Νόμος 4378/16 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ΦΕΚ 265/Α/2001)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο [Ν] 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ΦΕΚ 265/Α/2001) επέρχονται οι ακόλουθες προσθήκες και τροποποιήσεις:

 

1. Προστίθενται περιπτώσεις θ' και ι' στο άρθρο 120, ως εξής:

 

{θ) Χρηματοδοτική μίσθωση: η σύμβαση παραχώρησης, έναντι μισθώματος, επιβατικού αυτοκινήτου από εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, εγκατεστημένη στη χώρα μας ή σε άλλο κράτος - μέλος, για επαγγελματική χρήση του αντισυμβαλλόμενου μισθωτή, ο οποίος έχει δικαίωμα στο τέλος της σύμβασης είτε να εξαγοράσει το επιβατικό αυτοκίνητο είτε να ανανεώσει τη σύμβαση για ορισμένο χρόνο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του νόμου [Ν] 1665/1986 (ΦΕΚ 194/Α/1986).

 

ι) Μίσθωση: η από επιχείρηση, η οποία είναι εγκατεστημένη στη χώρα μας ή σε άλλο κράτος - μέλος και έχει σχετικό σκοπό, σύμβαση παραχώρησης της χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου έναντι μισθώματος, για ορισμένο χρόνο, χωρίς δικαίωμα εξαγοράς στη λήξη της σύμβασης.}

 

2. Μετά το άρθρο 121 προστίθεται άρθρο 121Α ως εξής:

 

{Άρθρο 121Α: Τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκίνητων που τίθενται στη διάθεση προσώπων εγκατεστημένων στη χώρα με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση

 

1. Το τέλος ταξινόμησης του άρθρου 121 του παρόντος νόμου, για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και αυτοκίνητα τύπου JEEP των δασμολογικών κλάσεων 87.03 και 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, αντίστοιχα, τα οποία τίθενται στη διάθεση προσώπων εγκατεστημένων στο εσωτερικό της χώρας με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση, κατά την έννοια των περιπτώσεων θ' και ι' του άρθρου 120, επιβάλλεται ανάλογα με το χρονικό διάστημα της χρήσης τους στη χώρα και υπολογίζεται ως εξής:

 

α. Για καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο, το τέλος ταξινόμησης ισούται με το ποσό που προκύπτει από την επιβολή του ποσοστού απομείωσης, λόγω ηλικίας και κατηγορίας αμαξώματος του άρθρου 126 του παρόντος νόμου, το οποίο αντιστοιχεί στη χρονική στιγμή λήξης του διαστήματος της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης, επί του συνολικού τέλους ταξινόμησης για το υπό κρίση αυτοκίνητο.

 

β. Για μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο, το τέλος ταξινόμησης ισούται με το ποσό που προκύπτει από την επιβολή ποσοστού επί του συνολικού τέλους ταξινόμησης όμοιου καινούργιου αυτοκινήτου. Στην περίπτωση αυτή, το ποσοστό ισούται με τη διαφορά μεταξύ του ποσοστού απομείωσης, λόγω ηλικίας και αμαξώματος, κατά τη λήξη του διαστήματος της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης και του ποσοστού απομείωσης, λόγω ηλικίας και αμαξώματος, κατά την έναρξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης.

 

Όταν δεν προκύπτει διαφορά μεταξύ των ως άνω ποσοστών, επιβάλλεται τέλος ταξινόμησης:

 

για μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο παλαιότητας άνω των 18 μηνών, με συντελεστή 1 % επί του συνολικού τέλους ταξινόμησης για κάθε μήνα κυκλοφορίας και
για μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο παλαιότητας άνω των 54 μηνών, με συντελεστή 0,5% επί του συνολικού τέλους ταξινόμησης για κάθε μήνα κυκλοφορίας.

 

2. Η είσπραξη της διαφοράς μεταξύ του συνολικού τέλους ταξινόμησης και του μέρους αυτού που καταβάλλεται αναλογικά, σύμφωνα με τις ως άνω περιπτώσεις α' και β', αναστέλλεται μέχρι τη λήξη του χρονικού διαστήματος της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης. Τα επιβατικά αυτοκίνητα δύνανται να επαναποστέλλονται σε άλλο κράτος - μέλος ή να εξάγονται σε τρίτη χώρα, με τήρηση των προβλεπόμενων διατυπώσεων και διαδικασιών, πριν από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης, οπότε η ως άνω διαφορά διαγράφεται.

 

3. Υπόχρεο πρόσωπο, εκτός του ιδιοκτήτη, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 130 του νόμου [Ν] 2960/2001 είναι και ο μισθωτής, ο οποίος κατέχει ή χρησιμοποιεί επιβατικό αυτοκίνητο με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση.

