Νόμος 4399/16 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων.

 

2. Δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου επενδυτικά σχέδια:

 

Α. Σύμφωνα με την περίπτωση α' του άρθρου 13 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού κατά κατηγορία:

 

α)α. στον τομέα του χάλυβα, όπως ορίζεται στο στοιχείο 43 του άρθρου 2 Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, κατά κατηγορία,

 

β)β. στον τομέα των συνθετικών ινών, όπως ορίζεται στο στοιχείο 44 του άρθρου 2 Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, κατά κατηγορία,

 

γ)γ. στον τομέα του άνθρακα, όπως ο άνθρακας ορίζεται στο στοιχείο 13 του άρθρου 2 Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, σχετικά με κρατικές ενισχύσεις προς τη βιομηχανία άνθρακα,

 

δ)δ. στον τομέα της ναυπηγίας.

 

Μπορεί με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών να προκηρυχθεί κατ' εξαίρεση καθεστώς στον τομέα της ναυπηγίας κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

 

ε)ε. στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας, με την επιφύλαξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 4,

 

στ)στ. στον τομέα μεταφορών (και η συναφής υποδομή), όπως ορίζεται στο στοιχείο 45 του άρθρου 2 Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, κατά κατηγορία.

 

Β. Με βάση την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων - Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008 (υπουργική απόφαση 1100330/1954/ΔΜ/2008 (ΦΕΚ 2149/Β/2008) και εγκύκλιος ΠΟΛ/1133/2008), και με την επιφύλαξη των άρθρων 52 έως 58:

 

02- Δασοκομία και Υλοτομία
05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη),
06- (Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου),
09.1- (Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου) και
09.90.11- (Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα) και εν γένει όποια δραστηριότητα σχετίζεται με τον τομέα του άνθρακα και του χάλυβα.
36- Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού εκτός των υπηρεσιών αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αποκλειστικά με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
41- Κατασκευές κτηρίων.
42- Έργα πολιτικού μηχανικού.
43- Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.
45- Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.
46- Χονδρικό εμπόριο.
47- Λιανικό εμπόριο.
49- Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών
52- Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, με την επιφύλαξη της περίπτωσης β' της παραγράφου 4.
53- Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες.
55- Καταλύματα, με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4.
56- Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
60- Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.
64- Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
65- Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία.
66- Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.
68- Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
69- Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες.
70- Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων - δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης.
71- Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών - τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις.
72- Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη.
73- Διαφήμιση και έρευνα αγοράς.
75- Κτηνιατρικές δραστηριότητες.
77- Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης.
78- Δραστηριότητες απασχόλησης.
79- Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδίων και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.
80- Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας.
81- Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους.
82- Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις.
84- Δημόσια διοίκηση και άμυνα - υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
85- Εκπαίδευση.
86- Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού.
87- Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις των υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων των ΚΑΔ -86- και -87-, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα εφαρμογής τους.
88- Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος.
90- Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση.
91- Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3.
92- Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα.
93- Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης ζ)ζ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4.
94- Δραστηριότητες οργανώσεων.
95- Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης.
96- Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης ζ)ζ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4.
97- Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού.
98- Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση.
99- Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

3. Στον μη υπαγόμενο στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος ΚΑΔ -91- κατ' εξαίρεση ενισχύονται οι δραστηριότητες:

 

α. 91.01.11 (Υπηρεσίες βιβλιοθηκών),

β. 91.02 (Δραστηριότητες μουσείων).

 

4. Στους μη υπαγόμενους στον παρόντα νόμο τομείς της παραγράφου 2, ενισχύονται κατ' εξαίρεση τα παρακάτω επενδυτικά σχέδια:

 

α. Στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας, κατ' εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια:

 

α)α. μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 15MW, σύμφωνα με το άρθρο 41 Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού και το νόμο 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), όπως ισχύει,

 

β)β. μονάδων συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 40 Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού,

 

γ)γ. υβριδικών σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) με εγγυημένη ισχύ μέχρι 5 MW, σύμφωνα με το άρθρο 41 Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού,

 

δ)δ. παραγωγής θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 41 Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού,

 

ε)ε. ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, σύμφωνα με το νόμο 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015) και το άρθρο 46 Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού,

 

στ)στ. παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης, σύμφωνα με το άρθρο 41 Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, καθώς και μετατροπής υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων βασιζόμενων σε εδώδιμα φυτά σε μονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης, σύμφωνα με το άρθρο 41 Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού.

 

β. Στον τομέα αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων κατ' εξαίρεση ενισχύονται οι κλάδοι:

 

α)α. 52.22.11.05 (Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)),

β)β. 52.22.11.06 (Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων) και,

γ)γ. 52.29.19.03 (Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)).

 

γ. i. Στον τομέα του τουρισμού, κατ' εξαίρεση υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια:

 

α)α. ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3 αστέρων,

 

β)β. εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας,

 

γ)γ. επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων,

 

δ)δ. ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων,

 

ε)ε. ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2 αστέρων,

 

στ)στ. σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στο νόμο 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014), εκτός του μέρους αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτήρια και εγκαταστάσεις και με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 65 έως 69,

 

ζ)ζ. εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής {συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού (μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)), κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια}, όπως αυτές ορίζονται στο νόμο 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014),

 

η)η. εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού, όταν υποβάλλεται επενδυτικό σχέδιο από επιχειρηματικές συστάδες (cluster),

 

θ)θ. ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δικαιούχοι είναι όσοι αναφέρονται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6.

 

ii. ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στο νόμο 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014), υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του νόμου 4399/2016.

 

δ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και των συναρμόδιων Υπουργών, η οποία δεν μπορεί να τροποποιηθεί πριν την παρέλευση διετίας από την έκδοσή της, δύνανται να καθορίζονται περιοχές της επικράτειας οι οποίες θα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής μιας ή περισσότερων υποπεριπτώσεων της περίπτωσης γ' της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 219 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του συναρμόδιου Υπουργού μπορεί να καθορίζονται το περιεχόμενο, οι ειδικοί όροι, προϋποθέσεις, προδιαγραφές και περιορισμοί για τα επενδυτικά σχέδια των παραγράφων 2, 3 και 4.

 

6. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται ειδικοί όροι, προϋποθέσεις, προδιαγραφές και περιορισμοί για την υπαγωγή στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στα σημεία 8 και 10 του άρθρου 2 Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού. Η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση ρυθμίζει αποκλειστικά τις περιπτώσεις, στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου ή το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και όχι: α) με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις ή β) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση της απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς (άρθρο 1 παράγραφος 3 περίπτωση γ' Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού).

 

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος είδη επενδυτικών σχεδίων στους τομείς:

 

α)α. της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 354) και με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό και στον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθμόν 1388/2014 (ΕΕL 369) της Επιτροπής της 16-12-2014,

 

β)β. της γεωργίας, όπως ορίζεται στο στοιχείο 9 του άρθρου 2 Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού.

 

Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι πρόσθετοι όροι, η νομική μορφή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, οι περιορισμοί και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια των τομέων αυτών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.