Νόμος 4599/19 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Ρυθμίσεις βοσκήσιμων γαιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο νόμος 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015) τροποποιείται ως εξής:

 

α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι δαπάνες για τη δημιουργία της Εθνικής Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή / και από προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).}

 

β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Μέχρι 31-12-2021 εκπονούνται, υποβάλλονται και εγκρίνονται τα διαχειριστικά σχέδια των βοσκήσιμων γαιών της Χώρας που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3.}

 

γ) Στο τέλος του άρθρου 5 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Το ποσό που απαιτείται από τις Περιφέρειες της Χώρας για την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης του άρθρου 3 του νόμου 4351/2015, πέραν του ποσού που έχει ήδη εισπραχθεί για τον σκοπό αυτόν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης από τις Περιφέρειες, βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Τα ποσά που εισπράττονται από τα τέλη χρήσης βοσκοτόπων για τα έτη 2019, 2020 και 2021, μέσω του συστήματος καταβολής των άμεσων ενισχύσεων (ΟΣΔΕ) του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, συγκεντρώνονται με ευθύνη του τραπεζικού ιδρύματος που έχει συμβληθεί με τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και αποδίδονται στο Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού ποσού που επιβαρύνθηκε ο προϋπολογισμός του, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.