Προεδρικό διάταγμα 148/09 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αρμόδια αρχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος ορίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθώς και οι Περιφέρειες και ειδικότερα:

 

α) το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όταν η ζημία ή η επικείμενη απειλή ζημίας επηρεάζει φυσικούς πόρους ή υπηρεσίες εθνικής σημασίας, η προστασία ή/και διαχείριση των οποίων εμπίπτει στην αρμοδιότητα δημόσιας αρχής ή όταν η ζημία ή η άμεση απειλή ζημίας επηρεάζει φυσικούς αποδέκτες ή υπηρεσίες, που εκτείνονται στα διοικητικά όρια περισσότερων της μιας Περιφερειών ή στην επικράτεια άλλων όμορων κρατών - μελών και

 

β) οι Περιφέρειες, όταν η ζημία ή η άμεση απειλή ζημίας επηρεάζει φυσικούς πόρους ή υπηρεσίες που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά τους όρια και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου. Οι εν λόγω Υπηρεσίες οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την άμεση ή επελθούσα ζημία καθώς επίσης και για κάθε δράση που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος και να υποβάλλουν εκθέσεις με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που περιγράφονται στο παράρτημα VI του άρθρου 21.

 

Σε ιδιάζουσες καταστάσεις και όταν το επιβάλλουν λόγοι εξαιρετικής σημασίας ή έκτακτης ανάγκης, μπορεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στις ανωτέρω περιπτώσεις, να αναλαμβάνει τον συντονισμό των εμπλεκόμενων συναρμόδιων αρχών και φορέων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο ή να λαμβάνει σε συνεργασία με αυτές, τα απαραίτητα μέτρα στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος, για την πρόληψη ανεπανόρθωτων περιβαλλοντικών ζημιών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

 

2. Συνιστάται αυτοτελές συντονιστικό γραφείο υπαγόμενο απ' ευθείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, για την πρόληψη και την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών, εφεξής: Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών και χάριν συντομίας. Στο Γραφείο αυτό ανατίθεται η εποπτεία και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος διατάγματος και ο συντονισμός των σχετικών δράσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών Περιβάλλοντος σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο καθώς και των συναρμόδιων φορέων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα που κατά περίπτωση εμπλέκονται σε θέματα εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου.

 

3. Το Συντονιστικό Γραφείο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Σε επίπεδο πρόληψης προσδιορίζει τις δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν στο πλαίσιο εφαρμογής των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 8.

 

β) Σε επίπεδο αποκατάστασης της ζημίας, προσδιορίζει τις δράσεις και τα μέτρα αποκατάστασης σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10.

 

γ) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων:

 

α)α) Τα μέτρα αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας, σύμφωνα με το άρθρο 10 (παράγραφος 1), καθώς και για την κατά προτεραιότητα αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.

 

β)β) Την έγκριση των δαπανών πρόληψης και αποκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 11 (παράγραφος 2).

 

γ)γ) Την ανάληψη δράσης για πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας, όταν η ζημία επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει και άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 15.

 

δ)δ) Τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων του παρόντος νόμου.

 

δ) Γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για θέματα εφαρμογής του άρθρου 14.

 

ε) Μεριμνά για την κατάρτιση των Εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 20.

 

στ) Συνεργάζεται αυτοτελώς ή μέσω του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών καθώς και με επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, για την συγκέντρωση επιστημονικών ή άλλων πληροφοριών και τη δημιουργία και διατήρηση τράπεζας πληροφοριών (κέντρου τεκμηρίωσης) σε ζητήματα πρόληψης και αποκατάστασης των περιβαλλοντικών ζημιών.

 

4. Για τη στελέχωση του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, συνιστώνται 2 θέσεις του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων και 7 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού κατά το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, και ειδικότερα:

 

α) 2 θέσεις, από τις οποίες 1 ειδικότητας Χημικού Μηχανικού και 1 ειδικότητας Μηχανικού Περιβάλλοντος,

β) 1 θέση ειδικότητας Διοικητικού - Οικονομικού, με πτυχίο Οικονομικών,

γ) 1 θέση ειδικότητας Γεωλόγου,

δ) 1 θέση ειδικότητας Βιολόγου,

ε) 2 θέσεις ειδικότητας Περιβαλλοντολόγων (Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων).

 

Το Συντονιστικό Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, είναι δυνατόν να στελεχώνεται και από υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή και από υπαλλήλους που αποσπώνται για το σκοπό αυτό στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων από φορείς του δημόσιου τομέα του νόμου 1892/1990, όπως ισχύει.

 

Προϊστάμενος του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών ορίζεται από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Η πλήρωση των θέσεων του προσωπικού του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών γίνεται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, όπου προσδιορίζονται οι κατηγορίες των θέσεων και εξειδικεύονται τα κατά νόμο απαιτούμενα τυπικά προσόντα, καθώς και τυχόν πρόσθετα προσόντα, που πρέπει να συμπληρώνουν οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας για την κατάληψη της θέσεως. Για την κάλυψη των αναγκών του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, μπορεί να αποσπάται προσωπικό που υπηρετεί με μόνιμη ή με ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σχέση με το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του οικείου Υπουργού, χωρίς τη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται για τρία έτη και μπορεί να παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες με απόφαση του οικείου Υπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τη νομική υποστήριξη του έργου του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών συνιστώνται τρεις θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, οι οποίοι προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1649/1986, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του νόμου [Ν] 1868/1989.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010).

