Νόμος 4409/16 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Απαιτούμενα Προσόντα Ενεργειακών Επιθεωρητών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας και η ενεργειακή επιθεώρηση συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού, όπως ορίζονται στις παραγράφους 15 και 16 του άρθρου 2 του νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/2013) διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευμένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, όπως ορίζονται στην παράγραφο 17 του άρθρου 2 του νόμου 4122/2013.

 

2. Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή αποκτάται με την εγγραφή του στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του άρθρου 54 του παρόντος.

 

3. Η δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή ασκείται από διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας, σε εφαρμογή της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως κάθε φορά ισχύει και οι οποίοι έχουν δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 25 του άρθρου 2 του νόμου 4122/2013, σε συνδυασμό με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 407/Β/2010) και σύμφωνα με τη σχετική κείμενη εθνική νομοθεσία περί επαγγελματικών δικαιωμάτων, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

4. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάσσονται στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακού Επιθεωρητή του άρθρου 54, σε εφαρμογή της σχετικής κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

 

5. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές εντάσσονται στις παρακάτω τάξεις ως εξής:

 

Α' Τάξη, όπου εντάσσονται:

 

α. οι διπλωματούχοι μηχανικοί από την κτήση του διπλώματός τους,

β. οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης 1 έτος μετά την κτήση του πτυχίου τους,

γ. οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, χωρίς δικαίωμα ένταξης στη Β' και Γ' Τάξη,

δ. οι διπλωματούχοι και πτυχιούχοι τεχνολογικής εκπαίδευσης μηχανικοί, οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος αποδεδειγμένα παρακολουθούν το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 υπό την προϋπόθεση της επαρκούς παρακολούθησης και με την επιφύλαξη του ανωτέρω σημείου γ'.

 

Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Α' Τάξης δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις Α' Τάξης που αφορούν:

 

α. σε κτίρια ή κτιριακές μονάδες συνολικής επιφάνειας έως και 250 m2,

β. σε συστήματα θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ έως και 50 kW,

γ. σε συστήματα κλιματισμού με συνολική ψυκτική ισχύ έως και 50 kW.

 

Β' Τάξη, όπου εντάσσονται:

 

α. οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Α' Τάξης εφόσον έχουν αποδεδειγμένα διενεργήσει τουλάχιστον 30 ενεργειακές επιθεωρήσεις Α' Τάξης,

β. οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και οι οποίοι έχουν δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, εφόσον έχουν αποδεδειγμένα διενεργήσει τουλάχιστον 30 ενεργειακές επιθεωρήσεις Α' Τάξης ή εναλλακτικά ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια ή και κτιριακές μονάδες συνολικής επιφάνειας 10.000 m2 ή επιθεωρήσεις συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού συνολικής ισχύος 1.500 kW.

 

Τουλάχιστον το 20% των ανωτέρω επιθεωρήσεων απαιτείται να έχει διενεργηθεί σε κτίρια ή/και κτιριακές μονάδες με χρήση μη κατοικίας που διαθέτουν συστήματα θέρμανσης ή και κλιματισμού ισχύος άνω των 15 kW.

 

Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Β' Τάξης δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις Α' Τάξης, καθώς επίσης και Β' Τάξης που αφορούν:

 

α. σε κτίρια ή κτιριακές μονάδες συνολικής επιφάνειας από 250 m2 έως και 1.000 m2,

β. σε συστήματα θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ από 50 kW έως και 400 kW,

γ. σε συστήματα κλιματισμού με συνολική ψυκτική ισχύ από 50 kW έως και 400 kW.

 

Γ' Τάξη, όπου εντάσσονται:

 

α. οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Β' Τάξης εφόσον έχουν αποδεδειγμένα διενεργήσει τουλάχιστον 10 ενεργειακές επιθεωρήσεις Β' Τάξης,

β. οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και οι οποίοι έχουν το δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, εφόσον έχουν αποδεδειγμένα διενεργήσει τουλάχιστον 10 ενεργειακές επιθεωρήσεις Β' Τάξης ή εναλλακτικά ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια ή και κτιριακές μονάδες με συνολική επιφάνεια άνω των 250 m2 και στο σύνολο αυτών 20.000 m2 ή επιθεωρήσεις σε συστήματα θέρμανσης ή κλιματισμού ισχύος άνω των 50 kW και στο σύνολο αυτών 5.000 kW.

 

γ. Οι ενεργειακοί επιθεωρητές, οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχουν επιτύχει στην εξεταστική διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 (ΦΕΚ 177/Α/2010).

 

Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Γ' Τάξης δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις Α' και Β' Τάξης, καθώς επίσης και Γ' Τάξης που αφορούν:

 

α. σε κτίρια ή κτιριακές μονάδες συνολικής επιφάνειας άνω των 1.000 m2,

β. σε συστήματα θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ άνω των 400 kW,

γ. σε συστήματα κλιματισμού με συνολική ψυκτική ισχύ άνω των 400 kW.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.