Νόμος 3818/10 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων, ως Τμήμα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι Α.1 -11 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) και του προεδρικού διατάγματος 165/2003 (ΦΕΚ 137/Α/2003), υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Επιθεωρητή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Η παραπάνω υπηρεσία είναι αρμόδια για τον εντοπισμό αυθαίρετων κατασκευών μέσα στις εκτάσεις των περιοχών του περιγράμματος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος και την εκτέλεση των πράξεων κατεδάφισης.

 

2. Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων ενημερώνεται από την εταιρεία Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία για κάθε νέο κτίσμα που εντοπίζεται στις περιοχές της παραγράφου 1 του άρθρου 1, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, εντοπίζει τα αυθαίρετα κτίσματα και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση των προβλεπόμενων πράξεων κατεδάφισης. Επίσης συντονίζει και παρακολουθεί το έργο τους και μπορεί να προβαίνει αυτεπάγγελτα και η ίδια στην εκτέλεση των εν γένει πράξεων κατεδάφισης που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Εκτός των υπηρεσιών του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού που διαθέτουν κατάλληλα προς κατεδάφιση μηχανικά μέσα και προβαίνουν σε κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων, μπορεί και η ίδια να αναθέτει την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, μετά από σύναψη σχετικών συμβάσεων.

 

3. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων συγκροτείται σε δύο τομείς, Νοτίου και Βορείου Ελλάδας, με χωρική αρμοδιότητα κατά αντιστοιχία των υφιστάμενων τομέων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων συστήνονται 41 οργανικές θέσεις προσωπικού, οι οποίες πληρώνονται είτε με υπαλλήλους, μόνιμους ή αορίστου χρόνου, που αποσπώνται για μία τριετία και η οποία μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή μετατάσσονται από το Δημόσιο και από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή και από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής θέσης, την οποία είχε ο μετατασσόμενος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 38 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013).

 

4. Οι θέσεις του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων κατανέμονται ως εξής:

 

1 θέση Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων, υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών ή Δασολόγων με Α' βαθμό, ως Βοηθός Γενικού Επιθεωρητή.
2 θέσεις Προϊσταμένων των Τομέων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων, ως Επιθεωρητές, του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών ή Δασολόγων με Α' βαθμό.
28 θέσεις Επιθεωρητών τακτικού προσωπικού με τις παρακάτω ειδικότητες:

- 8 θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

- 4 θέσεις κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών.

- 4 θέσεις κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών ή Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών.

- 4 θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων, οι οποίες μπορούν να καλύπτονται και από γεωπόνους εφόσον υπάρχει αδυναμία εξεύρεσης Δασολόγων.

- 4 θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος (Περιβαλλοντολόγοι ή Μηχανικοί Περιβάλλοντος).

- 4 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών ή Δομικών Έργων.

10 θέσεις Διοικητικού και Τεχνικού προσωπικού με τις παρακάτω ειδικότητες:

- 4 θέσεις κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού.

- 2 θέσεις κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομολόγων.

- 2 θέσεις κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

- 2 θέσεις κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νομικών.

 

Οι προϊστάμενοι της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων λαμβάνουν την ειδική πρόσθετη αμοιβή του στοιχείου β' του άρθρου 1 της κοινής απόφασης [Α] των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων 2/51476/0022 (ΦΕΚ 1813/Β/2007) και οι Επιθεωρητές λαμβάνουν την ειδική πρόσθετη αμοιβή του στοιχείου γ' του άρθρου 1 της παραπάνω κοινής απόφασης και υπόκεινται σε όλες τις ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί σχετικά. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του νόμου 3818/2010 καταργείται.

 

Στους Επιθεωρητές μπορεί επίσης να ανατίθενται, πέραν των καθηκόντων του παρόντος, και αρμοδιότητες του Γ' Τμήματος της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και αρμοδιότητες εφαρμογής περιβαλλοντικής ευθύνης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 28 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011).

 

5. Στους αποσπώμενους για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων δύναται να καταβάλλεται ειδική πρόσθετη αμοιβή, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 28 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.