Νόμος 4257/14 - Άρθρο 45

Άρθρο 45


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) υπάγονται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι πάσης φύσεως και κατηγορίας μισθώσεις ακινήτων, που εκμισθώνουν οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων προσοδοφόρων ακινήτων κατά την έννοια των άρθρων 638 και επόμενα του Αστικού Κώδικα. Αποφάσεις που έχουν ληφθεί για μείωση μισθωμάτων επί των ανωτέρω ακινήτων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 4071/2012 θεωρούνται νόμιμες.

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 34/1995 Κωδικοποίηση νόμων περί Εμπορικών Μισθώσεων, όπως αυτή ισχύει βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 7 του νόμου 2741/1999, μετονομάζεται σε παράγραφο 2)α.

 

Ακολούθως, με το παρόν προστίθεται στο υφιστάμενο άρθρο 5 παράγραφος 2)α μία νέα παράγραφος 2)β, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

{2. β. Ειδικά οι επαγγελματικές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων με εκμισθωτή οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή δημοτική ή κοινωφελή επιχείρηση ή δημοτικό ίδρυμα, υπαγόμενα σε αυτόν, που έχουν συμπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια από την αρχική έναρξη της μίσθωσης, παρατείνονται αυτοδικαίως με επίδοση σχετικής δήλωσης βουλήσεως του μισθωτή, για χρόνο ίσο με τον αρχικώς συμπεφωνημένο συμβατικό, εφόσον:

 

α) ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος,

β) καταβάλει το μίσθωμα κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες προ της δημοσιεύσεως του παρόντος και

γ) έχει συναφθεί η μίσθωση κατόπιν διαγωνιστικής δημόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.