Νόμος 4337/15 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από της ισχύος του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015), αντικαθίστανται ή απαλείφονται κατά περίπτωση, οι ακόλουθες φράσεις:

 

α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3865/2010 (ΦΕΚ 120/Α/2010), όπως ισχύει, η φράση και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2015, καθώς και όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31-12-2014 και έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την υπηρεσία από 01-09-2015 και μετά δικαιούνται: αντικαθίσταται με τη φράση αποχωρούν από την Υπηρεσία από 01-09-2015 και μετά δικαιούνται:.

 

β. Στην υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου 4336/2015, η φράση κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού αντικαθίσταται με τη φράση κατά τις 19-08-2015.

 

γ. Στο τέλος του έκτου στίχου της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3865/2010, όπως ισχύει, η φράση που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 01-01-2015, καθώς και όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31-12-2014 και έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 01-09-2015 αντικαθίσταται με τη φράση που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 01-09-2015 και μετά.

 

δ. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 3865/2010, όπως ισχύει, η φράση που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 01-01-2015 αντικαθίσταται με τη φράση που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2015, καθώς και όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31-12-2014 και έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 01-09-2015.

 

ε. Στο τέλος της περίπτωσης ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 4336/2015, απαλείφεται η φράση και όχι πριν τις 30-08-2015.

 

στ. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 4336/2015 απαλείφεται η φράση και όχι πριν τις 31-08-2015.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 

2. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3865/2010 (ΦΕΚ 120/Α/2010), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2015, καθώς και όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31-12-2014 και έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 01-09-2015 και μετά.}

 

3. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 16 του άρθρου 56 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007 (ΦΕΚ 210/Α/2007), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α. Τα ισχύοντα κατά περίπτωση μέχρι και τις 18-08-2015 όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης αυξάνονται σταδιακά από την επομένη της ημερομηνίας αυτής έως και την 01-01-2022, στα προβλεπόμενα από τους κατωτέρω πίνακες νέα όρια ηλικίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3865/2010 (ΦΕΚ 120/Α/2010).}

 

4. α. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 55 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Το κατώτατο όριο σύνταξης, όπως αυτό ισχύει με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, δεν έχει εφαρμογή για όσους έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 01-07-2015 και μετά και δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3865/2010. Τα ανωτέρω πρόσωπα μέχρι τη συμπλήρωση του προαναφερομένου ορίου ηλικίας λαμβάνουν το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στα έτη ασφάλισής τους κατά περίπτωση.

 

Οι διατάξεις των δύο προηγουμένων εδαφίων δεν έχουν εφαρμογή για όσους είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 54 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007, καθώς και όσους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης ή βάσει των διατάξεων των νόμων [Ν] 1897/1990 (ΦΕΚ 120/Α/1990) και [Ν] 1977/1991 (ΦΕΚ 185/Α/1991). Επίσης οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή και για όσους λαμβάνουν κατά μεταβίβαση σύνταξη λόγω θανάτου του/της συζύγου τους ή του γονέα τους.

 

Το ισχύον κατά τις 19-08-2015 ποσό του κατωτάτου ορίου σύνταξης παραμένει αμετάβλητο μέχρι τις 31-12-2021.}

 

β. Καταργούνται από της ισχύος τους οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 4336/2015.

 

5. Οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 16 του άρθρου 56 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Εάν η σύνταξη καταβάλλεται μειωμένη σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, το ποσό της μειωμένης σύνταξης μειώνεται περαιτέρω κατά 10% μέχρι τη συμπλήρωση του κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενου νέου ορίου ηλικίας.}

 

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015) καταργούνται από της ισχύος τους και από την ίδια ημερομηνία επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 3865/2010, όπως αυτές ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους.

 

7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3395/1955 (ΦΕΚ 276/Α/1955).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.