Νόμος 4409/16 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Ρυθμίσεις για την ενίσχυση και θεσμική θωράκιση του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 30 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3Α ως εξής:

 

{Μέρος των εισπραττόμενων προστίμων των προηγούμενων παραγράφων, καθώς και των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 166, 167 παράγραφος 1 και 169 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α/1973), 15 παράγραφος 3 και 16 του νόμου 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α/1984) και 15 παράγραφος 1 του νόμου 669/1977 (ΦΕΚ 241/Α/1977), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγγράφεται ως πίστωση σε ειδικό κωδικό (ΚΑΕ), που συστήνεται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κάλυψη δαπανών διενέργειας ελέγχων και επιθεωρήσεων των Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ). Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον κωδικό του προηγούμενου εδαφίου δεν συνυπολογίζονται για τον καθορισμό των ανώτατων ορίων δαπανών του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι πάσης φύσεως δαπάνες ελέγχων και επιθεωρήσεων των τμημάτων του ΣΕΠΔΕΜ καλύπτονται από τον ειδικό κωδικό του πρώτου εδαφίου. Μετά την εξάντληση του ορίου δαπανών του κωδικού αυτού, οι δαπάνες αυτές καλύπτονται από τους αντίστοιχους κωδικούς δαπανών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.}

 

2. Στο άρθρο 100 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:

 

{Επιτρέπεται η έκδοση ενιαίου Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής, με έναν υπόλογο, χωρίς να απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση, για την κάλυψη δαπανών πολλαπλών μετακινήσεων των Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ), με σκοπό τη διενέργεια προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων, την εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών, την παράστασή τους σε δικαστήρια επί υποθέσεων που σχετίζονται με το ελεγκτικό τους έργο, καθώς και για τη διερεύνηση των συνθηκών ατυχημάτων σε χώρους της ελεγκτικής τους αρμοδιότητας, με χρονικό ορίζοντα 2 μηνών.}

 

3. Στο άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) μετά τον τίτλο του άρθρου και πριν την έναρξη του πρώτου εδαφίου προστίθεται ο αριθμός 1. και προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής:

 

{2. Στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη η πραγματοποίηση δαπανών μετακίνησης των Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, δεν αναγράφεται το όνομα του Επιθεωρητή, ο τόπος και η ημερομηνία μετακίνησης.}

 

4. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που συστήθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001), της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας που συστήθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του νόμου 3818/2010 (ΦΕΚ 17/Α/2010) και μετονομάστηκε με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων, που συστήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3818/2010 (ΦΕΚ 17/Α/2010) και μετονομάστηκε με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης που συστήθηκε με το άρθρο 16 παράγραφος 2 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα, του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ), όπως αυτά ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα 100/2014 (ΦΕΚ 167/Α/2014) και ασκούνται από τους Επιθεωρητές των οικείων Τμημάτων αυτού. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος νοείται το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

5. Οι υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ειδικών Επιστημόνων, που υπηρετούν στο Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και ο Προϊστάμενος της προαναφερόμενης διοικητικής μονάδας, είναι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, διενεργούν ελέγχους μετά από εντολή του Γενικού Διευθυντή ΣΕΠΔΕΜ, έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία για τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος των Τμημάτων Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του ΣΕΠΔΕΜ και εφαρμόζονται και ως προς αυτούς, οι διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

6. Οι υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που υπηρετούν στα οικεία Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων του ΣΕΠΔΕΜ, οι οποίοι διενεργούν ελέγχους του άρθρου 3 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ 1227/Β/2011), είναι Επιθεωρητές Μεταλλείων και εφαρμόζονται και ως προς αυτούς, οι διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

7. Τα υπηρεσιακά οχήματα που χρησιμοποιούνται από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και από τους Επιθεωρητές Μεταλλείων, κατά τη διενέργεια από αυτούς ελέγχων και επιθεωρήσεων, εξαιρούνται από την υποχρέωση να φέρουν διακριτικά κρατικού οχήματος και μπορούν να φέρουν συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας.

 

8. Ειδικά, για την υπογραφή πράξεων βεβαίωσης παραβάσεων, καθώς και για την υπογραφή πράξεων επιβολής προστίμων, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Επιθεωρητής Μεταλλείων, νοείται ο Προϊστάμενος της οικείας διοικητικής μονάδας Επιθεώρησης επιπέδου Διεύθυνσης του Σώματος Επιθεώρησης. Όπου στο νομοθετικό διάταγμα [Ν] 210/1973, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο νόμο 669/1977, στο νόμο 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο [Ν] 2112/1993 και στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (οίκοθεν υπουργική απόφαση Δ7/Α/12050/2223/2011 (ΦΕΚ 1227/Β/2011)) αναφέρεται Μηχανικός της Επιθεώρησης Μεταλλείων, νοείται o Επιθεωρητής Μεταλλείων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6, ο οποίος υπηρετεί στο οικείο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων.

 

9. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (υπουργική απόφαση οίκοθεν Δ7/Α/12050/2223/2011 (ΦΕΚ 1227/Β/2011)), προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Εφόσον παρίσταται, κατά τον έλεγχο, ο εκμεταλλευτής ή εκπρόσωπός του ή εφόσον, μολονότι αυτοί ειδοποιήθηκαν, δεν παρέστησαν εντός του απολύτως αναγκαίου και εύλογου χρόνου, ο Επιθεωρητής Μεταλλείων δύναται να προβαίνει σε δειγματοληψίες από όλους τους χώρους του έργου, να λαμβάνει φωτογραφίες ή να μαγνητοσκοπεί, να προβαίνει σε μετρήσεις φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων στο περιβάλλον εργασίας, με σκοπό τον έλεγχο τήρησης της μεταλλευτικής ή λατομικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας και των κανονισμών προστασίας της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και του κοινού, καθώς και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

 

Οι αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές, οι δημόσιες υπηρεσίες εν γένει, οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών και κάθε διοικητική αρχή υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη από τους Επιθεωρητές Μεταλλείων συνδρομή, στο πλαίσιο διενέργειας των ελέγχων.}

 

10. Στο άρθρο 3 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (υπουργική απόφαση οίκοθεν Δ7/Α/12050/2223/2011 (ΦΕΚ 1227/Β/2011)), προστίθεται παράγραφος 8Α ως εξής:

 

{Όποιος παρεμποδίζει την είσοδο στους χώρους του έργου στους αναφερόμενους στην παράγραφο 2, καθώς και στις επιτροπές της παραγράφου 7, με την επιφύλαξη του άρθρου 20 παράγραφος 2 εδάφιο β', καθώς και όποιος αρνείται την παροχή στους Επιθεωρητές Μεταλλείων των στοιχείων που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 ή παρεμποδίζει την πρόσβασή τους σε αυτά, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 1 έτος. Επίσης, με αιτιολογημένη πράξη, του Επιθεωρητή Μεταλλείων επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις ύψους από 5.000 € έως 20.000 €, για κάθε μία από τις παραβάσεις του προηγούμενου εδαφίου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.