/2018), με την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 4686/2020 (ΦΕΚ 96/Α/2020).

 

6. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκδοση απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής για πραγματοποίηση επενδυτικής δραστηριότητας είναι η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ομοίως για την είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο νέων επενδύσεων που πραγματοποιούνται από ημεδαπές επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν ή από πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν ήδη νομίμως στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική ή επενδυτική δραστηριότητα.

 

8. Στην άδεια διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναγράφεται Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα και στο πεδίο Παρατηρήσεις η επαγγελματική ιδιότητα του κατόχου.

 

9. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 136 καθορίζονται το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος επένδυσης για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζονται πρόσθετα χαρακτηριστικά της επένδυσης ως προϋπόθεση για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α9 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 8 του νόμου 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/2015).

 

Β. 1. Επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα εφόσον προηγουμένως λάβουν, όπου απαιτείται, θεώρηση εισόδου (Visa D), μέχρι 10 πολίτες τρίτων χωρών, ανά επένδυση, που κρίνονται απαραίτητοι, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επενδύσεις οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως Στρατηγικές Επενδύσεις, μετά από απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων περί υπαγωγής στο νόμο 3894/2010 (ΦΕΚ 204/Α/2010).

 

Η ανωτέρω θεώρηση χορηγείται ατελώς, με την προσκόμιση της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία χαρακτηρίζει την επένδυση ως Στρατηγική Επένδυση και εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων που αναφέρεται στη σχέση των πολιτών τρίτων χωρών με το φορέα της στρατηγικής επένδυσης.

 

2. Στους ανωτέρω χορηγείται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας η οποία ανανεώνεται για δέκα έτη, εφόσον ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις.

 

3. Για τη χορήγηση της άδειας διαμονής υποβάλλεται αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην προβλεπόμενη, από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 136, κοινή υπουργική απόφαση, στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Η άδεια διαμονής εκδίδεται εντός διαστήματος 5 ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

4. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών μπορούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 70, να συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογένειας τους στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, η οποία λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.

 

Ως μέλη της οικογένειας νοούνται:

 

(α) ο έτερος των συζύγων ή των συντρόφων με τον/την οποίο/α ο/η πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,

 

(β) τα άγαμα κοινά τέκνα των συζύγων ή συντρόφων κάτω των 21 ετών,

 

(γ) τα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων ή συντρόφων, εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του/της συντηρούντος σε αυτόν/αυτήν για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύγων ή συντρόφων σε αυτόν/αυτήν κάτω των 21 ετών,

 

(δ) οι απευθείας ανιόντες των συζύγων ή των συντρόφων.

 

Στα τέκνα των υποπεριπτώσεων (β) και (γ) που συμπληρώνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους, χορηγείται αυτοτελής άδεια διαμονής για τρία έτη, κατ' αναλογική εφαρμογή των οριζομένων στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 76 του παρόντος, με μόνη υποχρέωση την προσκόμιση της προηγούμενης άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 84 του νόμου 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/2016) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 4540/2018 (ΦΕΚ 91/Α/2018), με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 4686/2020 (ΦΕΚ 96/Α/2020).

 

Γ.1. Επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα πολίτη τρίτης χώρας που έχει πραγματοποιήσει επένδυση σε μία από τις εξής κατηγορίες:

 

α. εισφορά κεφαλαίου, ποσού 400.000 €, τουλάχιστον, σε εταιρεία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και, με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης β', των Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα.

 

Η πραγματοποίηση της επένδυσης γίνεται με διαμεσολαβητή επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 4514/2018 (ΦΕΚ 14/Α/2018), η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης 4 του Παραρτήματος I του Τμήματος Α' του ίδιου νόμου, ή πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, με τη δημιουργία προσωπικής μερίδας του επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣAT) της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων.

