Νόμος 4415/16 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Προσδιορισμός υπηρεσιακών αναγκών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται να αποσπώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες των περιπτώσεων α' και β' του άρθρου 3, ύστερα από αίτησή τους, δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν:

 

α) 5 έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία 3 έτη πρέπει να είναι διδακτική σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

 

β) καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους,

 

γ) πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται διδασκαλία σε δύο γλώσσες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α/2020).

 

1Α. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να αποσπώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες της περίπτωσης δ' του άρθρου 3 για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν:

 

α) αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά επιστημονικά προσόντα και τουλάχιστον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εσωτερικού ή ισότιμο τίτλο του εξωτερικού συναφούς ειδικότητας ή επιστημών αγωγής,

 

β) 5 έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία 3 έτη πρέπει να είναι διδακτική σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

 

γ) άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία λειτουργούν οι εκπαιδευτικές μονάδες της περίπτωσης δ' του άρθρου 3 ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1Α προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α/2020).

 

2. Για τον προσδιορισμό των υπηρεσιακών αναγκών και την κάλυψή τους σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα, με ευθύνη του συντονιστή εκπαίδευσης, καταγράφονται στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα του γραφείου συντονιστή εκπαίδευσης, όπως: τα τμήματα που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα, οι θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοματεπώνυμο, το έτος απόσπασης και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν, ο αριθμός των εκπαιδευτικών, που ανήκουν στην εκπαιδευτική μονάδα και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, η δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων με δεύτερη ανάθεση και οι κενές θέσεις που προβλέπεται ότι θα προκύψουν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους της χώρας υποδοχής λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης ή παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία ή λήξης της απόσπασης.

 

Τα παραπάνω στοιχεία επικαιροποιούνται σε κάθε μεταβολή, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, κατά την έναρξη του σχολικού έτους, με ευθύνη του συντονιστή εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καταχωρίζονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης στο πληροφοριακό σύστημα της παραγράφου 6 της περίπτωσης Β' του άρθρου 4 και επανυποβάλλονται ανακεφαλαιωτικά εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/2020).

 

3. α) Η απόσπαση των εκπαιδευτικών με αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό γίνεται για 3 συνολικά σχολικά έτη.

 

Το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού καταβάλλεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός.

 

Η καταβολή του ειδικού επιμίσθιου γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, έπειτα από σχετική μεταφορά πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στους προϋπολογισμούς των οικείων Διευθύνσεων ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

 

β) β) Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του εκπαιδευτικού, η οποία υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δίμηνο του ημερολογιακού έτους, για 2 επιπλέον έτη με επιμίσθιο μόνο για το πρώτο έτος της παράτασης, κατόπιν εισήγησης του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων. Μετά την ολοκλήρωση της συνολικά πενταετούς κατά τα ανωτέρω απόσπασης στο εξωτερικό, είναι δυνατή η παράταση της απόσπασης για 1 ακόμη έτος χωρίς επιμίσθιο, με την ως άνω διαδικασία. Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού έτους απόσπασης, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα στο Α' τετράμηνο του σχολικού έτους απόσπασης, σύμφωνα με την ισχύουσα διάρκεια του σχολικού έτους στην ημεδαπή. Η απόσπαση που γίνεται μετά το Α' τετράμηνο του σχολικού έτους, διαρκεί μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου τετραμήνου του τελευταίου σχολικού έτους. Σε περίπτωση που η έκδοση της απαιτούμενης άδειας εργασίας (visa) καθυστερήσει πάνω από 6 μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του εκπαιδευτικού, μπορεί να τροποποιηθεί η αρχική απόφαση απόσπασης με την ίδια χρονική διάρκεια, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, αν η απόσπαση λήγει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στη χώρα υποδοχής, όπως αυτή ρυθμίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 της περίπτωσης Α' του άρθρου 4, η απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί μέχρι τη λήξη του ανωτέρω σχολικού έτους. Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο απόσπασής τους στα Ευρωπαϊκά σχολεία, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στη διαδικασία των αποσπάσεων στις άλλες εκπαιδευτικές μονάδες. Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει 3 συνολικά έτη απόσπασης, με το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού, ακόμα κι αν δεν είναι συνεχόμενα, μπορεί να αποσπαστούν μέχρι τη συμπλήρωση αυτών. Περαιτέρω παράταση της απόσπασης με το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού αποκλείεται. Δεν μπορούν να αποσπαστούν στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει 6 συνολικά έτη απόσπασης.

