Προεδρικό διάταγμα 165/03

ΠΔ 165/2003: Διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 165/2003: Διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, (ΦΕΚ 137/Β/2003), 05-06-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του νόμου 2947/2001 Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 57/Α/2002).

 

4. Την 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (ΦΕΚ 1485/Β/2001).

 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 730.000 € περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 1.715.525 € για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί τόσο κατά το τρέχον οικονομικό έτος όσο και κατά την επόμενη πενταετία από την πίστωση του ειδικού προγράμματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 Σύστασις ειδικών υπηρεσιών του νόμου 1032/1980 και από πόρους του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΑΕ 075/3 (τομέας Περιβάλλον)).

 

6. Την 41/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικά

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Τομείς

Άρθρο 3: Τμήματα Τομέων

Άρθρο 4

 

Κεφάλαιο Β: Προσωπικό

 

Άρθρο 5: Προσόντα προσωπικού

Άρθρο 6: Κατανομή προσωπικού

Άρθρο 7: Πλήρωση θέσεων

 

Κεφάλαιο Γ: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 8: Έναρξη ισχύος

 

Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 27-05-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.