Νόμος 4277/14 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής υποστηρίζεται από το παρατηρητήριο περιβαλλοντικών, χωρικών και κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας.

 

2. Ρόλος του παρατηρητηρίου είναι η υποστήριξη της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής με τη δημιουργία βάσης δεδομένων και με τη χρήση γεωχωρικής πληροφορίας, την επεξεργασία δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης των χωρικών, κοινωνικοοικονομικών, αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών δεδομένων της Αττικής και των στοιχείων της θεσμικής πορείας εφαρμογής του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής από τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να δίνονται οδηγίες προς τους φορείς αναφορικά με την τήρηση στοιχείων και τον τρόπο αρχειοθέτησης, έτσι ώστε να είναι συμβατά μεταξύ τους και να είναι ευχερής η αξιοποίησή τους από τους χρήστες του παρατηρητηρίου.

 

3. Το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης περιλαμβάνει:

 

α) το σύστημα εξειδικευμένων και γενικών δεικτών,

 

β) τις αναγκαίες και κατάλληλες διαδικασίες παρακολούθησης, συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων και πληροφοριών,

 

γ) τις διαδικασίες τροφοδότησης των δεικτών με τιμές και εξαγωγής πορισμάτων σχετικά με την εφαρμογή του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής,

 

δ) τις ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης που τεκμηριώνονται με τη χρήση του συστήματος των δεικτών,

 

ε) τους φορείς που εμπλέκονται στην τήρηση και παροχή των αναγκαίων στοιχείων.

 

4. Το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης τροφοδοτεί με στοιχεία, πληροφορίες και πορίσματα το πρόγραμμα δράσης του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής.

 

5. Το σύστημα δεικτών περιλαμβάνει:

 

α) χωροταξικούς δείκτες που αναφέρονται στα ζητήματα χωροταξικής οργάνωσης που επηρεάζουν τις χρήσεις γης, καθώς και στην εκτίμηση των αναγκών των επιμέρους χωροταξικών ενοτήτων,

 

β) πολεοδομικούς δείκτες που αναφέρονται στα ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης που επηρεάζουν την αστική δομή και τις αστικές ροές, καθώς και στις ανάγκες των επιμέρους πολεοδομικών ενοτήτων,

 

γ) οικονομικούς δείκτες που αναφέρονται στην εκτίμηση της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, των επιπτώσεων στην απασχόληση, της πορείας κατά οικονομικό τομέα και των αλλαγών στο παραγωγικό σύστημα,

 

δ) κοινωνικούς δείκτες που αναφέρονται στην εκτίμηση και παρακολούθηση των κοινωνικών αλλαγών και επιδράσεων,

 

ε) περιβαλλοντικούς δείκτες που αναφέρονται στην εκτίμηση και παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος,

 

στ) δείκτες μεταφορών που αναφέρονται στην εκτίμηση και παρακολούθηση των βασικών κατευθύνσεων στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών, των συνδυασμένων μεταφορών, της δημόσιας συγκοινωνίας, των μετακινήσεων με εναλλακτικά μέσα και των χωρικών επιπτώσεων των δικτύων μεταφορών στην ποιότητα του περιβάλλοντος και στη λειτουργικότητα του αστικού συστήματος, ζ) κυκλοφοριακούς δείκτες που αναφέρονται στην εκτίμηση και παρακολούθηση στοιχείων του οδικού δικτύου,

 

η) ενεργειακούς δείκτες που αναφέρονται στην εκτίμηση και παρακολούθηση της χρήσης κάθε μορφής ενέργειας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις και ιδιαίτερα των εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

 

Οι τιμές των δεικτών, όπου δεν ορίζονται από την οικεία νομοθεσία, καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.