Νόμος 4351/15 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Θέματα μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 της περίπτωσης Ε' του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άδεια χωρίς αποδοχές που χορηγείται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραταθεί πέρα από 5 σχολικά έτη.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για τη σχολική μονάδα στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός. Προκειμένου για απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, φορέα ή νομικό πρόσωπο υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα.

 

Κατ' εξαίρεση ως μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών που αποσπώνται:

 

α) σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως αυτές ορίζονται στον Οργανισμό του Υπουργείου όπως εκάστοτε ισχύει,

β) στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,

γ) στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

δ) στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,

ε) στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,

στ) στον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων, καθώς και

ζ) στις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

 

υπολογίζονται οι μονάδες που προβλέπονται για την πλησιέστερη προς τον εκάστοτε τόπο της υπηρεσίας τους σχολική μονάδα και επιπλέον 2 μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος. Η ρύθμιση ισχύει αναδρομικά από την ημέρα απόσπασης των εκπαιδευτικών.

 

Η περίπτωση στ' της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/1996, καθώς και κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται.}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Από την προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρείται η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της περίπτωσης ι)δ' της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του νόμου 3027/2002, όπως ισχύει, καθώς και η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών στα πειραματικά και τα πρότυπα σχολεία του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011), όπως ισχύει.}

 

4. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 28/2014 (ΦΕΚ 48/Α/2014) με τίτλο Μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταργείται.

 

5. Κατ' εξαίρεση, μόνο για το σχολικό έτος 2015-2016, οι αιτήσεις μετάθεσης των εκπαιδευτικών θα υποβληθούν εντός του μηνός Δεκεμβρίου.

 

6. Το άρθρο 74 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.