Νόμος 4346/15 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Τροποποιήσεις του νόμου 3864/2010 (ΦΕΚ 119/Α/2010)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο νόμος [Ν] 3864/2010 τροποποιείται από την έναρξη ισχύος του νόμου 4340/2015 (ΦΕΚ 134/Α/2015) ως εξής:

 

1. Στις περιπτώσεις γ' και ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 η φράση σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 αντικαθίσταται με τη φράση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6.

 

2. Στο τέλος της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 μετά τις λέξεις για όσο χρόνο το Ταμείο κατέχει μετοχές ή άλλα κεφαλαιακά μέσα προστίθενται οι λέξεις ή παρακολουθεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης των ανωτέρω πιστωτικών ιδρυμάτων.

 

3. Το δεύτερο εδάφιο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ανωτέρω μεταφορά πραγματοποιείται σε φορέα ανεξάρτητο από το νομικό πρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται ότι η οικονομική και νομική θέση των ΕΤΧΣ και ΕΜΣ δεν θα χειροτερεύσει εκ του λόγου αυτού. Αν, κατά τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου, και πριν την έναρξη της εκκαθάρισης, το Ταμείο δεν έχει πλέον υποχρεώσεις προς το ΕΤΧΣ ή τον ΕΣΜ και δεν κατέχει περιουσιακά στοιχεία επί των οποίων οι ανωτέρω έχουν εμπράγματες ασφάλειες ή άλλα δικαιώματα, τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου, γενόμενης της εκκαθαρίσεως, μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο, ως οιονεί καθολικό του διάδοχο.}

 

4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 οι φράσεις από Επιτροπή Επιλογής που συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με το άρθρο 4Α αντικαθίστανται με τις φράσεις από την Επιτροπή Επιλογής του άρθρου 4Α.

 

5. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 4 μετά τη λέξη καταδικαστεί προστίθεται η φράση με οριστική απόφαση. Στην ίδια περίπτωση διαγράφεται η φράση για αδικήματα που επιφέρουν ηθική απαξία.

 

6. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 4 καταργείται και η περίπτωση ε' αναριθμείται ως περίπτωση δ'.

 

7. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 9 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. Εγκρίνει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης του προσωπικού του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αποδοχών. Η πολιτική αποδοχών πρέπει να είναι ανταγωνιστική, με τρόπο ώστε να προσελκύει και να επιτρέπει την παραμονή στις θέσεις εργασίας στελεχών υψηλών προσόντων και εμπειρίας. Κατά την έγκριση της πολιτικής αποδοχών, το Γενικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τα επίπεδα αποδοχών στελεχών με όμοια προσόντα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.}

 

8. Στην αρχή της παραγράφου 1 του άρθρου 4Α προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{1. Συνίσταται Επιτροπή Επιλογής των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια.}

 

9. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 4Α, μετά τη λέξη καταδικαστεί προστίθεται η φράση με οριστική απόφαση.

 

10. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4Α καταργείται και η περίπτωση ε' αναριθμείται σε δ'.

 

11. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 4Α αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. Είναι βουλευτές ή μέλη της Κυβέρνησης ή αξιωματούχοι, υπάλληλοι ή σύμβουλοι οποιουδήποτε Υπουργείου ή άλλης δημόσιας αρχής ή είναι εντεταλμένοι σύμβουλοι, στελέχη, υπάλληλοι ή σύμβουλοι οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα ή είναι κάτοχοι μετοχών αξίας ποσού από 100.000 € και άνω σε ένα τέτοιο πιστωτικό ίδρυμα ή έχουν οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό συμφέρον άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με το μετοχικό κεφάλαιο ενός τέτοιου πιστωτικού ιδρύματος ισόποσης αξίας 100.000 € και άνω. Οι ανωτέρω περιορισμοί ισχύουν για κάθε πρόσωπο που υπηρέτησε σε αντίστοιχη θέση ή κατείχε μετοχές 100.000 € κατά τα τελευταία 3 χρόνια πριν την τοποθέτησή του στα όργανα διοίκησης του Ταμείου.

