Νόμος 4378/16 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 22 της υποπαραγράφου Γ.3 της παραγράφου Γ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 66 του νόμου 4356/2015 (ΦΕΚ 181/Α/2015), τροποποιείται ως εξής:

 

{22. Από 01-10-2016 οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Πτωχευτικό Κώδικα (νόμος [Ν] 3588/2007) ως αρμοδιότητες του συνδίκου, του μεσολαβητή, του ειδικού εντολοδόχου και του ειδικού εκκαθαριστή θα ασκούνται από τον διαχειριστή αφερεγγυότητας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθορίζονται οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας, τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για την πρόσβαση στο επάγγελμα, ο τρόπος οργάνωσης του επαγγέλματος, ο διορισμός και η παύση του διαχειριστή, η εποπτεία του, οι επιμέρους αρμοδιότητες του σε σχέση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα, μαζί με την ευθύνη και τις κυρώσεις από τη μη άσκηση τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση μεταβατικού χαρακτήρα, ιδίως για τις εκκρεμείς διαδικασίες.}

 

2. Η παράγραφος 23 της υποπαραγράφου Γ.3 της παραγράφου Γ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 66 του νόμου 4356/2015 (ΦΕΚ 181/Α/2015), τροποποιείται ως εξής:

 

{23. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 22 ανωτέρω, η παρούσα υποπαράγραφος Γ.3 εφαρμόζεται επί των διαδικασιών που αρχίζουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, με την εξαίρεση της παραγράφου 21, η οποία θα ισχύει από την 01-10-2016 και θα εφαρμόζεται επί διαδικασιών που αρχίζουν από την 01-01-2016.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.