Νόμος 4277/14 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής. Όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά το σχεδιασμό των έργων και δράσεων για την υλοποίηση του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

 

α) Η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού τους ώστε να διασφαλίζονται κατά το δυνατόν οι φυσικές διεργασίες, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ισορροπία και η εξέλιξη των οικοσυστημάτων, καθώς και η ποικιλομορφία, ιδιαιτερότητα ή μοναδικότητά τους.

 

β) Η υποχρέωση της χώρας που απορρέει από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, όπως η διατήρηση των οικοσυστημάτων και των φυσικών οικοτόπων, καθώς και η διατήρηση και αποκατάσταση ζώντων πληθυσμών των διάφορων ειδών στο φυσικό τους περιβάλλον.

 

γ) Η αρχή της πρόληψης της περιβαλλοντικής ζημίας, προκειμένου να αποφεύγεται η υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

 

δ) Οι κατευθύνσεις των κανονιστικών διατάξεων των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) που έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί για προστατευόμενες φυσικές περιοχές εντός της περιοχής εφαρμογής του σχεδίου.

 

ε) Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισμοί που προβλέπονται από Προεδρικό διάταγμα ή υπουργική απόφαση για το χαρακτηρισμό περιοχών της περιοχής εφαρμογής του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

στ) Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισμοί που προ- βλέπονται σε γενικά και ειδικά χωροταξικά σχέδια, καθώς και στα σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων των λεκανών απορροής ποταμών της περιοχής εφαρμογής του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής.

 

ζ) Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισμοί που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με την προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.

 

2. Για τη βιώσιμη διαχείριση των περιοχών που προστατεύονται, όπως του δικτύου Natura 2000 και των στοιχείων που τις χαρακτηρίζουν, όπως είναι τα είδη χλωρίδας και πανίδας, οι οικότοποι, τα οικοσυστήματα, στο στάδιο αξιολόγησης των προτάσεων σχεδιασμού των έργων του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής, λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

 

α) Τα χαρακτηριστικά της καθεμιάς περιοχής, ώστε να διαπιστώνεται η οικολογική σημασία της ως προς το αν αποτελεί αυτή ενδιαίτημα για είδη πανίδας ιδιαίτερης σημασίας που τελούν υπό καθεστώς προστασίας (Οδηγία 1979/409/ΕΟΚ (EEL 103/1979), όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ (EEL 20/2010) και ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την υπουργική απόφαση 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β/1985), την κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ/37338/1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) και την κοινή υπουργική απόφαση 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ 415/Β/2012)).

 

β) Οι όροι και οι περιορισμοί που προβλέπονται από ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις προστασίας και διαχείρισης των περιοχών που προστατεύονται.

 

3. Για την προστασία της βιοποικιλότητας των φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας ισχύουν τα εξής:

 

α) Τα κριτήρια επιλογής προτάσεων καθορισμού των ζωνών προστασίας περιλαμβάνουν σαφείς απαιτήσεις, ως προς τη συμβατότητα της πρότασης που αξιολογείται με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή ανάπτυξής της. Δίνεται προτεραιότητα στην προώθηση των δράσεων που ενισχύουν την προστασία και ανάδειξη φυσικών ενδιαιτημάτων.

 

β) Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ελαχιστοποίηση της κατάληψης αδόμητου χώρου για την επέκταση ή ανάπτυξη νέων οικιστικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, η οποία γίνεται με επαρκή τεκμηρίωση και μετά από συνεκτίμηση των χωρικών και περιβαλλοντικών δεδομένων σε επίπεδο χωρικής ενότητας και δήμου.

 

γ) Στο πλαίσιο των υποκείμενων σχεδιασμών και για κάθε παρέμβαση ξεχωριστά, επιδιώκεται η από κοινού προώθηση των σχεδίων πρασίνου και ανάκτησης του δημοσίου χώρου με τις μελέτες ανάπλασης ή και η ένταξή τους στις μελέτες αυτές.

 

δ) Εφαρμόζονται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές σε έργα και δραστηριότητες, προκειμένου να ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική υποβάθμιση που προκαλείται.

