Νόμος 4251/14 - Άρθρο 66

Άρθρο 66: Παραμονή με σκοπό την αναζήτηση εργασίας ή την επιχειρηματικότητα - Δικαιώματα και υποχρεώσεις - Στατιστικά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρα 25, 34, 35, 37 και 38 της Οδηγίας)

 

1. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, οι ερευνητές, στους οποίους χορηγήθηκε άδεια διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 61, μπορούν να παραμείνουν στην Ελλάδα, με βάση την άδεια διαμονής που προβλέπει η παράγραφος 2, για περίοδο 12 τουλάχιστον μηνών, προκειμένου να αναζητήσουν εργασία ή να συστήσουν επιχείρηση.

 

2. Με σκοπό τη διαμονή σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι ελληνικές αρχές χορηγούν, κατόπιν αίτησης του ερευνητή, άδεια διαμονής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1030/2002, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις περιπτώσεις α', β', γ', δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 61. Προς τον σκοπό αυτόν, οι ελληνικές αρχές απαιτούν επιβεβαίωση από τον φορέα υποδοχής για την ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας του ερευνητή.

 

Η ευθύνη του ερευνητικού οργανισμού όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 59, περιορίζεται μέχρι την ημερομηνία έναρξης της άδειας διαμονής για τον σκοπό αναζήτησης εργασίας ή ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

3. Κατά περίπτωση και εφόσον οι προϋποθέσεις του άρθρου 63 εξακολουθούν να πληρούνται, η προβλεπόμενη στο εν λόγω άρθρο άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση ανανεώνεται αναλόγως.

 

4. Ο αιτών δικαιούται να υποβάλει αίτηση για την άδεια διαμονής του παρόντος άρθρου ή κατά περίπτωση των μελών της οικογένειάς του μέσα σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών πριν από τη λήξη της άδειας που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 63.

 

5. Αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής βάσει του παρόντος άρθρου απορρίπτεται εφόσον:

 

α) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4,

 

β) τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευτεί.

 

6. Εάν η επιβεβαίωση του ερευνητικού οργανισμού για την ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας του ερευνητή δεν είναι διαθέσιμη πριν από τη λήξη της άδειας που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 61 ενώ πληρούνται όλες οι λοιπές προϋποθέσεις, ο ερευνητής επιτρέπεται να παραμείνει στην Ελληνική Επικράτεια, προκειμένου να υποβάλει τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία εντός 90 ημερών από τη λήξη της προηγούμενης άδειας.

 

7. Μετά από τουλάχιστον 3 μήνες από την έκδοση της άδειας διαμονής δυνάμει του παρόντος άρθρου, οι πολίτες τρίτων χωρών υποχρεούνται να αποδείξουν στην αρμόδια υπηρεσία ότι έχουν πραγματική πιθανότητα να προσληφθούν ή να συστήσουν επιχείρηση και ότι η εργασία που αναζητεί ο πολίτης τρίτης χώρας ή η επιχείρηση την οποία πρόκειται να συστήσει αντιστοιχεί στη βαθμίδα των σπουδών που ολοκληρώθηκαν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορίζονται ο τρόπος απόδειξης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τυχόν λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

 

8. Εφόσον οι όροι των παραγράφων 2 και 3 δεν πληρούνται πλέον, η αρμόδια υπηρεσία ανακαλεί την άδεια διαμονής του πολίτη χώρας και των μελών της οικογένειάς του.

 

9. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στους ερευνητές και τα μέλη της οικογένειάς τους που διαμένουν ή έχουν διαμείνει στην Ελλάδα, βάσει της παραγράφου 11 του άρθρου 64 και της παραγράφου 4 του άρθρου 64Α, βάσει μακράς κινητικότητας.

 

10. Οι αρμόδιες Αρχές παρέχουν στους αιτούντες τις πληροφορίες σχετικά με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης και τις πληροφορίες σχετικά με την είσοδο και τη διαμονή, καθώς και τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις διαδικαστικές εγγυήσεις.

 

11. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μία φορά κάθε έτος και για πρώτη φορά με έτος αναφοράς το 2019 και όχι αργότερα από τις 30-06-2020, ανακοινώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθμόν 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11-07-2007 (ΕΕL 199/2007), στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των αδειών διαμονής για λόγους έρευνας που εκδόθηκαν για πρώτη φορά και ενδεχομένως, των κοινοποιήσεων που ελήφθησαν, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 64 και στο μέτρο του δυνατού, για τον αριθμό των ερευνητών, των οποίων η άδεια έχει ανανεωθεί ή ανακληθεί. Με τον ίδιο τρόπο κοινοποιούνται στατιστικά στοιχεία για τα μέλη οικογενείας ερευνητών που έγιναν δεκτά. Οι στατιστικές αυτές κατανέμονται ανά ιθαγένεια και στο μέτρο του δυνατού, ανά διάρκεια ισχύος της άδειας.

 

12. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ορίζεται ως το ελληνικό σημείο επαφής με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά:

 

α) με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την κινητικότητα που προβλέπεται στα άρθρα 64 και 64Α,

 

β) με την εισδοχή ερευνητών μόνο μέσω εγκεκριμένων ερευνητικών οργανισμών,

 

γ) με πολυμερή προγράμματα για ερευνητές που περιλαμβάνουν μέτρα κινητικότητας και συμφωνίες μεταξύ δύο ή περισσότερων Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 4666/2020 (ΦΕΚ 35/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.