Νόμος 4351/15 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση Δεδομένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), συνιστάται Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση Δεδομένων (ΕΓΠΒΔ), με την ονομασία Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας.

 

Οι δαπάνες για τη δημιουργία της Εθνικής Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή / και από προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019).

 

2. Η Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση Δεδομένων Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας έχει ως σκοπό την καταγραφή των βοσκήσιμων γαιών της χώρας, για τις ανάγκες εφαρμογής ενωσιακών και εθνικών προγραμμάτων που σχετίζονται με τη χρήση αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και δεν επηρεάζει την αποτύπωση, προστασία και διαχείριση των σχετικών εκτάσεων, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

 

Η Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση Δεδομένων Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας χρησιμοποιεί ως πηγή δεδομένων τα χαρτογραφικά δεδομένα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS-GIS) του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων ή άλλες πηγές συμβατές με το σύστημα αυτό, καθώς επίσης και τα γεωχωρικά δεδομένα που προκύπτουν από τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.

 

Στην Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση Δεδομένων Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας καταγράφονται τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής, σύμφωνα με το άρθρο 6.

 

3. Αρμόδιες για τη δημιουργία, οργάνωση, τήρηση και ενημέρωση της Εθνικής Γεωγραφικής Πληροφοριακής Βάσης Δεδομένων Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας ορίζονται οι Διευθύνσεις Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών και Βοσκοτόπων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες για το σκοπό αυτόν επεξεργάζονται και διαχειρίζονται τα δεδομένα σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και Δασικών Έργων και Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

4. Συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιτροπή με τίτλο Γνωμοδοτική Επιτροπή Βοσκήσιμων Γαιών, έργο της οποίας είναι η παροχή γνώμης στον Υπουργό για κάθε θέμα που αφορά τη βόσκηση και την Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση Δεδομένων Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας.

 

5. Η Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση Δεδομένων Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αναθεωρείται με όμοια απόφαση, έπειτα από γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Βοσκήσιμων Γαιών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.