 

γ) Κατ' εξαίρεση, παράταση της απόσπασης μπορεί να γίνει και πέραν της πενταετίας, όταν η απόσπαση:

 

α)α) επιβάλλεται από διακρατικές συμφωνίες,

β)β) οι ανάγκες της υπηρεσίας είναι επείγουσες και δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του αποσπασμένου.

 

Η παράταση χορηγείται για ένα μόνο σχολικό έτος, χωρίς το ειδικό επιμίσθιο, κατόπιν αξιολόγησης του εκπαιδευτικού από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης και τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων.

 

δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία για την απόσπαση των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 1Α, τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια και τα όργανα επιλογής των αποσπασμένων, καθώς και οι ειδικότερες περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο.

 

ε) Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η απόσπαση εκπαιδευτικών που έχουν διανύσει το προβλεπόμενο, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, χρονικό διάστημα απόσπασης, όταν οι ανάγκες είναι επιτακτικές και δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη των κενών, έπειτα από την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται ειδική πρόσκληση μετά την ολοκλήρωση και των αποσπάσεων της περίπτωσης γ'. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται κατά τα ανωτέρω, δεν δικαιούνται κανένα είδος επιμισθίου και εξόδων μετάβασης και επιστροφής.

 

στ) Εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση ανάκλησης μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων, καθώς και όσοι δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία στη χώρα απόσπασης μετά την έκδοση της απόφασης απόσπασής τους, διαγράφονται από τους πίνακες για όλες τις επιλογές τους και αποκλείονται από κάθε διαδικασία απόσπασης στο εξωτερικό εντός του ίδιου έτους, καθώς και από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση στο εξωτερικό για τα 2 επόμενα σχολικά έτη.

 

ζ) Για την ταχύτερη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και ενταλματοποίηση, τα δικαιολογητικά για την καταβολή του ειδικού επιμισθίου αναρτώνται από τα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης, με ευθύνη του Συντονιστή, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, με χρήση εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής από τους Συντονιστές και Αναπληρωτές Συντονιστές. Η υποχρέωση της παρούσας ισχύει παράλληλα με την υποχρέωση έγκαιρης αποστολής των πρωτότυπων δικαιολογητικών και σε έντυπη μορφή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017), με την παράγραφο 5 του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2018), με την παράγραφο 1 του άρθρου 216 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019), με την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α/2020), με τις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/2020).

 

4. α) Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτή μετά τη λήξη της απόσπασής τους, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των 6 ετών, με την έναρξη του έβδομου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης η οργανική θέση που κατέχουν θεωρείται κενή, με τις συνέπειες που ορίζονται στην παράγραφο 9 της περίπτωσης Γ' του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985), και τίθενται στη διάθεση των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστηκαν.

 

β) Κατά τη διάρκεια του έτους λήξης της απόσπασής τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης για οποιαδήποτε περιοχή μετάθεσης, εφόσον είχαν υπηρετήσει 1 έτος στο σχολείο της οργανικής τους θέσης.

 

γ) Οι εκπαιδευτικοί που κατά το σχολικό έτος 2017 - 2018 αποσπάστηκαν και έχασαν την οργανική τους θέση μπορούν να υποβάλουν αίτηση-δήλωση τοποθέτησής τους στο σχολείο όπου είχαν την οργανική τους θέση, μέχρι τις 31-08-2018.

 

Σε περίπτωση που η οργανική θέση έχει καλυφθεί με μετάθεση άλλου εκπαιδευτικού, ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός παραμένει στην οικεία διεύθυνση ως υπεράριθμος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 94 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/2020).

 

5. Η τοποθέτηση και μετακίνηση των αποσπώμενων εκπαιδευτικών γίνεται με απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης εντός της περιοχής ευθύνης του. Αν δεν καθίσταται δυνατή η συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών, που έχουν αποσπαστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, σε σχολικές μονάδες των περιπτώσεων α' και β' του άρθρου 3, μπορούν να συμπληρώνουν ωράριο και σε εκπαιδευτικές μονάδες της περίπτωσης δ' του ίδιου άρθρου. Αν λόγω αντικειμενικών συνθηκών ο εκπαιδευτικός πλεονάζει και δεν υπάρχει άλλη θέση να μετακινηθεί, διακόπτεται η απόσπασή του. Ο εκπαιδευτικός δεν επιτρέπεται να διακόψει την απόσπασή του μετά την ανάληψη υπηρεσίας στο εξωτερικό. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται κυρώσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α/2020).

