Νόμος 4351/15 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 11 του άρθρου 247 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. α. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του εποπτεύοντος Υπουργού και σύμφωνη γνώμη του οικείου οργάνου διοίκησης νομικού προσώπου επιτρέπεται η απόσπαση ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήματος, στα γραφεία των περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών έως 7 και 3, αντιστοίχως, υπαλλήλων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού. Η διάρκεια των αποσπάσεων είναι ίση με τη διάρκεια της θητείας των περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών.

 

Στις αποσπάσεις της παρούσας παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου ένατου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012), από την έναρξη ισχύος της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011). Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν και το ήδη υπηρετούν με απόσπαση προσωπικό στα γραφεία περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών.

 

β. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων ή μελών ειδικού επιστημονικού προσωπικού από νομικά πρόσωπα και φορείς που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως εκάστοτε ισχύει, στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του εποπτεύοντος Υπουργού του νομικού προσώπου ή φορέα στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος ή το ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Η διάρκεια των αποσπάσεων είναι ίση με τη διάρκεια της θητείας των οργάνων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

 

γ. Στις ανωτέρω αποφάσεις αποσπάσεων καθορίζεται ο φορέας ο οποίος επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία των αποσπώμενων, ο οποίος και οφείλει να καταβάλει αναδρομικά τη μισθοδοσία των αποσπώμενων υπαλλήλων που δεν έχει καταβληθεί λόγω εφαρμογής της παραγράφου 16 του άρθρου ένατου του νόμου 4057/2012.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.