Νόμος 4414/16 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Γενικός Διευθυντής του Φορέα Διαχείρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον Φορέα Διαχείρισης συστήνεται θέση μετακλητού Γενικού Διευθυντή, με θητεία διάρκειας 3 ετών, που μπορεί να ανανεώνεται. Η θητεία παρακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

2. Ως Γενικός Διευθυντής ορίζεται πτυχιούχος ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης της αλλοδαπής, με επιστημονικό αντικείμενο και δεκαετή τουλάχιστον επαγγελματική ή και ερευνητική εμπειρία συναφή με τους σκοπούς του Φορέα Διαχείρισης, σε τομείς όπως το περιβάλλον, η εκπαίδευση, οι νομικές ή οικονομικές επιστήμες.

 

3. Ο διορισμός του Γενικού Διευθυντή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, όπως ισχύει. Η πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή μπορεί να γίνει και με απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), όπως ισχύει, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

 

Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου Υπουργού. Η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο της θητείας του Γενικού Διευθυντή. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στην υπηρεσία ή τον φορέα του αποσπασθέντος. Η καταβολή των αποδοχών σε περίπτωση απόσπασης διενεργείται από τον Φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 204 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

4. Ο Γενικός Διευθυντής ασκεί όλες τις αρμοδιότητες διοίκησης του Φορέα Διαχείρισης, πλην αυτών που ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεν έχουν εκχωρηθεί σε αυτόν. Ειδικότερα στην αρμοδιότητά του ανήκουν:

 

α. Η διεύθυνση, εποπτεία και συντονισμός της λειτουργίας των υπηρεσιών, η διοίκηση του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης, η επίβλεψη της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και η εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού.

 

β. Η σύναψη και υπογραφή των συμβάσεων που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των σκοπών του Φορέα Διαχείρισης με τρίτα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή και ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, καθώς και αυτών που αφορούν στην πρόσληψη ή την εποχική απασχόληση προσωπικού.

 

γ. Η κατάρτιση και εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ετήσιου προϋπολογισμού και προγράμματος δράσης και των αντίστοιχων απολογισμών.

 

δ. Η παρακολούθηση υλοποίησης του προϋπολογισμού και του προγράμματος δράσης και η τακτική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού και του προγράμματος δράσης.

 

ε. Η διαχείριση των λειτουργικών δαπανών, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιου προϋπολογισμού.

 

στ. Η εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο των εσωτερικών κανονισμών του Φορέα Διαχείρισης.

 

ζ. Η υποβολή προτάσεων για συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από εθνικούς ή διεθνείς πόρους.

 

η. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που του μεταβιβάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.