 

6. Το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού είναι το ίδιο με το ωράριο της ημεδαπής των εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης, εφόσον δεν αντίκειται στη νομοθεσία της χώρας απόσπασης-τοποθέτησης, άλλως σύμφωνα με το ωράριο της χώρας απόσπασης-τοποθέτησης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από πλήρη και αιτιολογημένη έκθεση του φορέα και σύμφωνη γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ρυθμίζονται παρεκκλίσεις του ως άνω ωραρίου, εφόσον τούτο επιβάλλουν τοπικές συνθήκες ή εκπαιδευτικές ανάγκες. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας και του ωραρίου υποχρεωτικής παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο, η ανάθεση εργασιών διοικητικού, πολιτιστικού και μορφωτικού περιεχομένου, καθώς και οι προϋποθέσεις ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας για τη συμπλήρωση του προγράμματος.

 

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι απασχολούνται σε Τ.Ε.Γ. και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο, εξαιτίας της απόστασης των δομών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης μεταξύ τους ή εξαιτίας απρόβλεπτης μείωσης των μαθητών, μπορούν να απασχολούνται σε καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης του Συντονιστικού Γραφείου στο οποίο υπάγονται, μέχρι και τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Συντονιστή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/2020).

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποσπώνται στα ευρωπαϊκά σχολεία και στα σχολεία διεθνών οργανισμών, ύστερα από αίτησή τους, δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, στα οποία περιλαμβάνεται τουλάχιστον η άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τους Κανονισμούς που διέπουν τα σχολεία αυτά. Για τις αποσπάσεις στα σχολεία διεθνών οργανισμών ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 3, εφόσον δεν προσκρούουν σε διεθνή ή διακρατική συμφωνία άλλως οι διατάξεις της συμφωνίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

8. Οι αποσπάσεις κατά την παράγραφο 9, στα ευρωπαϊκά σχολεία διαρκούν 7 σχολικά έτη, μετά από δοκιμαστική περίοδο 2 ετών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο [Ν] 3025/2002 Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων (ΦΕΚ 148/Α/2002). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να αυξομειώνεται η διάρκεια της απόσπασης εφόσον αυτό απαιτείται από το καταστατικό των ευρωπαϊκών σχολείων. Παράταση της απόσπασης επιτρέπεται μόνο αν επιβάλλεται από διεθνή ή διακρατική συμφωνία και για το χρόνο που ορίζεται σε αυτήν.

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών στα ευρωπαϊκά σχολεία και στα σχολεία διεθνών οργανισμών, τα ειδικότερα προσόντα, οι όροι, τα κριτήρια, τα όργανα και ο τρόπος επιλογής, καθώς και οι περιπτώσεις απόσπασης αυτών με αποδοχές και επιμίσθιο και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

10. α) Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων οι σύζυγοι είναι είτε μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας, είτε μόνιμοι υπάλληλοι άλλων Υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών, που υπηρετούν ή είναι διαπιστευμένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών είτε στρατιωτικοί ή μέλη των σωμάτων ασφαλείας, που υπηρετούν σε διαπιστευμένη ή μη αρχή του εξωτερικού, επιτρέπεται να αποσπώνται με αίτησή τους για συνυπηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή του Δημοσίου που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη με την αρχή που υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τοποθέτηση του/της συζύγου στο ίδιο μέρος. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του προϊσταμένου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής αν η απόσπαση γίνεται σε αυτήν.

 

β) Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί της περίπτωσης α' δεν λαμβάνουν επιμίσθιο ή επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, αλλά μόνο τις αποδοχές του εσωτερικού, οι οποίες τους καταβάλλονται από τον εκκαθαριστή των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και καλύπτουν, κατά προτεραιότητα, εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

γ) Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της περίπτωσης α' διαρκούν για όσο διάστημα εξυπηρετείται η ανάγκη της συνυπηρέτησης και δεν ενεργούνται εάν ο εκπαιδευτικός δεν έχει συμπληρώσει δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στην εκπαίδευση.

