Νόμος 4302/14 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 11 του Καταστατικού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (άρθρο πέμπτο του νόμου 3607/2007) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Άρθρο 11: Σύνθεση - θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου Απουσία μελών του διοικητικού συμβουλίου

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη ως ακολούθως: τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 1 εκπρόσωπο των εργαζομένων και 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να ασκεί παράλληλα και καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή. Στην περίπτωση αυτή, ως πέμπτο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται 1 ειδικός επιστήμονας.

 

2. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται και παύονται αζημίως για το Δημόσιο και την Εταιρεία με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, πλην του Εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας, για τον οποίο εισηγείται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας.}

 

2. Το άρθρο 11 του νόμου 4225/2014 (ΦΕΚ 2/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης αποδίδει σε άμεση σύνδεση και σε πραγματικό χρόνο, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση ληξιαρχικής πράξης γέννησης του νεογέννητου, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής του, ο οποίος δύναται να αποτελεί στοιχείο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.}

 

3. Α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως:

 

{2. Σύνταξης γήρατος δικαιούνται και όσοι έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης με καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και το 62ο έτος της ηλικίας τους. Για τη συμπλήρωση των 40 ετών ως χρόνος ασφάλισης λογίζονται οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 7 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3029/2002 και του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 2084/1992 ως αυτά τροποποιήθηκαν με το νόμο 3996/2011.}

 

Β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2458/1997 αναριθμείται σε παράγραφο 3.

 

Γ. Όταν ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων είναι τελευταίος ασφαλιστικός φορέας, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων ή αν ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων δεν είναι αρμόδιος για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, η αίτηση συνταξιοδότησης δεν διαβιβάζεται σε προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα, πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 71 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με την ίδια ή όμοια απόφαση, είναι δυνατόν να καθορίζονται διαδικασίες εγγραφής στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ανανέωσης ανεργίας, υποβολής αιτήσεων τακτικής επιδότησης ανεργίας και λοιπών παροχών, μέσω του διαδικτύου, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης.}

 

5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) προστίθεται περίπτωση ι)δ' ως εξής:

 

{ι)δ) Από 01-01-2015, το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας λειτουργεί ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.}

 

6. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι πλήρους απασχόλησης. Οι αποδοχές του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι αποζημιώσεις των Αντιπροέδρων και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Οι Αντιπρόεδροι και τα εντεταλμένα μέλη στα οποία έχει ανατεθεί ευθύνη εποπτείας παραρτήματος ή παραρτημάτων ή θεματική αρμοδιότητα, εφόσον είναι δημόσιοι λειτουργοί δύνανται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού να λαμβάνουν άδεια προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει κατ' ανώτατο όριο τις 15 εργάσιμες ημέρες μηνιαίως.

 

Τον Πρόεδρο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ως προέδρου ο A' Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Β' Αντιπρόεδρος ενώ ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου τον αντικαθιστά το αναπληρωματικό μέλος. Ο Πρόεδρος προεδρεύει του διοικητικού συμβουλίου, συντάσσει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου και ορίζει τους εισηγητές των θεμάτων. Ο Πρόεδρος μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, καθώς και κάθε υπηρεσιακό παράγοντα ή εκπρόσωπο επιστημονικού, ερευνητικού ή τοπικού φορέα.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας επιτρέπεται η πρόωρη λήξη της θητείας του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που συστήνονται με το παρόν άρθρο, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.}

 

7. Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της διάταξης του άρθρου 11 του νόμου 4239/2014 (ΦΕΚ 43/Α/2014) με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν, μέχρι την οριστική συγκρότηση του νέου Ειδικού Σώματος Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.