Νόμος 4415/16 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Κατηγορίες διδακτικού προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το διδακτικό προσωπικό ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης αποτελούν δημόσιοι εκπαιδευτικοί με απόσπαση, που έχουν τις απαιτούμενες κατά κλάδο ειδικότητες, και ομογενείς ή αλλογενείς που έχουν τα κατά νόμο προσόντα και επιλέγονται για πρόσληψη με σύμβαση μετά από προκήρυξη σε κάθε χώρα, λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία της χώρας. Για τα γραφεία των συντονιστών, μετά από προκήρυξη, καταρτίζεται πίνακας ομογενών ή αλλογενών εκπαιδευτικών, οι οποίοι μπορεί να προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι για την κάλυψη τοπικών αναγκών. Για τη μοριοδότηση των ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη τα ειδικότερα προσόντα και κριτήρια που ισχύουν για την απόσπαση των δημόσιων εκπαιδευτικών και ορίζονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία πρόσληψης.

 

2. Οι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 επιμορφώνονται:

 

α) πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους και

 

β) κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Η επιμόρφωση μπορεί να γίνεται και με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο και η διάρκεια της επιμόρφωσης.

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 55 του νόμου [Ν] 1566/1985 εφαρμόζονται αναλόγως και για τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποσπώνται στο εξωτερικό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.