 

ε) Ενθαρρύνεται η εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 

στ) Αξιοποιείται η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής για την αποφυγή ή τη μείωση επιπτώσεων σε φυσικές περιοχές και περιοχές του δικτύου Natura 2000.

 

4. Τα έργα, οι δράσεις και οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής εναρμονίζονται με το καθεστώς προστασίας του εθνικού δρυμού Πάρνηθας.

 

5. Εφαρμόζονται πολιτικές ενίσχυσης της συμπαγούς πόλης.

 

6. Στα έργα, δράσεις και παρεμβάσεις του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής ενσωματώνονται κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

 

7. Για την προστασία των εδαφών σε προστατευόμενες ή μη περιοχές και την αποφυγή της απώλειας, ρύπανσης ή υποβάθμισής τους, ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:

 

α) Στο πλαίσιο των υποκείμενων επιπέδων σχεδιασμού, καθώς και κατά την υλοποίηση και την περιβαλλοντική αδειοδότηση μεμονωμένων έργων, λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή της επιβάρυνσης του εδάφους, ιδιαίτερα στις περιοχές των αναπτυξιακών πόλων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.

 

β) Η χωροθέτηση των έργων και δραστηριοτήτων, που θα προκύψουν από την εφαρμογή του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής, πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα σε ειδικά θεσμοθετημένες περιοχές, αντί σε φυσικές ή αγροτικές περιοχές γης υψηλής παραγωγικότητας.

 

γ) Κατά την επιλογή θέσεων για την εγκατάσταση νέων βιομηχανικών μονάδων, εξετάζεται ως προτεραιότητα η δυνατότητα εγκατάστασης σε οργανωμένους και θεσμοθετημένους χώρους ειδικής χρήσεως, όπως είναι τα επιχειρηματικά πάρκα, προκειμένου να περιορίζεται σε μικρότερη γεωγραφική ζώνη ο κίνδυνος από πιθανά ατυχήματα και η διασπορά ρύπων.

 

δ) Προτεραιότητα αποτελεί η εξυγίανση του επιβαρυμένου Θριάσιου Πεδίου.

 

ε) Για τις προβλεπόμενες, στο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής, χρήσεις, όπως οικιστικές, βιοτεχνικές-βιομηχανικές και τουριστικές, κατά τη χωροθέτησή τους λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να αποφεύγονται οποιουδήποτε είδους αστοχίες.

 

στ) Για τα θέματα που αφορούν στα στερεά απόβλητα:

 

α)α) Οι δράσεις του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων προωθούνται κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό και τον αντίστοιχο περιφερειακό. Ενθαρρύνονται κατά το δυνατόν, παρεμβάσεις ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

 

β)β) Προωθούνται έργα, δράσεις και παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν τη χρήση καθαρών τεχνολογιών, πρακτικών μείωσης στερεών αποβλήτων και αποφυγής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων, ελαιωδών ουσιών, αλάτων ή άλλων ρύπων στο έδαφος.

 

γ)γ) Για τη συνολική διαχείριση των αποβλήτων, έτσι όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19-11-2008 (ΕΕL 312/3/2008), εφαρμόζεται το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής, όπως εκάστοτε αυτό ισχύει.

 

δ)δ) Στις εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη συλλογή, μεταφόρτωση, ανάκτηση και διάθεση στερεών αποβλήτων:

 

α)α)α) Εφαρμόζεται το Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής, όπως κάθε φορά αυτό ισχύει, σε εφαρμογή του άρθρου 33 του νόμου 3164/2003 (ΦΕΚ 176/Α/2003), του νόμου 4042/2012 και της κοινής υπουργικής απόφασης 509010/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003).

 

β)β)β) Προωθούνται κατά προτεραιότητα οι υποδομές και οι εγκαταστάσεις που προβλέπονται από τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης στερεών αποβλήτων και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, καθώς και η προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας.

 

γ)γ)γ) Ακολουθείται η νομοθεσία που ισχύει για την ίδρυση μονάδων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών στερεών αποβλήτων.

