Νόμος 4412/16 - Άρθρο b - Άρθρο 12

Παράρτημα XII: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων (όπως αναφέρεται στο άρθρο 294)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ι. Πληροφορίες για τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

 

2.Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα.

 

3. Είδος της σύμβασης (αγαθά, έργα ή υπηρεσίες και κωδικοί CPV' Να αναφέρεται όπου ενδείκνυται, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο).

 

4. Συνοπτική τουλάχιστον περιγραφή του είδους και της ποσότητας των προϊόντων, έργων ή των παρεχομένων υπηρεσιών.

 

5. α) Μορφή της προκήρυξης διαγωνισμού (προκήρυξη για την ύπαρξη διαδικασίας προεπιλογής, περιοδική ενδεικτική προκήρυξης, πρόσκληση υποβολής προσφορών).

 

β) Ημερομηνία ή ημερομηνίες και παραπομπή ή παραπομπές στη δημοσίευση της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 

γ) Εάν πρόκειται για συμβάσεις που συνάπτονται χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, μνεία της σχετικής διάταξης του άρθρου 269.

 

6. Διαδικασία σύναψης συμβάσεων (ανοικτή, κλειστή ή με διαπραγμάτευση).

 

7. Αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν, όπου καθορίζεται

 

α) ο αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν από οικονομικούς φορείς που είναι ΜΜΕ,

 

β) ο αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα-

 

γ)ο αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση πολλαπλών αναθέσεων (τμήματα, πολλαπλές συμφωνίες-πλαίσιο), οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται για κάθε ανάθεση.

 

8. Ημερομηνία της σύναψης της σύμβασης ή των συμβάσεων ή της συμφωνίας ή συμφωνιών- πλαίσιο κατόπιν αποφάσεως για την ανάθεση ή τη σύναψη τους.

 

9. Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας σύμφωνα με την περίπτωση η) του άρθρου 269.

 

10. Για κάθε ανάθεση, επωνυμία, διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση διαδικτύου του αναδόχου ή των αναδόχων, συμπεριλαμβανομένων:

 

α) πληροφοριών σχετικά με το εάν ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ,

β) πληροφοριών σχετικά με το εάν η σύμβαση ανατέθηκε σε ένωση οικονομικών φορέων.

 

11. Να αναφέρεται, όπου ενδείκνυται, εάν η σύμβαση αποτέλεσε ή μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο υπεργολαβίας.

 

12. Αξία της (των) επιλεγείσας (επιλεγεισών) προσφοράς (προσφορών) ή υψηλότερη και χαμηλότερη προσφορά που ελήφθησαν υπόψη κατά την ανάθεση της σύμβασης ή των συμβάσεων.

 

13. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.

 

14. Προαιρετικές πληροφορίες: αξία και τμήμα της σύμβασης το οποίο μπορεί να ανατίθεται με υπεργολαβία σε τρίτους, κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης.

 

II. Πληροφορίες που δεν προορίζονται για δημοσίευση

 

15.Αριθμός ανατεθεισών συμβάσεων (σε περίπτωση που μια ανάθεση έχει γίνει σε περισσότερους του ενός προμηθευτές).

 

16.Αξία κάθε ανατεθείσας σύμβασης.

 

17.Χώρα καταγωγής του προϊόντος ή της υπηρεσίας (κοινοτική ή εκτός Κοινότητας και, στη δεύτερη περίπτωση, κατάταξη ανά τρίτη χώρα).

 

18. Κριτήριο ανάθεσης που χρησιμοποιείται:

 

19.Η σύμβαση ανατέθηκε σε προσφέροντα που είχε υποβάλει εναλλακτική προσφορά, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 286,

 

20.Υπήρξαν προσφορές που δεν επελέγησαν διότι ήταν ασυνήθιστα χαμηλές σύμφωνα με το άρθρο 313,

 

21. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τον αναθέτοντα φορέα.

 

(1) Τα στοιχεία των σημείων 6, 9 και 11 θεωρούνται μη δημοσιεύσιμα εφόσον ο αναθέτων φορέας κρίνει ότι η δημοσίευσή τους θίγει ευαίσθητο εμπορικό συμφέρον.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.