 

Η πραγματοποίηση της επένδυσης πιστοποιείται με βεβαίωση η οποία εκδίδεται από τον ανωτέρω διαμεσολαβητή και η διακράτησή της με βεβαίωση που εκδίδεται από την επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 4514/2018, η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης 4 του Παραρτήματος I του Τμήματος Α' του ίδιου νόμου, ή το πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, που τηρεί τον σχετικό λογαριασμό χειριστή,

 

β. εισφορά κεφαλαίου, ποσού 400.000 € τουλάχιστον, σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) του άρθρου 21 του νόμου 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999), που έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα, για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

 

Κατά το αρχικό στάδιο και μέχρι την εισαγωγή της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πραγματοποίηση της επένδυσης και η διακράτησή της πιστοποιείται με βεβαιώσεις που εκδίδονται από την εταιρεία. Μετά την εισαγωγή της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία σε ρυθμιζόμενη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα, ισχύουν όσα ορίζονται στην υποπερίπτωση α',

 

γ. εισφορά κεφαλαίου, ποσού 400.000 € τουλάχιστον, σε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) για απόκτηση μετοχών ή σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) του άρθρου 7 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002) για απόκτηση μεριδίων, εφόσον οι παραπάνω Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) έχουν ως σκοπό να επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή και εγκατάσταση στην Ελλάδα.

 

Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής της συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων, ο επενδυτής υποχρεούται να τοποθετήσει το υπολειπόμενο ποσό της συμμετοχής του, σε δεσμευμένο λογαριασμό (escrow account), στο πιστωτικό ίδρυμα που αποτελεί το θεματοφύλακα του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων.

 

Για την επένδυση με εισφορά κεφαλαίου σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών, ο επενδυτής υποχρεούται να δημιουργήσει στο ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό με αποκλειστική χρήση την κατάθεση των κεφαλαίων που επιστρέφονται σε αυτόν από τον Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων. Ο επενδυτής μπορεί να προβαίνει σε πράξεις εκταμίευσης από τον εν λόγω λογαριασμό, με την προϋπόθεση ότι το άθροισμα του παραμένοντος υπολοίπου του, της ονομαστικής αξίας της παραμένουσας επένδυσης στον Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων και του παραμένοντος υπολοίπου στον δεσμευμένο λογαριασμό του δεύτερου εδαφίου ισούται τουλάχιστον με το αρχικά επενδυθέν ποσό για το οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια διαμονής. Η πραγματοποίηση και η διακράτηση της επένδυσης πιστοποιείται με βεβαιώσεις που εκδίδονται από το διαχειριστή του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων για τη συμμετοχή του επενδυτή και το πιστωτικό ίδρυμα για τις κινήσεις των προαναφερόμενων λογαριασμών. Για την επένδυση με εισφορά κεφαλαίου σε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, κατά το αρχικό στάδιο και μέχρι την εισαγωγή της ΕΚΕΣ σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πραγματοποίηση της επένδυσης και η διακράτησή της πιστοποιούνται με βεβαιώσεις που εκδίδονται από την εταιρεία. Μετά την εισαγωγή της Εταιρείας Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών σε ρυθμιζόμενη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα, ισχύουν όσα ορίζονται στην υποπερίπτωση α',

 

δ. αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, με αξία κτήσης 400.000 € τουλάχιστον, και υπολειπόμενη διάρκεια, κατά το χρόνο αγοράς, 3 τουλάχιστον έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί και τον θεματοφύλακά τους. Η πραγματοποίηση και η διακράτηση της επένδυσης πιστοποιείται με βεβαιώσεις που εκδίδονται από το πιστωτικό ίδρυμα,

 

ε. προθεσμιακή κατάθεση ύψους 400.000 € τουλάχιστον, σε ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, με πάγια εντολή ανανέωσης. Η πραγματοποίηση και η διακράτηση της επένδυσης πιστοποιείται με βεβαιώσεις που εκδίδονται από το πιστωτικό ίδρυμα,

 

στ. αγορά μετοχών, εταιρικών ομόλογων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα, αξίας κτήσης 800.000 € τουλάχιστον.

 

Η πραγματοποίηση της επένδυσης γίνεται με διαμεσολαβητή επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 4514/2018, η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης 4 του Παραρτήματος I του Τμήματος Α' του ίδιου νόμου, ή πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, με τη δημιουργία προσωπικής μερίδας του επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣAT) της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων.

 

Ο επενδυτής υποχρεούται να τηρεί σε πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα μοναδικό και αποκλειστικής χρήσης λογαριασμό για τις πράξεις πραγματοποίησης της επένδυσης και των μετέπειτα συναλλαγών διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του και να μην εκταμιεύει οποιοδήποτε ποσό από ρευστοποίηση των κινητών αξιών, παρά μόνο για την επανεπένδυσή του σε κινητές αξίες του πρώτου εδαφίου, ώστε το μέσο ετήσιο υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού να μην υπερβαίνει το 20% του ποσού της αρχικής επένδυσης.

