Νόμος 4257/14 - Άρθρο 46

Άρθρο 46


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 109 του νόμου 3852/2010 αναριθμείται σε 9 και προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Οι ρυθμίσεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 7)β του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις οφειλές των ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών, που οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου. Το ύψος ποσού των οφειλών, που δύναται να αναλάβει ο κάθε φορέας, προκύπτει από το λόγο συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση, όπου μέτοχος είναι Περιφέρεια ή ήταν τέως νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας αυτή έχει υπεισέλθει, η αναδοχή και η καταβολή των οφειλών που της αναλογούν, γίνεται έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.}

 

2. Η προθεσμία που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7)β του άρθρου 109 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 30-06-2015.

 

3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 10 του νόμου 4071/2012 εφαρμόζεται αναλόγως και για τους εκκαθαριστές των επιχειρήσεων του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.