Νόμος 4361/16 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Εκπαίδευση μαθητών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων σε πρόγραμμα επιμόρφωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, οι οποίοι έχουν εισέλθει στο τελευταίο έτος ακαδημαϊκής τους φοίτησης, όπως αυτό καθορίζεται με βάση την κατά τις κείμενες διατάξεις, ελάχιστη διάρκεια φοίτησης προς απόκτηση του πτυχίου τους από τα Τμήματα και τις Σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχουν περατώσει επιτυχώς το σύνολο των μαθημάτων που απαιτούνται προς λήψη του πτυχίου αυτού σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Τμήματος ή Σχολής, ή οφείλουν κατά μέγιστο μέχρι τρία μαθήματα για την απόκτησή του, επιτρέπεται να συμμετάσχουν, εφόσον επιθυμούν, ως εκπαιδευόμενοι σε προγράμματα επιμόρφωσης, συναφή προς την ειδικότητά τους, τα οποία διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

2. Η συμμετοχή των μαθητών στα προγράμματα επιμόρφωσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εγκρίνεται από το Διοικητή της Σχολής, εφόσον λαμβάνονται επιπλέον υπόψη η διάρκεια φοίτησης, η συνάφεια του προγράμματος με την εκάστοτε ειδικότητα και το κόστος συμμετοχής. Σε περίπτωση που ο Διοικητής της Σχολής εγκρίνει τη συμμετοχή περιορισμένου αριθμού μαθητών, επιλέγονται, όσοι έχουν περατώσει τις σπουδές τους και τηρείται σε κάθε περίπτωση ως κριτήριο η σειρά αρχαιότητας.

 

3. Ο φορέας διοργάνωσης των προγραμμάτων, όταν λήξει η επιμόρφωση, αποστέλλει στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις, από τα οποία προκύπτει η συμμετοχή των μαθητών στα προγράμματα αυτά. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μαθητές δε συμμετείχαν στα προγράμματα αυτά με δική τους υπαιτιότητα, τυχόν χρηματικό ποσό που έχει καταβληθεί στις Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τους καταλογίζεται ως δημόσιο έσοδο, το οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.