 

4. Όταν δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων το χρονικό διάστημα της χρήσης του αυτοκινήτου στη χώρα, ως αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης, το τέλος ταξινόμησης καταβάλλεται ολόκληρο από τον υπόχρεο και το μέρος αυτού που δεν αναλογεί στο χρονικό διάστημα της μίσθωσης και χρήσης στη χώρα, το οποίο υπολογίζεται αναλογικά με βάση τους συντελεστές απομείωσης λόγω ηλικίας, αμαξώματος και διανυθέντων χιλιομέτρων του άρθρου 126 του ιδίου νόμου, επιστρέφεται εντόκως, με βάση το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας. Στις περιπτώσεις επιστροφής του τέλους ταξινόμησης, δικαιούχο πρόσωπο, εκτός από τον υπόχρεο, είναι και ο ιδιοκτήτης επιβατικού αυτοκινήτου το οποίο εκμισθώνει, στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας στη χώρα με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση και για το οποίο έχει καταβληθεί όλο το τέλος ταξινόμησης. Η καταβολή σε οποιοδήποτε από τα ως άνω πρόσωπα απαλλάσσει το Δημόσιο από οποιαδήποτε ευθύνη.

 

5. Αυτοκίνητο για το οποίο το τέλος ταξινόμησης έχει καταβληθεί αναλογικά ή έχει επιστραφεί δεν δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 121 του παρόντος νόμου, περί απαλλαγής λόγω επαναταξινόμησης.

 

6. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα χρήσης του επιβατικού αυτοκινήτου στη χώρα για σκοπούς υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν δύναται να υπολείπεται του 1 μήνα. Για την έναρξη του χρονικού διαστήματος υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης λαμβάνεται ο χρόνος γένεσης υποχρέωσης καταβολής του, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 128 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση όταν το επιβατικό αυτοκίνητο έχει τεθεί σε ένα από τα ανασταλτικά καθεστώτα του άρθρου 133 του παρόντος νόμου, οπότε το χρονικό διάστημα υπαγωγής ξεκινά να υπολογίζεται με την έξοδο από τα καθεστώτα αυτά.

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα έντυπα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία υπαγωγής των επιβατικών αυτοκινήτων στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου με αναλογική καταβολή ή επιστροφή του τέλους ταξινόμησης, τα απαιτούμενα παράβολα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 10 ημέρες από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 7 και για αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόμησης βεβαιώνεται, μετά την ημερομηνία αυτή.}

 

3. Προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 128, ως εξής:

 

{4. Το τέλος ταξινόμησης για τα επιβατικά αυτοκίνητα του άρθρου 121Α, καθίσταται απαιτητό και καταβάλλεται πριν από τη θέση αυτών σε κυκλοφορία και το αργότερο τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που γεννήθηκε η υποχρέωση καταβολής του τέλους αυτού. Εφόσον υποβληθεί πριν από την ημέρα αυτή, η ειδική δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 130 του παρόντα Κώδικα, το τέλος καθίσταται απαιτητό την ημερομηνία αποδοχής της ειδικής δήλωσης. Εφόσον δεν συντρέχει για τα εν λόγω αυτοκίνητα υποχρέωση ταξινόμησης, το τέλος ταξινόμησης καθίσταται απαιτητό 5 ημέρες από την είσοδο τους στη χώρα και ως θέση σε κυκλοφορία, νοείται η χρήση του οδικού δικτύου της χώρας.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 129 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα κοινοτικά οχήματα που αναφέρονται στα άρθρα 121, 121Α, 122, 123 και 124 του παρόντος Κώδικα, καθώς και οι βάσεις των δασμολογικών κλάσεων 87.02 και 87.06 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, κατά την άφιξη τους στον πρώτο τόπο προορισμού, δηλώνονται αμέσως στην πλησιέστερη Τελωνειακή Αρχή.}

 

5. Προστίθεται υποπερίπτωση ζ' στην περίπτωση 4 της παραγράφου Α' του άρθρου 137, ως εξής:

 

{ζ. Για τη μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων υπαγωγής των κοινοτικών οχημάτων στις ρυθμίσεις του άρθρου 121Α του παρόντα Κώδικα, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, εκτός από την εκπρόθεσμη επαναποστολή ή εξαγωγή, για την οποία επιβάλλεται το πρόστιμο της πιο πάνω περίπτωσης δ' και την εκπρόθεσμη καταβολή του τέλους ταξινόμησης ή της διαφοράς αυτού, για την οποία επιβάλλεται το πρόστιμο της πιο πάνω περίπτωσης ε'.}

 

6. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.