 

ζ) Εφαρμόζονται και προωθούνται προς υλοποίηση, κατά προτεραιότητα, όσα προβλέπονται από το ειδικό εθνικό σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

 

η) Για την, περιβαλλοντικά, ασφαλή διαχείριση των υγρών αποβλήτων:

 

α)α) Ολοκληρώνεται το προβλεπόμενο δίκτυο Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) με τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος λειτουργίας τους, με τριτοβάθμια επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση κατά το δυνατό των αποβλήτων που έχουν επεξεργασθεί, με προτεραιότητα στα ΚΕΛ Ψυτάλλειας και Μεταμόρφωσης.

 

β)β) Προωθείται η διοχέτευση των λυμάτων των δήμων που βρίσκονται εκτός της χωρικής ενότητας Αθήνας - Πειραιά είτε σε νέα ΚΕΛ είτε σε υφιστάμενα, σύμφωνα με τις μελέτες των αρμόδιων φορέων, καθώς και η βαθμιαία, σε βάθος χρόνου, μετατροπή του παντορροϊκού συστήματος αποχέτευσης των κέντρων Αθήνας και Πειραιά, σε χωριστικό.

 

γ)γ) Δίνεται προτεραιότητα στην κάλυψη με αποχετευτικό δίκτυο όλων των εντός σχεδίου περιοχών.

 

δ)δ) Προωθείται πρόγραμμα ασφαλούς χρήσης της λάσπης βιολογικών καθαρισμών, μετά από εργασίες ανάκτησης, όπως αυτές προσδιορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

 

ε)ε) Εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και έργα ύδρευσης, μπορούν να υλοποιούνται εντός προστατευόμενων φυσικών περιοχών, εφόσον αποτελούν τη βέλτιστη λύση βάσει περιβαλλοντικών, οικονομοτεχνικών και κοινωνικών κριτηρίων, τα οποία συναξιολογούνται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των εν λόγω έργων.

 

θ) Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα ανάκτησης και διαχείρισης ανενεργών λατομείων και πρώην Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) με στόχο την αξιοποίησή τους με όρους βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης.

 

ι) Για την άρση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων σε τοπικό επίπεδο από τα επιμέρους έργα και δραστηριότητες, επιβάλλεται η λήψη των κατάλληλων μέτρων μέσω της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης στο πλαίσιο των υποκείμενων επιπέδων σχεδιασμού, καθώς και κατά την υλοποίηση επιμέρους έργων.

 

ι)α) Σε περιπτώσεις γεωργικής δραστηριότητας λαμβάνεται μέριμνα ώστε αυτές να ασκούνται με πρακτικές που δεν συντελούν στη διάβρωση και υποβάθμιση του εδάφους, σύμφωνα και με τα όσα προβλέπονται από διεθνείς και ευρωπαϊκές κανονιστικές διατάξεις.

 

8. Για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθύνσεις:

 

α) Για τα υδατικά διαμερίσματα του πεδίου εφαρμογής του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής, καθώς και εκείνων που επηρεάζουν αυτό, οποιοδήποτε έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα μέτρα για την προστασία και αποκατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος, πρέπει να είναι συμβατό με τα αντίστοιχα Σχέδια Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-10-2000 (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 327/2000), κατ' εφαρμογή του νόμου 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) και του προεδρικού διατάγματος 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007).

 

β) Για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου διαχείρισης των υδάτων απαιτείται συντονισμός και εναρμόνιση μεταξύ του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής και των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής, σε συνδυασμό με τη διαχείριση των υδατικών διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Πελοποννήσου, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

 

γ) Τα έργα, οι δράσεις και οι παρεμβάσεις του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής εναρμονίζονται με το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας που προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1108/Β/2010) που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 288/2007), όταν αυτό συνταχθεί.

 

δ) Μείωση της κατανάλωσης φρέσκου νερού με την ενθάρρυνση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησής του, ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία, στους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.

 

ε) Ενθαρρύνονται οι δράσεις που αφορούν στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, καθώς και σε πρακτικές μείωσής τους, κατάλληλης συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσής τους.

