Νόμος 4342/15 - Άρθρο 62

Άρθρο 62: Τροποποίηση - Προσθήκη του προεδρικού διατάγματος 114/2014


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α/2014) τροποποιείται ως εξής:

 

{στ) την ανάθεση και παρακολούθηση των συμβάσεων για τη συντήρηση, επισκευή, φύλαξη και καθαριότητα, και το χειρισμό κάθε θέματος σχετικού με τα κτήρια που στεγάζεται το Υπουργείο και τα παρακολουθήματά τους.}

 

β. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής:

 

{ζ) την εκπόνηση μελετών ή την ανάθεση και εποπτεία μελετών ή παροχής υπηρεσιών που αφορούν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.}

 

γ. Η περίπτωση η' αναριθμείται σε περίπτωση ι' και μετά την περίπτωση ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 7 προστίθενται νέες περιπτώσεις η' και θ' ως εξής:

 

{η) την εκπόνηση μελετών ή την ανάθεση και εποπτεία μελετών ή παροχής υπηρεσιών που αφορούν τις κοινωφελείς περιουσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου, τις εγκαταστάσεις που φυλάσσονται τα αρχεία και των αποθηκών του Υπουργείου, τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων του Υπουργείου στον Δήμο Μαραθώνα (πρώην μαθητικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης) καθώς και το χειρισμό κάθε θέματος σχετικού με τα καταλύματα του Υπουργείου στον Δήμο Μαραθώνα,

 

θ) τη συγκρότηση των Τεχνικών Συμβουλίων των ανώτατων και των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων καθώς και του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου.}

 

2. α. Η περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 114/2014 τροποποιείται ως εξής:

 

{α) την ανάθεση και την εποπτεία εκτέλεσης συμβάσεων τεχνικών έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους και τη συγκρότηση των σχετικών επιτροπών.}

 

β. Η περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής:

 

{β) την υποστήριξη φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο και διαθέτουν ελλιπείς τεχνικές υπηρεσίες, κατά τις διαδικασίες για την ανάθεση τεχνικού έργου, κατά την εποπτεία της εκτέλεσής τους και την παραλαβή τους.}

 

γ. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής:

 

{δ) την ανάθεση συμβάσεων τεχνικών έργων και την εποπτεία εκτέλεσής τους που αφορούν τις κοινωφελείς περιουσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου, τις εγκαταστάσεις που φυλάσσονται τα αρχεία και των αποθηκών του Υπουργείου και τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων του Υπουργείου στον Δήμο Μαραθώνα (πρώην μαθητικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης).}

 

δ. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής:

 

{ζ) την ανάθεση συμβάσεων τεχνικών έργων και την εποπτεία εκτέλεσής τους που αφορούν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.}

 

3. α. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 114/2014 τροποποιείται ως εξής:

 

{ε) τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια πάσης φύσεως εξοπλισμού για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.}

 

β. Η περίπτωση στ' αναριθμείται ως περίπτωση ζ' και μετά την περίπτωση ε' προστίθεται νέα περίπτωση στ' ως εξής:

 

{στ) τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια πάσης φύσεως εξοπλισμού για τις κοινωφελείς περιουσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου, για τις εγκαταστάσεις που φυλάσσονται τα αρχεία και των αποθηκών του Υπουργείου καθώς και για τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων του Υπουργείου στον Δήμο Μαραθώνα (πρώην μαθητικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης).}

 

4. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 114/2014 προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. α) Στη Διεύθυνση Κτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού).

 

β) Στο Τμήμα Μελετών και στο Τμήμα Τεχνικό της Διεύθυνσης Κτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών Δομικών Έργων ή Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων).

 

γ) Στο Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Κτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών Δομικών Έργων ή Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων) ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού.}

 

5. α. Ο τίτλος του άρθρου 55 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 114/2014 τροποποιείται ως εξής: Αυτοτελείς Διευθύνσεις, Αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία.

 

β. Στο τέλος του άρθρου 55, προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Μεταφέρεται και συστήνεται ως Αυτοτελής Διεύθυνση, με τις αρμοδιότητες και το προσωπικό της η Διεύθυνση Κτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής του άρθρου 7.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.