Νόμος 4666/20

Ν4666/2020: Τροποποίηση του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11-05-2016 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4666/2020: Τροποποίηση του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11-05-2016 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair), (ΦΕΚ 35/Α/2020), 19-02-2020.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014)

Άρθρο 3: Αντικατάσταση του τίτλου του Τμήματος Α' του Δεύτερου Μέρους του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014)

Άρθρο 4: Αντικατάσταση του άρθρου 31 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014)

Άρθρο 5: Συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 32 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014)

Άρθρο 6: Αντικατάσταση του άρθρου 33 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014)

Άρθρο 7: Αντικατάσταση του άρθρου 34 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014)

Άρθρο 8: Αντικατάσταση του άρθρου 35 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014)

Άρθρο 9: Αντικατάσταση του άρθρου 36 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014)

Άρθρο 10: Αντικατάσταση του άρθρου 38 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014)

Άρθρο 11: Αντικατάσταση του άρθρου 40 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014)

Άρθρο 12: Αντικατάσταση του άρθρου 41 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014)

Άρθρο 13: Προσθήκη νέου άρθρου 31Α μετά το άρθρο 31 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014)

Άρθρο 14: Αντικατάσταση του τίτλου του Τμήματος Γ του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014)

Άρθρο 15: Αντικατάσταση του άρθρου 57 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014)

Άρθρο 16: Αντικατάσταση του άρθρου 58 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014)

Άρθρο 17: Αντικατάσταση των παραγράφων 1 και 9 του άρθρου 59 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014)

Άρθρο 18: Αντικατάσταση του άρθρου 60 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014)

Άρθρο 19: Αντικατάσταση του άρθρου 61 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014)

Άρθρο 20: Αντικατάσταση του άρθρου 62 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014)

Άρθρο 21: Αντικατάσταση του άρθρου 63 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014)

Άρθρο 22: Αντικατάσταση του άρθρου 64 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014)

Άρθρο 23: Προσθήκη νέου άρθρου 64Α μετά το άρθρο 64 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014)

Άρθρο 24: Αντικατάσταση του άρθρου 65 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014)

Άρθρο 25: Αντικατάσταση του άρθρου 66 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014)

Άρθρο 26: Αντικατάσταση του άρθρου 67 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014)

Άρθρο 27: Προσθήκη στο Μέρος Δεύτερο του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014), μετά το Τμήμα Ζ', νέου Τμήματος Η'

Άρθρο 28: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 18-02-2020

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.