 

στ) Προωθούνται προτάσεις που ενσωματώνουν ιδίως τη χρήση τεχνολογιών ανακύκλωσης και εξοικονόμησης νερού, καθώς και περιορισμένης παραγωγής και διάθεσης υγρών αποβλήτων κ.ά.

 

ζ) Ενθαρρύνονται οι δράσεις που στοχεύουν στην προστασία από τη σημειακή και διάχυτη ρύπανση από υγρά απόβλητα, για την πληρέστερη προστασία των υδάτινων πόρων.

 

η) Καταγράφονται τα υδατορέματα, καθώς και οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί για αυτά, ώστε να υπάρξει συνολική θεώρηση των επεμβάσεων που απαιτούνται για την ανάδειξη και την προστασία τους.

 

θ) Καθορίζονται ζώνες προστασίας όλων των υδατορεμάτων που διασχίζουν την περιοχή εφαρμογής του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής.

 

ι) Λαμβάνονται υπόψη, κατά το σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων, ο ενιαίος χαρακτήρας των υδατορεμάτων, η προστασία της φυσικής τους οντότητας και η αξιοποίησή τους ως φυσικό στοιχείο, μέσα στους οικισμούς / πόλεις.

 

ι)α) Εφαρμόζονται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές σε έργα και δραστηριότητες για την ελαχιστοποίηση των υγρών αποβλήτων που παράγονται, καθώς και για τη συλλογή και επεξεργασία τους.

 

ι)β) Παρακολουθείται η ποιότητα των υδάτινων φυσικών αποδεκτών που δέχονται απορροές υγρών αποβλήτων.

 

ι)γ) Εντατικοποιούνται οι δράσεις που αφορούν στη δημιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, όπου αυτές απαιτούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

ι)δ) Καταρτίζεται πρόγραμμα για την αποκατάσταση του κόλπου Ελευσίνας - Ασπρόπυργου.

 

ι)ε) Κατά την ανάπτυξη αστικού πρασίνου, αλλά και στο σχεδιασμό των μητροπολιτικών πάρκων, εξετάζονται μέτρα για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των υδάτων, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι άρδευσης για τη συντήρηση του αστικού πρασίνου.

 

ι)στ) Για την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ, απαιτείται αυστηρή τήρηση της πρόβλεψης για εξασφάλιση των αναγκαίων υδάτινων πόρων από αφαλάτωση και επεξεργασία λυμάτων.

 

9. Διασφαλίζεται εκ των προτέρων ότι οι δράσεις του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής δεν θα ενέχουν κινδύνους για την υποβάθμιση θέσεων και ευρημάτων πολιτιστικού, ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, στο πλαίσιο των μηχανισμών εφαρμογής του, ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:

 

α) Η πραγματοποίηση έργων και η άσκηση δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής γίνεται ύστερα από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

β) Αποφεύγεται η εγκατάσταση μη συμβατών έργων και δραστηριοτήτων σε οριοθετημένες και θεσμοθετημένες περιοχές πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

 

γ) Αξιοποιούνται οι δυνατότητες που παρέχουν οι δράσεις του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής για την ανάδειξη και την προστασία περιοχών και μνημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

 

δ) Εξετάζονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων από την εφαρμογή του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής, οι αποστάσεις από αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και ιστορικούς τόπους, ως κριτήρια αποκλεισμού περιοχών για την υποδοχή των αντίστοιχων έργων ή δραστηριοτήτων. Η εξέταση γίνεται κατά περίπτωση και σε συνδυασμό με την παράμετρο της οπτικής επαφής και της ενδεχόμενης υποβάθμισης περιοχών του πολιτιστικού, ιστορικού και αρχαιολογικού περιβάλλοντος.

 

ε) Αναλαμβάνονται δράσεις και παρεμβάσεις ανάδειξης και προστασίας των Αρχαιολογικών Χώρων της Σαλαμίνας, με έμφαση στις Ζώνες Α' και Β' Προστασίας των σημαντικών Αρχαιολογικών χώρων της Κυνόσουρας (περιοχή Τύμβου των Σαλαμινομάχων) και των Αμπελακίων της Σαλαμίνας.

