Νόμος 4351/15 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Οι θέσεις της περίπτωσης β' της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 114/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014) και συγκεκριμένα οι θέσεις της ειδικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών από 2, διορθώνονται σε 3.

 

β) Η θέση της περίπτωσης ε' της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 114/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014) και συγκεκριμένα η θέση της ειδικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών καταργείται.

 

γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 114/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με την καθ' οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής θέσης των ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Στατιστικολόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοσιογραφίας, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημόσιας Διοίκησης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διαχείρισης Προσωπικού Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγου - Μηχανικών Έργων Υποδομής, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται.}

 

2. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο άρθρο 59 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 114/2014 με το παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από την αρχική ημερομηνία ισχύος του Οργανισμού, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη σχετική διάταξή του.

 

3. Το άρθρο 34 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α/2014), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014), αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής:

 

{Άρθρο 34: Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Το Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι αρμόδιο για:

 

α) την επιλογή και τοποθέτηση των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, των διευθυντών εκπαίδευσης και των σχολικών συμβούλων,

 

β) τη συγκρότηση και λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ) και των Συμβουλίων Επιλογής,

 

δ) τη διαδικασία εκλογής των αιρετών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) και του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ),

 

ε) την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, των μελών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ), των μελών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) και των μελών των Συμβουλίων Επιλογής,

 

στ) όλα τα θέματα που αφορούν στην επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και

 

ζ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.}

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 39 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 114/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Το Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού είναι αρμόδιο για:

 

α) τη στελέχωση των εκπαιδευτικών δομών Αλλοδαπής, ομογένειας, Ξένων και Μειονοτικών σχολείων της ομογένειας, των ξένων, των μειονοτικών, των σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς και των εκπαιδευτικών μονάδων Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό,

 

β) τα θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού που αφορούν το Διεθνές Σχολείο Λάρισας και το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) Ηρακλείου Κρήτης,

 

γ) την απόσπαση εκπαιδευτικών και διευθυντών, τη στελέχωση των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των Σχολείων Διεθνών Οργανισμών, την επιλογή εθνικών επιθεωρητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, την επιλογή καθηγητών - μελών επιτροπής των θεμάτων του εθνικού Baccalaureate και την έκδοση εντολής μετακίνησής τους,

 

δ) κάθε θέμα που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες,

 

ε) όλα τα θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες,

 

στ) τις προσλήψεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο εξωτερικό,

 

ζ) τη σύσταση θέσεων, την επιλογή και την πλήρωση θέσεων συντονιστών εκπαίδευσης και

 

η) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.}

 

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 114/2014, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 62 παράγραφος 4 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. α) Στη Διεύθυνση Κτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής προΐσταται μόνιμος ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλος του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού).

 

β) Στο Τμήμα Μελετών και στο Τμήμα Τεχνικό της Διεύθυνσης Κτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής προΐσταται μόνιμος ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλος του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών Δομικών Έργων ή Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων).

 

γ) Στο Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Κτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής προΐσταται μόνιμος ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλος του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών Δομικών Έργων ή Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων) ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.