Νόμος 4257/14 - Άρθρο 71

Άρθρο 71: Κατάργηση των σχολών δημοτικής αστυνομίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με τις επωνυμίες Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαΐδας, Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Τσοτυλίου και Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Κόνιτσας, που έχουν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 62 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009), καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Τα περιουσιακά στοιχεία των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που λύονται περιέρχονται στους οικείους δήμους, η δε εκκαθάριση διενεργείται από ειδική επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017).

 

2. α. Η περιουσία των καταργηθέντων νομικών προσώπων με τις επωνυμίες  Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαΐδας και Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Κόνιτσας, ως σύνολο, στην οποία περιλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις τους, περιέρχεται στους Δήμους Εορδαίας και Κόνιτσας, αντίστοιχα, οι οποίοι καθίστανται καθολικοί διάδοχοί τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος.

 

β. Η καταργηθείσα Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Τσοτυλίου, ιδρυθείσα με την υπουργική απόφαση 146/2004 (ΦΕΚ 485/Β/2004) και σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 410/1995, λειτούργησε ως αμιγής δημοτική επιχείρηση και εκκαθαρίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εκκαθάρισης δημοτικών επιχειρήσεων. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν, περιέρχονται στο Δήμο Βοΐου. Η απόφαση εκκαθάρισης, με ευθύνη του εκκαθαριστή, αποστέλλεται εντός προθεσμίας 15 ημερών στον Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της καταργούμενης επιχείρησης στον οικείο δήμο. Από την έκδοση της σχετικής πράξης, ο Δήμος Βοΐου καθίσταται αυτοδικαίως καθολικός διάδοχος των περιουσιακών στοιχείων αυτής και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εκκρεμών δικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017).

 

3. Με απόφαση του Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός προθεσμίας 1 μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, συστήνεται, για κάθε νομικό πρόσωπο της παραγράφου 2)α του παρόντος, Επιτροπή Καταγραφής με σκοπό την καταγραφή της περιουσίας του, η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, τον τελευταίο διατελέσαντα πρόεδρο εκάστου καταργηθέντος νομικού προσώπου ή έναν δημοτικό σύμβουλο που ορίζει με απόφασή του το οικείο δημοτικό συμβούλιο και έναν εκπρόσωπο του οικείου δήμου, μαζί με τους αναπληρωτές τους.

 

Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής εντός προθεσμίας 2 μηνών από την ημερομηνία συγκρότησής της και εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση της καταγραφής και αποστέλλει τη σχετική έκθεση στον Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει αμελλητί διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας που περιέρχεται στον οικείο δήμο. Από την έκδοση της απόφασης αυτής, ο οικείος δήμος καθίσταται καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος νομικού προσώπου και υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού και διεξάγει ή συνεχίζει δίκες που το αφορούν.

 

Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Οι αποφάσεις που αφορούν ακίνητα μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού Γραφείου. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν το περιεχόμενο και τους όρους διαθηκών, κωδικέλλων ή δωρεών ως προς τις διατάξεις τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017).

 

4. (πρώην 2). Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ανωτέρω νομικών προσώπων μεταφέρεται, αυτοδικαίως, στο Δήμο Κόνιτσας, με την ίδια σχέση εργασίας και κατατάσσεται σε αντίστοιχες κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα προσωποπαγείς θέσεις, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του, για κάθε συνέπεια.

 

5. (πρώην 3). Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας, το οποίο συγκροτήθηκε δυνάμει των διατάξεων της υπ' αριθμόν 46302/2012 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.