 

10. Για την προστασία του τοπίου τηρούνται τα ακόλουθα:

 

α) Στις μελέτες διαχείρισης και αποκατάστασης τοπίων δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε όλες τις παραμέτρους του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της ενεργοποίησης των μηχανισμών του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) για τη βιοποικιλότητα.

 

β) Για τις δράσεις που θα προκύψουν από το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής, λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης του τοπίου, όπου αυτό απαιτείται.

 

γ) Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αποκατάστασης τοπίου δίνεται προτεραιότητα στην αποκατάσταση υποβαθμισμένων τοπίων σε προβληματικές περιοχές της Αττικής. Οι αντίστοιχες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν πρόγραμμα ουσιαστικής συμμετοχής των τοπικών κοινωνικών ομάδων, καθώς και ευρείας ενημέρωσης των κατοίκων της κάθε περιοχής.

 

δ) Μετά την ολοκλήρωση και την παύση της λειτουργίας τους, παρακολουθείται η αποκατάσταση των χώρων διαχείρισης αποβλήτων.

 

ε) Στο πλαίσιο του σχεδιασμού των Μητροπολιτικών Πάρκων γίνονται ειδικές ρυθμίσεις για τη δόμηση και τα χαρακτηριστικά του αρχιτεκτονικού έργου που συνάδουν με τη φυσιογνωμία του κάθε πάρκου.

 

στ) Ενθαρρύνονται προτάσεις για τη χωροθέτηση έργων και δραστηριοτήτων κατά προτεραιότητα σε ειδικά θεσμοθετημένες περιοχές, αντί για φυσικές ή αγροτικές περιοχές γης με υψηλή παραγωγικότητα.

 

ζ) Ενθαρρύνονται δράσεις και παρεμβάσεις που συμβάλλουν στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και στη βελτίωση του αστικού και αγροτικού χώρου. Ειδικότερα, προωθούνται δράσεις που αφορούν στην αστική ανάπλαση, στη δημιουργία και αξιοποίηση ελεύθερων χώρων, όπως αύξηση αστικού πρασίνου, στην αναβάθμιση των δημόσιων χώρων, καθώς και στην αξιοποίηση χώρων που υπόκεινται σε οργανωμένη αλλαγή χρήσεων.

 

η) Για την αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων στο τοπίο από την υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων, λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα, όπως διαφοροποίηση σχεδιασμού και τεχνικών στοιχείων του έργου καθώς και αποκατάστασης του τοπίου, μέσω κατάλληλων παρεμβάσεων υλοποίησής τους.

 

θ) Κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δράσεων του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής διασφαλίζονται, κατά το δυνατό, το τοπίο και οι συνιστώσες που το απαρτίζουν.

 

ι) Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την προστασία του τοπίου στη χωρική ενότητα της νησιωτικής Αττικής.

 

11. Για την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας τηρούνται τα εξής:

 

α) Εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών σε έργα και δραστηριότητες για να ελαχιστοποιηθεί η περιβαλλοντική όχληση που προκαλείται από την παραγωγή κάθε είδους αποβλήτων.

 

β) Ενθαρρύνεται η εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 

γ) Εκπόνηση προγραμμάτων για την πρόληψη ατυχημάτων και τη διαχείριση καταστάσεων που προκύπτουν από αυτά.

 

δ) Αποτελεί προτεραιότητα, ενόψει και της χωροθέτησης νέων υποδοχέων δραστηριοτήτων, η κατάρτιση νέου ή η επικαιροποίηση υφιστάμενου σχεδίου διαχείρισης τεχνολογικών ατυχημάτων στην περιοχή του Θριάσιου.

 

ε) Κοινωνικός διάλογος προκειμένου να υπάρξει η μέγιστη δυνατή κοινωνική συναίνεση.