 

5. Για την υποστήριξη του έργου του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών συστήνεται γνωμοδοτική επιτροπή για την πρόληψη και την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών, εφεξής Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών και χάριν συντομίας.

 

α. Η Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών συγκροτείται από εκπροσώπους των εκάστοτε αρμόδιων Υπηρεσιών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και κατά περίπτωση από εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Χημείου του Κράτους, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας, εφόσον λόγω αρμοδιότητας εμπλέκονται σε θέματα εφαρμογής του παρόντος διατάγματος.

 

β. Τα μέλη της Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών με τους αναπληρωτές τους προτείνονται από τους φορείς που εκπροσωπούν με κριτήριο την επιστημονική τους κατάρτιση και εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος σύγκλησης των μελών της, η λειτουργία της Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, ο τρόπος λήψης αποφάσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του έργου της.

 

γ. Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, ασκεί ο εκάστοτε αρμόδιος εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών συγκαλείται κάθε φορά με μέριμνα του Προέδρου της. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, συμμετέχουν εναλλακτικά κάθε φορά εκείνα εκ των μελών της που σχετίζονται με το προς συζήτηση θέμα.

 

δ. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών μπορεί, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να καλούνται για να εκθέσουν τις απόψεις τους, εκπρόσωποι και άλλων κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων του δημόσιου τομέα, εκπρόσωποι επιστημονικών οργάνων, ιδρυμάτων ή οργανισμών, όπως του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Ερευνών, του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής και Γεωργικής Έρευνας, του Εθνικού Κέντρου Βιοτόπων - Υγροτόπων, της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, καθώς και εκπρόσωποι Περιβαλλοντικών Οργανώσεων που εκ του Καταστατικού τους δραστηριοποιούνται σε εθνική κλίμακα. Η παρουσία των εν λόγω προσώπων στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, τελεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 (παράγραφος 10) του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999).

 

ε. Είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετά από πρόταση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, να διευρύνεται η σύνθεση της και με άλλα μέλη, συμπεριλαμβανομένων των αναφερόμενων στο εδάφιο (δ), εφόσον κρίνεται ότι η διεύρυνση αυτή θα επιβοηθήσει ουσιαστικά στο έργο της.

 

6. Σε κάθε Περιφέρεια, κατ' αναλογία με την προηγούμενη παράγραφο 5, συστήνεται γνωμοδοτική επιτροπή για την πρόληψη και την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών, εφεξής Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών και χάριν συντομίας.

 

α. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας από εκπροσώπους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας και άλλων κατά περίπτωση συναρμόδιων περιφερειακών υπηρεσιών, εφόσον λόγω αρμοδιότητας εμπλέκονται σε θέματα εφαρμογής του παρόντος διατάγματος. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία λήψης αποφάσεων, η λειτουργία της Περιφερειακής Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του έργου της.

 

Με όμοια απόφαση η σύνθεση της Περιφερειακής Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών μπορεί να διευρύνεται και με άλλα μέλη, εφόσον κρίνεται ότι αυτό θα επιβοηθήσει ουσιαστικά στο έργο της.

 

β. Στις συνεδριάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών μπορεί να συμμετέχουν, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι και άλλων κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων του δημόσιου τομέα, εκπρόσωποι επιστημονικών οργάνων, ιδρυμάτων ή οργανισμών καθώς και περιβαλλοντικών οργανώσεων που εκ του Καταστατικού τους δραστηριοποιούνται σε περιφερειακή κλίμακα.

 

7. Η Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών γνωμοδοτεί για τα ακόλουθα θέματα:

 

α) Σε επίπεδο πρόληψης για τον προσδιορισμό των δράσεων στο πλαίσιο εφαρμογής των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 8.

 

β) Σε επίπεδο αποκατάστασης της ζημίας, για τον προσδιορισμό των δράσεων και των μέτρων αποκατάστασης σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10.

 

γ) Για την έγκριση των δαπανών για τις δράσεις πρόληψης και αποκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 11 (παράγραφος 2).

 

δ) Για κάθε θέμα που παραπέμπεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, σχετικά με θέματα εφαρμογής του παρόντος διατάγματος.

 

8. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί, αυτοτελώς ή μέσω του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, να αναθέτει μελέτες, να χρηματοδοτεί έρευνες και γενικά να εξασφαλίζει την αναγκαία επιστημονική υποστήριξη για τον προσδιορισμό των δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης των περιβαλλοντικών ζημιών, για την εξυπηρέτηση των στόχων του παρόντος διατάγματος και τη διευκόλυνση του έργου του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών. Ανάλογη δυνατότητα παρέχεται και στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών.

 

9. Ο εντοπισμός του φορέα εκμετάλλευσης που προκάλεσε την περιβαλλοντική ζημία ή την άμεση απειλή τέτοιας ζημίας και ο καταλογισμός της ευθύνης του, γίνεται από την αρμόδια αρχή που ορίζεται στην παράγραφο Α, ή από κάθε άλλη δημόσια αρχή που μπορεί να διενεργεί τους απαιτούμενους απαραίτητους ελέγχους, είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από καταγγελία που προέρχεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 13 ή μετά από σχετική ενημέρωση δημόσιας αρχής. Όταν ο εντοπισμός δεν γίνεται από την ως άνω αρμόδια αρχή, αλλά από άλλη δημόσια αρχή, η τελευταία οφείλει να ενημερώνει άμεσα την αρμόδια αρχή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.