Νόμος 4342/15 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Ρύθμιση θεμάτων φόρου προστιθέμενης αξίας στην ιδιωτική εκπαίδευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα δυο τελευταία εδάφια της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Δ.2 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Η δήλωση μεταβολών για τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς φόρου προστιθέμενης αξίας υποβάλλεται έως και τις 16-11-2015.

 

Στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας για πράξεις που πραγματοποιούνται από 20-07-2015 μέχρι και 16-11-2015, παρέχεται η δυνατότητα στους υποκείμενους στο φόρο να εκδίδουν μέχρι και 23-11-2015 συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία για την επιβολή φόρου προστιθέμενης αξίας στις πράξεις αυτές.

 

Τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία καταχωρούνται είτε στη δήλωση φόρου προστιθέμενης αξίας που αφορά τη φορολογική περίοδο εντός της οποίας νόμιμα οφείλεται ο φόρος αυτός και εκδόθηκε το αρχικό φορολογικό στοιχείο είτε στη δήλωση φόρου προστιθέμενης αξίας της φορολογικής περιόδου κατά την οποία εκδόθηκε το συμπληρωματικό στοιχείο. Οι ανωτέρω εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου προστιθέμενης αξίας, αρχικές ή τροποποιητικές, υποβάλλονται χωρίς κυρώσεις έως και τις 30-11-2015. Έως την προθεσμία αυτή καταβάλλεται και ο οφειλόμενος φόρος χωρίς κυρώσεις.

 

Έως και τις 30-11-2015 υποβάλλονται επίσης χωρίς κυρώσεις, σε έντυπη μορφή στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, οι δηλώσεις φόρου προστιθέμενης αξίας με μηδενικό ή πιστωτικό αποτέλεσμα, από υποκείμενους που υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης ι)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας από 20-07-2015, των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει έως την ημερομηνία αυτή.

 

Οι υποκείμενοι που από 20-07-2015 εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχουν, συντάσσουν απογραφή των επενδυτικών αγαθών (παγίων) που κατείχαν στις 19-07-2015, εφόσον αποκτήθηκαν με επιβάρυνση φόρου προστιθέμενης αξίας και χρησιμοποιήθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας και υποβάλλουν δήλωση αποθεμάτων μετάταξης έως και τις 22-12-2015, για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου προστιθέμενης αξίας που αντιστοιχεί στα εναπομείναντα έτη της πενταετίας.

 

Οι ανωτέρω προθεσμίες δύναται να παρατείνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.}

 

2. Οι πράξεις επιβολής προστίμων που εκδόθηκαν έως και την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων μεταβολών και αποθεμάτων μετάταξης σε υποκείμενους στο φόρο προστιθέμενης αξίας που εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς φόρου προστιθέμενης αξίας από 20-07-2015 για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, καταργούνται. Τα ποσά που ενδεχομένως έχουν καταβληθεί επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τους υποκείμενους, με απόφαση των Προϊσταμένων των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

3. Η ισχύς των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 αρχίζει από τις 31-08-2015.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.