 

Η πραγματοποίηση και η διακράτηση της επένδυσης πιστοποιείται με βεβαιώσεις που εκδίδονται από την επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 4514/2018, η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης 4 του Παραρτήματος I του Τμήματος Α' του ίδιου νόμου, ή το πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, που τηρεί τον λογαριασμό χειριστή, για την κίνηση του χαρτοφυλακίου του επενδυτή, και από το πιστωτικό ίδρυμα του τρίτου εδαφίου, για την κίνηση του λογαριασμού που τηρείται από τον επενδυτή,

 

ζ. αγορά μεριδίων αξίας κτήσης 400.000 € τουλάχιστον, σε αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε μετοχές, εταιρικά ομόλογα ή και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα, εφόσον: (α)α) το ύψος του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 3.000.000 € τουλάχιστον και (β)β) το αμοιβαίο κεφάλαιο και ο διαχειριστής του είναι αδειοδοτημένοι από την αρχή που εποπτεύει την κεφαλαιαγορά της χώρας στην οποία εδρεύει, η οποία για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) και να έχει συνάψει διμερή συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών με την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

Η πραγματοποίηση των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται με διαμεσολαβητή επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 4514/2018, η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης 4 του Παραρτήματος I του Τμήματος Α' του ίδιου νόμου, ή πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, με τη δημιουργία μερίδας αυτού στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣAT) της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων.

 

Για το αμοιβαίο κεφαλαίο τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα μοναδικός και αποκλειστικής χρήσης λογαριασμός για τις πράξεις πραγματοποίησης των επενδύσεών του και των μετέπειτα συναλλαγών διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του και την είσπραξη μερισμάτων. Κατά τη μεταφορά των προς επένδυση ποσών στον ανωτέρω λογαριασμό, ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου δηλώνει στο πιστωτικό ίδρυμα τα στοιχεία των μεριδιούχων και των μεριδίων που σχετίζονται με αυτά.

 

Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων του πέμπτου εδαφίου, από τον παραπάνω λογαριασμό δεν εκταμιεύεται οποιοδήποτε ποσό και ο διαχειριστής υποχρεούται να επενδύει τα κεφάλαια σε κινητές αξίες του πρώτου εδαφίου, ώστε το μέσο ετήσιο υπόλοιπο του λογαριασμού του τρίτου εδαφίου να μην υπερβαίνει το 20% της ονομαστικής αξίας των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Εκταμίευση ποσού από τον παραπάνω λογαριασμό επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για πραγματοποίηση επένδυσης σύμφωνα με τον σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου, κάλυψη εξόδων διαχείρισης και διανομή μερισμάτων στους μεριδιούχους ή εξόφληση μεριδίων, με την προϋπόθεση ότι για πολίτες τρίτης χώρας ο μεριδιούχος έχει προσκομίσει στον διαχειριστή έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας της περίπτωσης 6, στο οποίο αυτή βεβαιώνει ότι έχει λάβει γνώση για την επικείμενη ρευστοποίηση της επένδυσης.

 

Η πραγματοποίηση και η διακράτηση της επένδυσης από τους μεριδιούχους και το αμοιβαίο κεφάλαιο πιστοποιούνται με την ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και με βεβαιώσεις που εκδίδονται από τον διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου για τη συμμετοχή του πολίτη τρίτης χώρας σε αυτό, από την επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 4514/2018, η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης 4 του Παραρτήματος I του Τμήματος Α' του ιδίου νόμου ή το πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, που τηρεί το λογαριασμό χειριστή για την κίνηση του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου και από το πιστωτικό ίδρυμα του τρίτου εδαφίου για την κίνηση του λογαριασμού του αμοιβαίου κεφαλαίου, η αγορά μεριδίων ή μετοχών αξίας κτήσης 400.000 € τουλάχιστον σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), ο οποίος έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, εφόσον: (α)α) το ύψος του ενεργητικού του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων ανέρχεται στο ποσό των 3.000.000 € τουλάχιστον και (β)β) ο Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων και ο διαχειριστής του είναι αδειοδοτημένοι από την αρχή που εποπτεύει την κεφαλαιαγορά της χώρας στην οποία εδρεύει.

