Νόμος 4409/16 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καταρτίζεται Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, όπου εγγράφονται με αύξοντα Αριθμό Μητρώου οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τους.

 

Στο Μητρώο διακρίνονται 3 Κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών με τις αντίστοιχες Τάξεις του άρθρου 52, ως εξής:

 

α) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων (Α', Β' και Γ' Τάξης),

 

β) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Συστημάτων Θέρμανσης (Α', Β' και Γ' Τάξης) και

 

γ) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Συστημάτων Κλιματισμού (Α', Β' και Γ' Τάξης).

 

2. Ο αριθμός Μητρώου του Ενεργειακού Επιθεωρητή αναγράφεται υποχρεωτικά στα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 14 του άρθρου 2 του νόμου 4122/2013 και στις Εκθέσεις Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού, του άρθρου 16 του νόμου 4122/2013.

 

3. Κάθε Ενεργειακός Επιθεωρητής κατά την εγγραφή του στο Μητρώο, υποχρεούται να δηλώσει την επαγγελματική του έδρα.

 

4. Τηρείται ξεχωριστό Μητρώο για τα νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής, των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος με σύμβαση εργασίας είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής. Η μερίδα κάθε νομικού προσώπου ενημερώνεται ταυτόχρονα για κάθε μεταβολή που αφορά στο φυσικό πρόσωπο - Ενεργειακό Επιθεωρητή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 4447/2017 (ΦΕΚ 241/Α/2017).

 

5. Σε περίπτωση μεταβολής των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων φυσικού ή νομικού προσώπου, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, αυτό υποχρεούται εντός προθεσμίας 10 ημερών να δηλώσει τη μεταβολή στα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικότερα, σε περίπτωση θανάτου, συνταξιοδότησης ή απώλειας της επαγγελματικής ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, η αρμόδια για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού ή απόφασης αρχή, υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως το γεγονός στα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός προθεσμίας 10 ημερών από την έκδοση του πιστοποιητικού ή της απόφασης, για την ενημέρωση του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών.

 

6. Για την εγγραφή στα μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών καταβάλλεται από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές εφάπαξ παράβολο 50 €. Για τη διαχείριση του Αρχείου Επιθεωρήσεως Κτιρίων της παραγράφου 8 καταβάλλεται από τους υπόχρεους και ωφελούμενους παράβολο 5 € για κάθε ενεργειακή επιθεώρηση Α' Τάξης, παράβολο 10 € για κάθε ενεργειακή επιθεώρηση Β' Τάξης και παράβολο 30 € για κάθε ενεργειακή επιθεώρηση Γ' Τάξης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των ποσών αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικών τεχνολογιών, η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, η απευθείας έκδοση των πράξεων υπολογισμού, ενώ δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος των παραβόλων που επιβάλλονται δυνάμει της παρούσας παραγράφου και να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

7. Τα ποσά της παραγράφου 6 αποδίδονται σε ποσοστό 70% υπέρ του Πράσινου Ταμείου (ΚΑΕ 3745) και σε ποσοστό 30% υπέρ του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το οποίο υποστηρίζει τεχνικά τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως προς τη λειτουργία και συντήρηση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων και του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών. Το ποσό που αποδίδεται ετησίως στο ΚΑΠΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 €.

 

8. Καταρτίζεται Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και ενημερώνεται ηλεκτρονικά από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν:

 

α) τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και τα αντίστοιχα έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων,

 

β) τις Εκθέσεις Επιθεώρησης των Συστημάτων Θέρμανσης Κτιρίων και

 

γ) τις Εκθέσεις Επιθεώρησης των Συστημάτων Κλιματισμού Κτιρίων.

 

9. Η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και του Αρχείου Επιθεωρήσεων Κτιρίων υπάγεται στην αρμοδιότητα των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.