Νόμος 4415/16 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Αναπλήρωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού, όταν ελλείπουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τα προσόντα της παραγράφου 5 του Κεφαλαίου Α' του άρθρου 13 ή από τους ήδη υπηρετούντες συντονιστές έως τη λήξη της θητείας του αναπληρούμενου Συντονιστή Εκπαίδευσης του πλησιέστερου Συντονιστικού Γραφείου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζονται αναπληρωτές συντονιστές εκπαίδευσης και κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, οι Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α/2020).

 

3. Όταν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, τότε, με απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης, ορίζονται ως αναπληρωτές τους οι υποδιευθυντές και εφόσον δεν υπάρχουν, εκπαιδευτικοί της ίδιας ή άλλης εκπαιδευτικής μονάδας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.