Νόμος 4336/15 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3865/2010 (ΦΕΚ 120/Α/2010) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 01-01-2015 και μετά.}

 

β. Οι διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους,}

 

γ. Στην περίπτωση γ' της παρ, 3 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3865/2010 η φράση διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον 15 έτη μεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της ηλικίας τους. αντικαθίσταται με τη φράση διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον 15 έτη μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους.

 

δ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3865/2010 η φράση πλην των αποδοχών του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης αντικαθίσταται με τη φράση πλην των αποδοχών του μήνα αποχώρησης από την Υπηρεσία του υπαλλήλου ή του στρατιωτικού.

 

ε. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3865/2010 η φράση πλην των ασφαλιστέων αποδοχών του τελευταίου έτους ή τμήματος έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης, αντικαθίσταται με τη φράση πλην των ασφαλιστέων αποδοχών του έτους ή τμήματος έτους κατά το οποίο αποχωρεί από την Υπηρεσία ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός.

 

στ. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3865/2010 (ΦΕΚ 120/Α/2010) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Όσοι έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο μέχρι και την 31-12-2010 και έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 30-08-2015 και μετά δικαιούνται:}

 
ζ. Στον έκτο στίχο της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3865/2010 η φράση που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 01-01-2015 αντικαθίσταται με τη φράση που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 01-01-2015 και μετά,.

 

η. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3865/2010 προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις συντάξεις που υπολογίζονται με βάση τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων και αυτής.}

 
θ. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3865/2010 καταργούνται.

 

ι. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3865/2010, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, αναπροσαρμόζονται οίκοθεν από την αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης και όχι πριν την 30-08-2015.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015).

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Η σύνταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 01-01-2015 και μετά υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού, όπως ισχύουν. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 3865/2010, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, αναπροσαρμόζονται οίκοθεν από την αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης και όχι πριν την 31-08-2015.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015).

 

3. Από την 01-01-2015 καταργείται κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τα οριζόμενα στις διατάξεις του νόμου [Ν] 3865/2010 που αντικαθίστανται με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος.

 

4. α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 55 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007 (ΦΕΚ 210/Α/2007) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

Το κατώτατο όριο σύνταξης, όπως αυτό ισχύει με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5, δεν έχει εφαρμογή για όσους έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 01-07-2015 και μετά και δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και παραμένει αμετάβλητο κατά ποσό μέχρι 31-12-2021. Τα ανωτέρω πρόσωπα, μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας λαμβάνουν το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στα έτη ασφάλισής τους κατά περίπτωση. Το ανωτέρω όριο ηλικίας αναπροσαρμόζεται με βάση τα ισχύοντα στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3865/2010.}

 

β. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 55 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, αναπροσαρμόζονται οίκοθεν από την αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης και όχι πριν από την 01-07-2015.

 

γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για όσους λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 54 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007, καθώς και όσους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης ή βάσει των διατάξεων των νόμων [Ν] 1897/1990 (ΦΕΚ 120/Α/1990) και [Ν] 1977/1991 (ΦΕΚ 185/Α/1991). Επίσης, οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή και για όσους λαμβάνουν κατά μεταβίβαση σύνταξη λόγω θανάτου στην υπηρεσία του/της συζύγου τους ή του γονέα τους.

 

δ. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για όσους συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015).

 

5. Η διάταξη της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν μέχρι την 31-12-2016.}

 

6. Στο τέλος του άρθρου 56 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007 (ΦΕΚ 210/Α/2007) προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής:

 

{16. α. Από 01-01-2022 οι διατάξεις της παραγράφου 15 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31-12-2012 και δεν έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, το όριο ηλικίας καταβολής ακέραιας της σύνταξης, το οποίο προβλέπεται, κατά περίπτωση, από τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου.

 

Τα ισχύοντα, κατά περίπτωση, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης αυξάνονται σταδιακά από την επομένη της ημερομηνίας αυτής έως την 31-12-2021, στα προβλεπόμενα από το ανωτέρω εδάφιο όρια ηλικίας, όπως αυτά αποτυπώνονται στους κατωτέρω πίνακες, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3865/2010.

 

Στις περιπτώσεις που από τις ισχύουσες κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού συνταξιοδοτικές διατάξεις η σύνταξη καταβάλλεται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, η κατά τα ανωτέρω σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης αρχίζει με όριο ηλικίας το 58° έτος. Σε κάθε άλλη περίπτωση που η σύνταξη καταβάλλεται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, η προαναφερόμενη σταδιακή αύξηση αρχίζει με τη συμπλήρωση του 55ου έτους.

 

Στις περιπτώσεις αυτές, η σύνταξη καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του οριζομένου στους κατωτέρω πίνακες νέου ορίου ηλικίας, όπως αυτό ισχύει κατά το έτος που ο υπάλληλος συμπληρώνει το προβλεπόμενο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού όριο ηλικίας καταβολής ακέραιας της σύνταξής του.

 

β. Εάν η σύνταξη καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, το συνολικό ποσοστό της μείωσης της σύνταξης που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές, προσαυξάνεται κατά 10% και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενου νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

 

γ. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για τους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με εξαίρεση όσους από αυτούς αποχωρούν υποχρεωτικά από την Υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 88 του Συντάγματος. Στην περίπτωση αυτή τα όρια ηλικίας αυξάνονται σταδιακά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α' μέχρι και του 65ου έτους της ηλικίας.

 

δ. Οι διατάξεις των προηγουμένων περιπτώσεων δεν έχουν εφαρμογή:

 

α)α. Για όσους κατά τις 19-08-2015 έχουν συμπληρώσει τα έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας που αποτελούν, κατά περίπτωση, προϋπόθεση για την άμεση καταβολή ακέραιας της σύνταξής τους, όπως αυτά ισχύουν κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

 

Το δικαίωμα άμεσης συνταξιοδότησης των προσώπων αυτών δεν θίγεται και μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε.

 

β)β. Για όσους έχουν παιδί άγαμο και ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω. Στην περίπτωση αυτή το σχετικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μόνο από τον έναν γονέα κατόπιν συναίνεσης και του έτερου γονέα.

 

γ)γ. Για όσους υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3660/2008 (ΦΕΚ 78/Α/2008).

 

δ)δ. Για όσους υπάγονται στις διατάξεις των υποπεριπτώσεων α)α', β)β' και ε)ε' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.

 

Για την καταβολή της σύνταξης των προσώπων της περίπτωσης αυτής, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015).

 

7. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 3865/2010 αντικαθίστανται, ως εξής:

 

{4. α. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα υποχρεούνται σε αποχώρηση από την υπηρεσία, όπως ειδικότερα θα ρυθμιστεί νομοθετικά, πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους.}

 

β. Τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την επομένη της δημοσίευσης του νόμου αυτού και μετά, δικαιούνται σύνταξης εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους ή 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα του άρθρου 41 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007 για τα οποία εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι σχετικές με την καταβολή της σύνταξής τους διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015).

 

8. Καταργείται κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος.

 

9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των πινάκων του άρθρου αυτού.

 

n.4336.15.1

 

10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3395/1955 (ΦΕΚ 276/Α/1955).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.