Νόμος 4412/16 - Άρθρο b - Άρθρο 9

Παράρτημα IX: Προδιαγραφές σχετικά με τη δημοσίευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δημοσίευση προκηρύξεων

 

Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 291, 292, 293, 370, 319 και 323 αποστέλλονται από τους αναθέτοντες φορείς στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύονται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

 

α) Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 291, 292, 293, 294, 319 και 323 δημοσιεύονται από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τους αναθέτοντες φορείς στην περίπτωση περιοδικής ενδεικτικής διακήρυξης που δημοσιεύεται για το προφίλ αγοραστή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 291. Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται επιπλέον να δημοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές μέσω του διαδικτύου στο προφίλ αγοραστή, όπως προβλέπεται στην υποπερίπτωση β της περίπτωσης 2.

 

β) Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορηγεί στον αναθέτοντα φορέα τη βεβαίωση της δημοσίευσης των πληροφοριών που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 295.

 

2. Δημοσίευση συμπληρωματικών ή πρόσθετων πληροφοριών

 

α) Εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 297, οι αναθέτοντες φορείς δημοσιεύουν στο διαδίκτυο το πλήρες κείμενο των εγγράφων της σύμβασης.

 

β) Το προφίλ αγοραστή μπορεί να περιλαμβάνει στις περιοδικές ενδεικτικές διακηρύξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 291, πληροφορίες για τις τρέχουσες προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών, τις προγραμματιζόμενες αγορές, τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί, τις διαδικασίες που έχουν ακυρωθεί, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη γενική πληροφορία, όπως έναν αρμόδιο επικοινωνίας, έναν αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, μια ταχυδρομική διεύθυνση και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το προφίλ αγοραστή μπορεί επίσης να περιλαμβάνει περιοδικές ενδεικτικές γνωστοποιήσεις που χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού και δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 296.

 

3. Υπόδειγμα και λεπτομέρειες σχετικά με την ηλεκτρονική διαβίβαση των προκηρύξεων

 

Η μορφή και οι λεπτομέρειες διαβίβασης των διακηρύξεων με ηλεκτρονικά μέσα που έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου http://simap.eu.int.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.