 

Για τον Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα μοναδικός και αποκλειστικής χρήσης λογαριασμός για την κίνηση των κεφαλαίων που αφορούν την πραγματοποίηση των επενδύσεων και την είσπραξη των ποσών από την εκμετάλλευση ή ρευστοποίησή τους. Κατά τη μεταφορά των προς επένδυση ποσών στον ανωτέρω λογαριασμό, ο διαχειριστής του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων δηλώνει στο πιστωτικό ίδρυμα τα στοιχεία των μεριδιούχων και των μεριδίων που σχετίζονται με αυτά.

 

Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων του τέταρτου εδαφίου, από τον παραπάνω λογαριασμό δεν εκταμιεύεται οποιοδήποτε ποσό και ο διαχειριστής υποχρεούται να επενδύει τα κεφάλαια σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, ώστε το μέσο ετήσιο υπόλοιπο του λογαριασμού του δεύτερου εδαφίου να μην υπερβαίνει το 20% της ονομαστικής αξίας των μεριδίων του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων. Εκταμίευση ποσού από τον παραπάνω λογαριασμό επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για πραγματοποίηση επένδυσης σύμφωνα με τον σκοπό του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων, κάλυψη εξόδων διαχείρισης και διανομή μερισμάτων στους μεριδιούχους ή εξόφληση μεριδίων, με την προϋπόθεση ότι για πολίτες τρίτης χώρας ο μεριδιούχος έχει προσκομίσει στον διαχειριστή έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας της περίπτωσης 6, στο οποίο αυτή βεβαιώνει ότι έχει λάβει γνώση για την επικείμενη ρευστοποίηση της επένδυσης.

 

Η πραγματοποίηση και η διακράτηση της επένδυσης από τους μεριδιούχους και τον Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων πιστοποιείται με έκθεση του διαχειριστή του, που συνοδεύεται από έκθεση ορκωτών λογιστών για τη δραστηριότητα του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων, καθώς και βεβαιώσεις που εκδίδονται από τον διαχειριστή του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων για τη συμμετοχή του πολίτη τρίτης χώρας σε αυτόν και από το πιστωτικό ίδρυμα του δεύτερου εδαφίου της για την κίνηση του λογαριασμού του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων.

 

2. Με την απόφαση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 136 μπορεί να προστίθενται στις κατηγορίες επενδύσεων της περίπτωσης 1, περιπτώσεις που αφορούν τη συμμετοχή σε άλλες μορφές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων. Ο Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων πρέπει να έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα και τόσο αυτός, όσο και ο διαχειριστής του να είναι αδειοδοτημένοι από την αρχή που εποπτεύει την κεφαλαιαγορά της χώρας στην οποία εδρεύει, η οποία για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) και να έχει συνάψει διμερή συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών με την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

3. Στην περίπτωση πραγματοποίησης επένδυσης των υποπεριπτώσεων α' έως στ' της περίπτωσης 1 από νομικό πρόσωπο, επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα πολιτών τρίτης χώρας ως εξής:

 

α) για επένδυση ύψους ποσού τουλάχιστον ίσου με αυτό που ορίζεται κατά υποπερίπτωση στην περίπτωση 1, η οποία πραγματοποιείται από ημεδαπό νομικό πρόσωπο, επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα σε πολίτη τρίτης χώρας εφόσον κατέχει το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων,

 

β) για επένδυση που πραγματοποιείται από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα μέχρι 3, αναλόγως του ύψους της επένδυσης, πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι μέτοχοι ή στελέχη του αλλοδαπού νομικού προσώπου.

 

Με την απόφαση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 136 καθορίζεται ο αριθμός των πολιτών τρίτων χωρών του προηγούμενου εδαφίου, αναλόγως του ύψους της επένδυσης, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το διπλάσιο του ελάχιστου ποσού που ορίζεται κατά υποπερίπτωση στην περίπτωση 1.