 

στ) Ορθολογική χωροθέτηση του δικτύου των υποδομών, όπως έργων διαχείρισης αποβλήτων, ανακύκλωση, επεξεργασία, διάθεση, που θα αναπτυχθεί, λαμβάνοντας υπόψη το είδος, το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους, καθώς και το δίκτυο μεταφορών που απαιτείται επιπλέον.

 

ζ) Κατά την εκπόνηση του Σχεδίου-πλαισίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Ακτών της Αττικής (ΣΟΔΑΑ) καταβάλλεται προσπάθεια για το διαχωρισμό των χρήσεων και την εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στις ακτές.

 

12. Ενίσχυση του ρόλου των συνδυασμένων μεταφορών, για τα εμπορεύματα, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

 

13. Για τα θέματα που αφορούν στα οδικά έργα:

 

α) Προωθείται, όπου απαιτείται, η συμπλήρωση του οδικού δικτύου, με βάση τους στόχους του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής, με τη βέλτιστη αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση της οδικής υποδομής που υπάρχει, καθώς και με την ανάπτυξη νέων υπεραστικών οδικών συνδέσεων.

 

β) Με γνώμονα την περιβαλλοντική και αισθητική προστασία, τη διατήρηση του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και των ιδιαίτερων οικοσυστημάτων των ορεινών όγκων, λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τα οδικά έργα, κυρίως από αυτά που διασχίζουν τους ορεινούς όγκους.

 

14. Ελέγχεται η αστική ανάπτυξη σε ευρύτερες ζώνες επιρροής των οδικών αξόνων και των σταθμών των μέσων σταθερής τροχιάς. Ειδικότερα:

 

α) Στις περιπτώσεις χάραξης των νέων υπεραστικών και περιαστικών οδικών αξόνων, γίνεται έλεγχος των χρήσεων γης στις ευρύτερες ζώνες επιρροής, μέσω εργαλείων του πολεοδομικού σχεδιασμού, ώστε να επιτυγχάνεται ο έλεγχος της αστικής διάχυσης και της εξάπλωσης της πόλης, όπως επίσης, και η εξασφάλιση της αναγκαίας γης για τη λειτουργία του οδικού δικτύου.

 

β) Για την εύρυθμη λειτουργία της περιοχής επιρροής των σταθμών των μέσων σταθερής τροχιάς και την αποφυγή φαινομένων συγκρούσεων χρήσεων γης σε αυτές, προωθείται κατά προτεραιότητα ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός και ο έλεγχος των χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης, μέσω εργαλείων του πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

15. Προωθούνται όλες οι σχετικές ευκολίες πρόσβασης στις νέες και υφιστάμενες βιομηχανικές μονάδες, με συντήρηση και βελτίωση των υποδομών και δικτύων συγκοινωνιών και μεταφορών που ήδη υπάρχουν, όπως οδικών, σιδηροδρομικών, ακτοπλοϊκών, καθώς και με την κατασκευή νέων υποδομών και δικτύων όπου απαιτείται.

 

16. Αποτελούν συστηματική επιδίωξη, κατά την υλοποίηση αναπλάσεων και την επαναχρησιμοποίηση των κελυφών των κτηρίων, η προώθηση του βιοκλιματικού σχεδιασμού και της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των υποδομών και των κτηρίων, ιδιαίτερα του δημόσιου τομέα.

 

17. Προωθείται η ανάπλαση του οδικού άξονα της Πανεπιστημίου με παράλληλη χρήση μέσων σταθερής τροχιάς, με λειτουργίες που ενθαρρύνουν συλλογικές δραστηριότητες, καθώς και την πεζή μετακίνηση, στο πλαίσιο αναβάθμισης του κέντρου της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας.

 

18. Ο σχεδιασμός και η χωροθέτηση των έργων και δραστηριοτήτων του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής γίνονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στα υλικά περιουσιακά στοιχεία.

 

19. Λαμβάνονται όλα τα μέτρα και οι δράσεις για την προστασία του κοινού από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες και στο θόρυβο, πάνω από τα όρια που έχουν θεσμοθετηθεί.