 

Ομοίως, οι παραπάνω περιορισμοί εφαρμόζονται για κάθε αξιωματούχο, στέλεχος, υπάλληλο ή σύμβουλο καθενός από τα ευρωπαϊκά όργανα και οργανισμούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.}

 

12. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4Α αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής Επιλογής προτείνεται από το Ταμείο και, κατόπιν συμφωνίας με το Euro Working Group, περιλαμβάνεται στην απόφαση διορισμού τους.}

 

13. Το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Μετά τη συγκρότησή της, η Επιτροπή Επιλογής επανεξετάζει την αμοιβή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου και, με την υποστήριξη του συμβούλου προσλήψεων, καθορίζει ένα εύρος προτεινόμενων αμοιβών σε αρμονία με αντίστοιχες πολιτικές αποδοχών παρόμοιων φορέων ή οργανισμών που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι τα διεθνή δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι εθνικοί οργανισμοί διαχείρισης δημόσιας περιουσίας, κατάλληλων για το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους ως μελών του Ταμείου, με σκοπό την προσέλκυση και παραμονή στις θέσεις αυτές των ανάλογων υψηλών προσόντων υποψηφίων. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ισχύουσες αμοιβές δεν εμπίπτει στο εύρος αποδοχών, όπως αυτό θα καθοριστεί από την Επιτροπή Επιλογής, η Επιτροπή Επιλογής την προσαρμόζει αναλόγως και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών για να εκδώσει σχετική απόφαση. Μετά την ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας επιλογής, η Επιτροπή Επιλογής προτείνει στον Υπουργό Οικονομικών λίστα των επικρατέστερων υποψηφίων για τη συγκεκριμένη θέση και προσδιορίζει την αμοιβή για κάθε υποψήφιο, εντός του προκαθορισμένου εύρους. Ο Υπουργός Οικονομικών διορίζει τον υποψήφιο επιλογής του με την προτεινόμενη αμοιβή από τη λίστα αυτή, εντός 5 ημερών από την παραλαβή της.}

 

14. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 διαγράφονται τα εισαγωγικά από τις λέξεις συμφωνίας - πλαίσιο.

 

15. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 η φράση το Ταμείο παράσχει αντικαθίσταται με τη φράση το Ταμείο παρέχει.

 

16. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6Α αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. σε περίπτωση που η καθαρή θέση του πιστωτικού ιδρύματος είναι ανωτέρα του μηδενός, τη μετατροπή των άλλων μέσων κεφαλαίου της κατηγορίας 1 και, εν συνεχεία, εφόσον είναι απαραίτητο, των πρόσθετων μέσων κατηγορίας 1 και, εν συνεχεία, εφόσον είναι απαραίτητο, των μέσων κατηγορίας 2, και εν συνεχεία, εφόσον είναι απαραίτητο, των λοιπών υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης, και εν συνεχεία, εφόσον είναι απαραίτητο, των μη εξασφαλισμένων υποχρεώσεων που δεν κατατάσσονται προνομιακά σύμφωνα με κανόνες αναγκαστικού δικαίου, σε κοινές μετοχές, ώστε να αποκατασταθεί το αναγκαίο επίπεδο του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας για τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως αυτό απαιτείται από την αρμόδια αρχή.}

 

17. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 6Α η λέξη ελεγκτή αντικαθίσταται από τη λέξη εκτιμητή.

 

18. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 6Α, η λέξη αναδιάρθρωσης αντικαθίσταται με τη λέξη αναδιοργάνωσης και στο τέλος του εδαφίου προστίθεται η φράση , με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2001/24/ΕΚ (ΕΕL 125/2001).

 

19. Το τελευταίο εδάφιο της παράγραφο 7 του άρθρου 6Α αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται, επίσης, και σε αφερεγγυότητα ή μη εκπλήρωση υποχρέωσης έναντι τρίτων μερών από μέλος του ομίλου, όταν αυτή οφείλεται στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου επί απαιτήσεών του κατά άλλου μέλους του ίδιου ομίλου.}

 

20. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 6Α η φράση ανεξασφάλιστων υποχρεώσεων με εξοφλητική προτεραιότητα αντικαθίσταται με τη φράση μη εξασφαλισμένων κοινών υποχρεώσεων.

