Νόμος 3818/10 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνιστάται ενιαίος διοικητικός τομέας με τίτλο Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αρμοδιότητα την επίβλεψη και το συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών, σε κεντρικό, περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο και επίπεδο Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό τη διασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας και τη συμμόρφωση προς τις οικείες διατάξεις.

 

2. Στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπάγονται:

 

α) Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, που συστήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 (παράγραφοι Α. 1-11) του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) και του προεδρικού διατάγματος 165/2003 (ΦΕΚ 137/Α/2003).

 

β) Το Αυτοτελές Συντονιστικό Γραφείο για την Πρόληψη και Αποκατάσταση των Περιβαλλοντικών Ζημιών, το οποίο συστήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/2009).

 

γ) Η Γνωμοδοτική Επιτροπή για την Πρόληψη και την Αποκατάσταση των Περιβαλλοντικών Ζημιών, εφεξής Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, η οποία συστήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 148/2009 για την υποστήριξη του έργου του Συντονιστικού Γραφείου για την Πρόληψη και Αποκατάσταση των Περιβαλλοντικών Ζημιών

 

3. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνιστάται θέση μετακλητού ειδικού γραμματέα, ο οποίος προΐσταται της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας με βαθμό 2ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων.

 

4. Στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπάγεται επίσης και η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας, η οποία συνιστάται με το παρόν και με αποστολή τον έλεγχο και την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων της εθνικής ενεργειακής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση και της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του νόμου 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/2008) Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις.

 

Στις αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας ανήκουν:

 

α. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης Πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, της επιθεώρησης λεβήτων και της επιθεώρησης εγκαταστάσεων κλιματισμού, όπως ορίζονται αντίστοιχα στα άρθρα 6, 7 και 8 του νόμου 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/2008), ο έλεγχος και η παρακολούθηση του έργου των επιθεωρητών κτηρίων, επιθεωρητών λεβήτων και επιθεωρητών εγκαταστάσεων κλιματισμού, καθώς και η τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή Αρχείου Επιθεωρήσεως Κτηρίων, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του νόμου 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/2008).

 

β. Ο έλεγχος ποιότητας της διαδικασίας έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές του άρθρου 9 του νόμου 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/2008).

 

γ. Η συλλογή, επεξεργασία και μελέτη των αποτελεσμάτων από τον έλεγχο των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και της επιθεώρησης λεβήτων και εγκαταστάσεων κλιματισμού των άρθρων 6, 7 και 8 αντίστοιχα του νόμου 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/2008), με σκοπό τη διαπίστωση του βαθμού εφαρμογής των μέτρων για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των κτηρίων και την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων της ενεργειακής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση.

 

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθορίζεται η συγκρότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας, η διοικητική και οργανωτική δομή αυτής και των τομέων της και οι θέσεις και τα προσόντα του προσωπικού κατά κατηγορία και ειδικότητα, η κάλυψη των οποίων μπορεί να προβλέπεται ότι διενεργείται και με αποσπάσεις από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

Με όμοιο διάταγμα ρυθμίζονται ο τρόπος διενέργειας των ελέγχων, τα πρόστιμα, οι λοιπές κυρώσεις και η διαδικασία επιβολής τους στους παραβάτες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 28 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.