 

20. Λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση προβλημάτων που οφείλονται στην ισόπεδη διέλευση του προαστιακού σιδηροδρόμου μέσα από την κεντρική περιοχή της Αθήνας. Εξετάζεται η δυνατότητα αντιμετώπισης του ζητήματος στο πλαίσιο έργων αστικής ανάπλασης κατά μήκος της διαδρομής, καθώς και η δυνατότητα μερικής υπογειοποίησης - ανισοπεδοποίησης της γραμμής στο τμήμα Ρουφ - Τρεις Γέφυρες.

 

21. Οι δράσεις που αφορούν στην υλοποίηση λιμενικών υποδομών εντάσσονται αρμονικά στο περιβάλλον, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

 

22. Εξετάζεται, στο πλαίσιο της λειτουργικής εξειδίκευσης του έργου των επιβατικών λιμένων της Αττικής, η δυνατότητα σταδιακής μεταφοράς ακτοπλοϊκών υπηρεσιών από το λιμάνι του Πειραιά σε εκείνο του Λαυρίου, σε άμεση συνάφεια με την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου, καθώς και η απόδοση ειδικού ρόλου στο λιμάνι της Ραφήνας.

 

23. Η υλοποίηση των κατευθύνσεων του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής γίνεται κυρίως μέσω του υποκείμενου σχεδιασμού. Σε αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαία η προώθηση - ολοκλήρωση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών, καθώς και η αναθεώρηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών που ήδη υπάρχουν.

 

24. Στο πλαίσιο των υποκείμενων επιπέδων σχεδιασμού, είναι αναγκαία η άμεση προώθηση των διαδικασιών για τον καθορισμό και την οριοθέτηση των υποδοχέων των διάφορων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερη σημασία έχει η υλοποίηση του προγράμματος για την πολεοδόμηση των θεσμοθετημένων ζωνών, όπως ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ και περιοχές μεταποιητικών δραστηριοτήτων εντός ζωνών οικιστικού ελέγχου, καθώς και επιχειρηματικών πάρκων που βρίσκονται σε καθεστώς εκτός σχεδίου, και η εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών.

 

25. Στη διαδικασία σχεδιασμού των μητροπολιτικών πάρκων εξειδικεύεται ο χαρακτήρας των χρήσεων που επιτρέπονται και προβλέπονται ρυθμίσεις για τη δόμηση που επιτρέπεται.

 

26. Το μητροπολιτικό πάρκο Ελληνικού, στο χώρο του μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, εμπλουτίζεται με τις χρήσεις και δραστηριότητες που προβλέπονται στο νόμο 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012).

 

27. Τα δημόσια ακίνητα του παράκτιου χώρου αναπτύσσονται κατά προτεραιότητα ως υποδοχείς σύνθετων χρήσεων τουρισμού, αναψυχής και κατοικίας.

 

Οι ειδικότεροι στόχοι και κατευθύνσεις πολιτικής για τα δημόσια ακίνητα του παράκτιου χώρου περιλαμβάνουν:

 

α) την προώθηση προγραμμάτων αξιοποίησης με τη μορφή οργανωμένων υποδοχέων ανάπτυξης,

 

β) την ανάπλαση, εξυγίανση, αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και τη συμπλήρωση τουριστικών εγκαταστάσεων και υποδομών που ήδη υπάρχουν, με στόχο την προσέλκυση τουρισμού υψηλού επιπέδου και τη δημιουργία θυλάκων τουριστικής καινοτομίας και πρότυπης αναψυχής, σε συνδυασμό με κατοικία,

 

γ) την προώθηση νέων μορφών θεματικού τουρισμού με συνδυασμό υποδομών, εγκαταστάσεων και δράσεων τουρισμού, αναψυχής, αθλητισμού και πολιτισμού και την εξασφάλιση κατασκευών και εγκαταστάσεων υψηλής ποιότητας και αισθητικής που θα εντάσσονται στον περιβάλλοντα χώρο και το τοπίο, με ειδική πάντοτε μέριμνα για την ανάδειξη, την προβολή και τη διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου.

 

28. Όλα τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που αναφέρονται στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ισχύουν, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.