 

21. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7, πριν τις λέξεις η συμφωνία πλαίσιο προστίθενται οι λέξεις και σε κάθε περίπτωση.

 

22. Στην αρχή του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 7 προστίθενται οι λέξεις Οι ελάχιστες προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 μειώνονται σε 7 ημέρες.

 

23. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 7, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το παρόν άρθρο, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Εκκρεμείς αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίου που έχουν αποφασιστεί με προγενέστερες αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων πιστωτικών ιδρυμάτων, ανακαλούνται με τις Γενικές Συνελεύσεις που συγκαλούνται βάσει του παρόντος άρθρου και τις σε αυτό προβλεπόμενες προθεσμίες.}

 

24. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 7 η φράση το Ταμείο δύναται να δεχτεί αντικαθίσταται με τη φράση το Ταμείο δέχεται.

 

25. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 7Α η φράση μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαγράφεται.

 

26. Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Ταμείου καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία διάθεσης του συνόλου ή μέρους των μετοχών πιστωτικού ιδρύματος που κατέχει το Ταμείο, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4. Η διάθεση μπορεί να γίνει τμηματικά ή άπαξ, κατά την κρίση του Ταμείου, υπό την προϋπόθεση οι μετοχές διατίθενται εντός 5 ετών από την έναρξη ισχύος του νόμου 4340/2015 (ΦΕΚ 134/Α/2015) και σε συμμόρφωση με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Η διάθεση των μετοχών εντός των χρονικών ορίων του δευτέρου εδαφίου δεν δύναται να γίνει προς επιχείρηση, η οποία ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο κράτος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.}

 

27. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η τιμή διάθεσης των μετοχών από το Ταμείο στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 και η ελάχιστη τιμή κάλυψης των μετοχών από τους ιδιώτες επενδυτές στις περιπτώσεις της παραγράφου 3, ορίζονται από το Γενικό Συμβούλιο είτε σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7, όταν έχει λάβει χώρα διαδικασία βιβλίου προσφορών είτε σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, με βάση δύο εκθέσεις αποτίμησης που διενεργούνται από δύο ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους με κύρος και εμπειρία σε σχετικά θέματα και ειδικά στην αποτίμηση των πιστωτικών ιδρυμάτων και σύμφωνα με την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

 

Η τιμή διάθεσης ή η τιμή κτήσης που καθορίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο μπορεί να είναι χαμηλότερη από την πιο πρόσφατη τιμή κτήσης των μετοχών από το Ταμείο ή της τρέχουσας τιμής αγοράς, εφόσον είναι σύμφωνες με το σκοπό του Ταμείου και την έκθεση της παραγράφου 1.

 

Στην περίπτωση πώλησης πακέτων μετοχών από το Ταμείο, ο Υπουργός Οικονομικών λαμβάνει τις σχετικές εκθέσεις και αποτιμήσεις και έχει δικαίωμα αρνησικυρίας αν η προτεινόμενη τιμή διάθεσης βρίσκεται εκτός του εύρους των αποτιμήσεων αυτών.

 

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.}

 

28. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 10 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{7. Πέραν των κριτηρίων που θεσπίζονται από το Ταμείο, με τη συνδρομή του ανεξάρτητου συμβούλου, η αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια:

 

(α) Αναφορικά με την αξιολόγηση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών του, πρέπει να πληρούνται, για κάθε ένα από αυτά, τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 

α)α) να διαθέτει τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στους τομείς της τραπεζικής, της ελεγκτικής, της διαχείρισης κινδύνων ή διαχείρισης επισφαλών περιουσιακών στοιχείων, εκ των οποίων, ειδικά για τα μη εκτελεστικά μέλη, 3 χρόνια ως μέλος διοικητικού συμβουλίου σε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ή σε διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

 

β)β) Να μην ασκεί, ούτε να του έχει ανατεθεί κατά τα τελευταία 4 χρόνια πριν το διορισμό του, σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, όπως Αρχηγού του Κράτους ή Προέδρου της Κυβέρνησης, ανώτερου πολιτικού αξιωματούχου, ανώτερου κυβερνητικού, δικαστικού ή στρατιωτικού υπαλλήλου ή σημαντική θέση ως ανώτερου στελέχους δημοσίων επιχειρήσεων ή στελέχους πολιτικού κόμματος.

