Νόμος 4351/15 - Άρθρο 36

Άρθρο 36


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εκτέλεση της Απόφασης 2012/157/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κρατική ενίσχυση C3/2010- Ελλάδα, σχετικά με ορισμένες αντισταθμιστικές ενισχύσεις που καταβλήθηκαν από τον ΕΛΓΑ κατά τα έτη 2008 και 2009 και της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16-07-2014 στην Υπόθεση Τ-52/2012, ως αρμόδια υπηρεσία ορίζεται η Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο πλαίσιο εφαρμογής της ως άνω απόφασης, είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά και εξαιρούνται της ανάκτησης οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που πληρούσαν όλους τους όρους που προβλέπονταν στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1535/2007 λαμβανομένων υπόψη των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 1408/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας ανάκτησης των ανωτέρω ενισχύσεων και ιδίως ο προσδιορισμός των υπόχρεων και του ύψους των προς επιστροφή ποσών. Οι διαδικασίες της ανάκτησης μπορούν να γίνονται και ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για την ανάκτηση των ποσών μέσω συμψηφισμού τους με απαιτήσεις των υπόχρεων που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.