Νόμος 4414/16 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Φορέας Διαχείρισης διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαρτίζεται από:

 

α. Τέσσερα (4) μέλη που υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους από τον Περιφερειάρχη Αττικής, εκ των οποίων 1 μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ή το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1 από τα μέλη του προηγούμενου εδαφίου διορίζεται ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

β. Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Δήμαρχο Ιλίου.

 

γ. Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

 

δ. Ένα (1) μέλος από την Κοινωνία των Πολιτών (και ιδίως από μη κυβερνητικές οργανώσεις ή κοινωνικούς συνεταιριστικούς φορείς, με καταστατικό σκοπό συναφή με τον σκοπό του Φορέα Διαχείρισης που δραστηριοποιούνται, κατά προτεραιότητα, εντός του χώρου του Πάρκου Τρίτση και για την προστασία αυτού ή στον ευρύτερο χώρο της Δυτικής Αθήνας) που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Περιφερειάρχη Αττικής.

 

2. Τα υποδεικνυόμενα, κατά την προηγούμενη παράγραφο, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους γνωστοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής από τους υποδεικνύοντες φορείς εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς σχετικής έγγραφης πρόσκλησης. Σε περίπτωση παράλειψης ή άρνησης υπόδειξης μέλους ή μελών και των αναπληρωτών τους εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, ο Περιφερειάρχης Αττικής διορίζει στη θέση των ελλειπόντων μελών πρόσωπα εγνωσμένης εμπειρίας σε αντικείμενα συναφή με τους σκοπούς του Φορέα Διαχείρισης. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Δήμαρχος Ιλίου και ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων - Καματερού δύνανται να αντικαθιστούν τα υποδειχθέντα από αυτούς μέλη, με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, εάν αυτός κωλύεται, συγκροτείται αυτό σε σώμα με εκλογή μεταξύ των μελών του, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία και ορίζονται οι αρμοδιότητες των λοιπών μελών του.

 

4. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.

 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη λήψη όλων των αποφάσεων που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού του Φορέα. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και λειτουργία, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων του Φορέα και ασκεί τις λοιπές αρμοδιότητες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του Φορέα και δεν ανατίθενται με τον παρόντα νόμο σε άλλα όργανα. Αποφασίζει για τις αναθέσεις κάθε είδους συμβάσεων, την ανάθεση υποθέσεων σε δικηγόρο και τη διενέργεια πλειοδοτικών ή μειοδοτικών διαγωνισμών, κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με αποφάσεις του, να μεταβιβάζει ορισμένες αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, σε ένα ή περισσότερα μέλη του.

 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα και έκτακτα όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή από 3 μέλη. Η σύγκλησή του γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου του 3 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις κηρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής. Θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη δεν μπορούν να συζητηθούν, εκτός εάν είναι παρόντα όλα τα μέλη και δεν προβάλλουν αντίρρηση.

 

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα 4 από τα 7 μέλη του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος αυτού. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, εάν προεδρεύει στη συνεδρίαση.

 

8. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, στα οποία καταγράφονται οι απόψεις ή και οι προτάσεις των μελών και οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη και σε περίπτωση άρνηση μέλους να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία και αναγράφονται οι λόγοι. Τα πρακτικά μπορούν να τηρούνται και με τη μέθοδο της μαγνητοφώνησης, οπότε υπογράφονται στην επόμενη συνεδρίαση.

 

9. Ο Πρόεδρος: α) συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου, β) εποπτεύει τις λειτουργίες του Φορέα, εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας και των εξουσιοδοτήσεων που του παρέχονται νομίμως από το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) εκπροσωπεί τον Φορέα ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής και άλλης δημόσιας αρχής, πιστωτικών ιδρυμάτων και οποιωνδήποτε τρίτων. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να μεταβιβάζεται σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Γενικό Διευθυντή. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του, κάθε φορά που αυτός κωλύεται. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να μεταβιβασθεί σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

 

10. Με την απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορεί να προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης για τη συμμετοχή εκάστου μέλους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να ορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 204 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.