 

Κάθε μέλος πρέπει να δηλώνει όλες τις οικονομικές διασυνδέσεις με το πιστωτικό ίδρυμα πριν από το διορισμό του. Η αρμόδια αρχή πρέπει να έχει επιβεβαιώσει την ικανότητα και καταλληλότητά του για τη θέση, όπου αυτό προβλέπεται. Πρόσθετα κριτήρια που προβλέπουν ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται για συγκεκριμένα καθήκοντα εντός του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται από το Ταμείο σε συνεργασία με τον ανεξάρτητο σύμβουλο στο πλαίσιο της αναθεώρησης της εταιρικής διακυβέρνησης. Τα κριτήρια θα πρέπει να ενημερώνονται τουλάχιστον μία φορά ανά διετία και συχνότερα εάν υπάρχει ουσιαστική μεταβολή στη χρηματοοικονομική θέση του πιστωτικού ιδρύματος.

 

8. Το μέγεθος και η συλλογική γνώση των συμβουλίων και των επιτροπών πρέπει να αντανακλά το επιχειρηματικό μοντέλο και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του πιστωτικού ιδρύματος. Η αξιολόγηση των μελών πρέπει να εξασφαλίζει το κατάλληλο μέγεθος και σύνθεση των ανωτέρω οργάνων. Η αξιολόγηση της δομής και της σύνθεσης των διοικητικών συμβουλίων και επιτροπών πρέπει να στηρίζεται στα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια:

 

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 εμπειρογνώμονες ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη με επαρκείς γνώσεις και διεθνή εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών σε αντίστοιχα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκ των οποίων τουλάχιστον 3 χρόνια ως μέλη διεθνούς τραπεζικού ομίλου που δεν δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά. Τα μέλη αυτά δεν πρέπει να είχαν οποιαδήποτε σχέση με πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα κατά τα προηγούμενα 10 χρόνια.

 

β) Τα προαναφερθέντα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη προεδρεύουν σε όλες τις επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

γ) Τουλάχιστον 1 μέλος του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να έχει σχετική εξειδίκευση και τη διεθνή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στη διαχείριση των κινδύνων ή τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το εν λόγω μέλος επικεντρώνεται και έχει ως μοναδική του αρμοδιότητα τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου και προεδρεύει σε ειδική επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου που ασχολείται με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.}

 

29. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 12 η φράση καταχωρούνται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό και μπορούν να διανέμονται στο Ελληνικό Δημόσιο αντικαθίσταται με τη φράση καταχωρούνται σε ειδικό λογαριασμό και μπορούν να μεταφέρονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

30. Το άρθρο 16 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 16: Δάνειο Εξυγίανσης

 

Το Ταμείο δύναται να χορηγεί δάνειο εξυγίανσης, όπως ορίζεται στη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της 19-08-2015, στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) προς το σκοπό κάλυψης δαπανών για τη χρηματοδότηση της εξυγίανσης τραπεζών από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, τηρουμένων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Για την αποπληρωμή του δανείου ευθύνονται ως εγγυητές τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων κατά το λόγο των κατά το νόμο εισφορών τους είτε προς το Ταμείο Εξυγίανσης είτε προς το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων, κατά περίπτωση.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν αιτήματος του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζεται το ποσό, ο χρόνος και ο τρόπος εκταμίευσης του δανείου και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.}

 

31. Στην αρχή της παραγράφου 4 του άρθρου 16Γ προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, εφόσον λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, θεωρούνται σύμφωνες με τους σκοπούς του Ταμείου, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 και με τους κανόνες χρηστής διαχείρισης της περιουσίας του.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.