Νόμος 4313/14 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών και εφαρμογή διατάξεων των Κανονισμών (ΕΚ) 181/2011, 1371/2007 και 2006/2004


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίνεται, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου συγκοινωνιακού ή άλλου φορέα, ο Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών με τον οποίο καθορίζονται ανά κατηγορία επιβατικών μεταφορών τα δικαιώματα των επιβατών, οι υποχρεώσεις, οι υπηρεσίες και οι όροι παροχής των υπηρεσιών των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και λοιπού επιβατικού μεταφορικού έργου προς τους επιβάτες, η διαδικασία υποβολής καταγγελιών στα αρμόδια όργανα, η διαδικασία αποζημίωσης των επιβατών, τα επιβαλλόμενα στους μεταφορείς διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις, καθώς και η διαδικασία επιβολής αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΚ) 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 2006/2004 (ΕΕL 55/2011) και του Κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών (ΕΕL 315/2007).

 

2. Τα επιβαλλόμενα στους μεταφορείς διοικητικά πρόστιμα προσδιορίζονται από 150 € έως 3.000 € και εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου.

 

3. Πρωτοβάθμια όργανα εξέτασης καταγγελιών για την παραβίαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Κανονισμού Δικαιωμάτων των Επιβατών, όπως αυτός εκδοθεί με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 1, καθώς και των Κανονισμών (ΕΚ) 181/2011 και (ΕΚ) 1371/2007 ορίζονται οι μεταφορείς.

 

4. Δευτεροβάθμια όργανα εξέτασης καταγγελιών που δεν επιλύθηκαν από τα πρωτοβάθμια όργανα της ανωτέρω παραγράφου, καθώς και αντιρρήσεων κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων ορίζονται:

 

α) η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών (ΡΑΕΜ) για το σύνολο των οδικών εθνικών και διεθνών επιβατικών μεταφορών που εκτελούνται στην Ελληνική Επικράτεια, πλην των όσων ορίζονται στην περίπτωση β' της παρούσας παραγράφου,

 

β) ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) για τις δημόσιες συγκοινωνίες που εκτελούνται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίζεται στο νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), εκτός της ΠΕ Νήσων, από τις εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου του νόμου 3920/2011 (ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ), καθώς και από τους φορείς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο ή οποιονδήποτε άλλο φορέα που θα παρέχει στο μέλλον έργο δημόσιων συγκοινωνιών και

 

γ) η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010) για το σύνολο των σιδηροδρομικών μεταφορών που εκτελούνται στην Ελληνική Επικράτεια για τις οποίες είναι ο ρυθμιστικός φορέας. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, μεταξύ των άλλων, είναι η αρμόδια αρχή παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1371 (ΕΕL 315/14/2007), σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων των επιβατών.

 

Η υποβολή αντιρρήσεων κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

 

5. Αρμόδιος φορέας ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 181/2011 ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

6. Αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 364/2004), ορίζονται ως προς τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών (ΡΑΕΜ) και ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών για τις δημόσιες συγκοινωνίες που εκτελούνται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής όπως αυτή ορίζεται στο νόμο 3852/2010, πλην της ΠΕ Νήσων, και η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010), όπως ισχύει, για τις μεταφορές επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών.

 

7. Με την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) και της παραγράφου 16 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2669/1998 (ΦΕΚ 283/Α/1998), καθώς και των άρθρων 45, 46 και 117 του νόμου 4199/2013, όπως ισχύουν.

 

8. Έως την 01-03-2017 οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 181/2011 για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν δεν εφαρμόζονται στις διεθνείς τακτικές μεταφορές επιβατών μεταξύ της Ελλάδας και χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

9. Στο άρθρο 75 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών είναι αρμόδια για το σύνολο των οδικών επιβατικών μεταφορών, πλην των δημόσιων συγκοινωνιών που εκτελούνται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής όπως αυτή ορίζεται στο νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) εκτός της ΠΕ Νήσων, για:

 

α. Την εξέταση σε δεύτερο βαθμό καταγγελιών επιβατών που δεν επιλύθηκαν από τα αρμόδια πρωτοβάθμια όργανα, καθώς και αντιρρήσεων κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων αυτών σχετικά με δικαιώματα και υποχρεώσεις του Κανονισμού Δικαιωμάτων Επιβατών, καθώς και του Κανονισμού (ΕΚ) 181/2011.

 

β. Την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (ΕΕL 364/2004) για τον Κανονισμό (ΕΚ) 181/2011 για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.