 

4. Με μέριμνα της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καταρτίζονται κατάλογοι στους οποίους περιλαμβάνονται, ύστερα από αίτησή τους, οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία της υποπερίπτωσης β', οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων της υποπερίπτωσης γ', τα Αμοιβαία Κεφάλαια της υποπερίπτωσης ζ' και οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων της υποπερίπτωσης η' της περίπτωσης 1, που πληρούν τις κατά υποπερίπτωση προϋποθέσεις. Οι ανωτέρω κατάλογοι αναρτώνται σε ιστοσελίδα που ορίζεται με την απόφαση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 136. Αρμόδια υπηρεσία για την πιστοποίηση της πραγματοποίησης και της διακράτησης των επενδύσεων της παρούσας παραγράφου είναι η Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

5. Η αίτηση εισόδου στην Ελλάδα και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται με την απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 136, υποβάλλονται στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή του τόπου διαμονής του επενδυτή, μέσα στο επόμενο από την πραγματοποίηση της επένδυσης έτος. Η προξενική αρχή, μέσα σε 1 μήνα από την παραλαβή τους, διαβιβάζει αυτά στην αρμόδια υπηρεσία του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 4, για την πιστοποίηση της πραγματοποίησης και της διακράτησης της επένδυσης. Η ανωτέρω υπηρεσία, εξετάζει τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και διαβιβάζει, μέσα σε 1 μήνα από την παραλαβή τους, στην προξενική αρχή σχετική πιστοποίηση προκειμένου να χορηγηθεί η εθνική θεώρηση εισόδου για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση.

 

6. Στον πολίτη τρίτης χώρας, που έχει λάβει εθνική θεώρηση εισόδου ως επενδυτής της παρούσας παραγράφου, εφόσον προσκομίσει πρόσφατη πιστοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας για τη διακράτηση της επένδυσης και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 136, χορηγείται, με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, άδεια διαμονής, πενταετούς διάρκειας, η οποία ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα κάθε φορά, εφόσον πιστοποιείται η διακράτηση της συγκεκριμένης επένδυσης και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.

 

Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκδοση απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν πραγματοποιήσει επένδυση της παρούσας παραγράφου, είναι η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

 

Η άδεια διαμονής ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται εφόσον δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις χορήγησής της.

 

Διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για την ανανέωση της άδειας διαμονής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Γ6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 4686/2020 (ΦΕΚ 96/Α/2020).

 

7. Στην άδεια διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών ως επενδυτών της παρούσας παραγράφου αναγράφεται Άδεια διαμονής για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση και στο πεδίο Παρατηρήσεις η συγκεκριμένη κατηγορία επένδυσης της περίπτωσης 1.

 

8. Οι πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις του παρούσας παραγράφου μπορούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 70, να συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογένειάς τους, σύμφωνα με την περίπτωση 5 της παραγράφου Α'.

 

Στα τέκνα που συμπληρώνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους, χορηγείται αυτοτελής άδεια διαμονής για 3 έτη, όπως ορίζεται στην περίπτωση 5 της παραγράφου Α.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Γ8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 4686/2020 (ΦΕΚ 96/Α/2020).

 

9. Οι άδειες διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν καθιερώνουν δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Γ προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

Δ. 1. Πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν εισέλθει νόμιμα στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαμένουν νόμιμα στη χώρα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων Α' ή Β' ή Γ', δεν υποχρεούνται να εγκαταλείψουν την Ελληνική Επικράτεια προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής, σύμφωνα με τις παραγράφους αυτές.

 

2. Πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν εισέλθει νόμιμα στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαμένουν νόμιμα στη χώρα, μπορούν να υποβάλουν στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής αίτηση για χαρακτηρισμό επένδυσης της παραγράφου Α' ή για πιστοποίηση πραγματοποίησης και διακράτησης επένδυσης της παραγράφου Γ', που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται, κατά περίπτωση, στην απόφαση του πρώτου ή δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 136. Η αίτηση διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να εισηγηθεί, κατά περίπτωση, για το χαρακτηρισμό ή την πραγματοποίηση και διακράτηση της επένδυσης όπως προβλέπεται στις περιπτώσεις 2 της παραγράφου Α' και 4 της παραγράφου Γ'.

 

3. Η υπηρεσία που εισηγείται για την επένδυση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παραγράφους Α' και Γ', είναι αρμόδια για την παρακολούθησή της μετά τη χορήγηση της άδειας διαμονής και ενημερώνει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για κάθε μεταβολή. Για τον σκοπό αυτόν, οι επενδυτές των παραγράφων Α' και Γ' υποχρεούνται να υποβάλλουν, κατά το πρώτο δίμηνο κάθε έτους ή όποτε άλλοτε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα σχετικά δικαιολογητικά που καθορίζονται, κατά περίπτωση, στην απόφαση του πρώτου ή δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 136.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.