Νόμος 4342/15 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Τροποποιήσεις του άρθρου 1 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015), καταργούνται από της ισχύος τους.

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3865/2010 (ΦΕΚ 120/Α/2010), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Όσοι έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο μέχρι και τις 31-12-2010 και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2015 και μετά, καθώς και όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και τις 31-12-2014 και έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 01-09-2015 και μετά, δικαιούνται:}

 

3. Οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3865/2010, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{β. Ειδικά για τον υπολογισμό του αναλογικού τμήματος της σύνταξης από 01-01-2011 και μετά, των προσώπων του τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 26 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007 και όσων από τα πρόσωπα αυτά υπάγονται στις διατάξεις του νόμου [Ν] 2084/1992, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2015 και μετά ή έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και τις 31-12-2014 και έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 01-09-2015 και μετά, δικαιούνται:}

 

4. Στο τέλος του άρθρου 1 του νόμου 4337/2015 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3395/1955 (ΦΕΚ 276/Α/1955).}

 

Η παράγραφος αυτή ισχύει από την έναρξη ισχύος του νόμου 4337/2015.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.