Νόμος 4256/14 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Έως την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, επιτρέπεται στον Οίκο Ναύτου να αναθέτει, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, την εκτέλεση έργου φύλαξης των κτιριακών του εγκαταστάσεων σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ή προσωπικό ασφαλείας του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1339/1983 (ΦΕΚ 35/Α/1983).

 

2. Η παύση της λειτουργίας του Οίκου Ναύτου και του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και η ταυτόχρονη έναρξη της πλήρους λειτουργίας του Οίκου Ναύτου - Ναυτική Εργασία και της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Από την παύση της λειτουργίας των συγχωνευόμενων φορέων, λήγει η θητεία των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης, καθώς και των μελών των συλλογικών οργάνων τους, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.

 

4. Υφιστάμενες μισθώσεις των συγχωνευόμενων φορέων λύονται εντός μηνός από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παραγράφου 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, δύναται να παραταθεί υφιστάμενη μίσθωση για 1 μήνα άπαξ, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο οποίος μνημονεύεται στην απόφαση αυτή.

 

Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη λύση των ως άνω μισθώσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.