 

δ) Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του νόμου 3072/2002 (ΦΕΚ 294/Α/2002) εφαρμόζονται και για τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στους εκπαιδευτικούς που προβλέπονται στην περίπτωση α'. Για τα λοιπά θέματα της απόσπασης των εκπαιδευτικών της παρούσας παραγράφου ισχύουν όσα ορίζονται στο παρόν.

 

ε) Εφόσον προκύπτουν τεκμηριωμένες από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης ανάγκες, για παράλληλη στήριξη μαθητών στις σχολικές μονάδες των υποπεριπτώσεων α)α', α)β' και α)δ' της περίπτωσης α' του άρθρου 3, μπορούν να αποσπώνται για τον σκοπό αυτόν εκπαιδευτικοί πρόσθετων προσόντων της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2008). Εφόσον εκλείψουν οι συγκεκριμένες ανάγκες για τις οποίες αποσπάστηκαν, οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δύνανται να τοποθετούνται βάσει της ειδικότητάς τους..

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017), με την παράγραφο 8 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/2020).

 

11. Η απόσπαση του εκπαιδευτικού μπορεί να διακοπεί πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου της διάρκειάς της ή της παράτασης, στις κάτωθι περιπτώσεις, λόγω:

 

α) πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα καθήκοντά του,

 

β) επανειλημμένης και αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντά του,

 

γ) οικεία βουλήσει του εκπαιδευτικού, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι που αιτιολογούνται, ειδικά και δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας,

 

δ) έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών που να δικαιολογούν την παραμονή του εκπαιδευτικού στη θέση απόσπασης, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

 

ε) εξυπηρέτησης επιτακτικών υπηρεσιακών και εκπαιδευτικών αναγκών της ημεδαπής.

 

Η διακοπή της απόσπασης γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικά για τις περιπτώσεις α', β', γ' και δ' της παρούσας, η διακοπή της απόσπασης γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από γνώμη του Συντονιστή Εκπαίδευσης και σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων, οι οποίοι εκτιμούν τα πραγματικά περιστατικά, όπως αυτά συνάγονται από τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ή τις αναφορές του συντονιστή εκπαίδευσης και του προϊσταμένου της εκπαιδευτικής μονάδας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/2020).

 

12. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό ή των οποίων η απόσπαση παρατείνεται υποχρεούνται να παραμείνουν στο εξωτερικό για όλη τη διάρκεια της απόσπασης ή της παράτασης.

 

Η παροχή του επιμισθίου τελεί σε άμεση συνάρτηση με την παροχή διδακτικού έργου. Αν για οποιονδήποτε λόγο, ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της απόσπασής του δεν παρέχει διδακτικό έργο πέραν του διμήνου, η παροχή επιμισθίου διακόπτεται και επαναλαμβάνεται όταν αναλάβει και πάλι τα καθήκοντά του.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ύψος του επιμισθίου σε κάθε χώρα για τους εκπαιδευτικούς και τους συντονιστές, οι όροι και η διαδικασία χορήγησής του.

 

Αν διακοπεί η απόσπαση του εκπαιδευτικού κατά τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 11, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης μετάβασης και δεν λαμβάνει τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα. Αν διακοπεί η απόσπαση του εκπαιδευτικού κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 13, κατά τη διάρκεια των τριών ετών της απόσπασής του, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης μετάβασης και δεν λαμβάνει τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα.

 

13. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό και των οποίων η απόσπαση ή η παράτασή της διακόπτεται κατά τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 11 δεν μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση απόσπασης. Εκπαιδευτικοί, των οποίων η απόσπαση ή η παράτασή της διακόπτεται, σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 11, αποκλείονται από κάθε διαδικασία απόσπασης στο εξωτερικό εντός του ίδιου έτους, καθώς και από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση στο εξωτερικό για τα 2 επόμενα σχολικά έτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/2020).

 

14. Ειδικά για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ταυτοχρόνως είναι και κληρικοί ενός εκ των κλιμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος, του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των υπ' αυτό Εκκλησίας τής Κρήτης, Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου και Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, και των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, επιτρέπεται η απόσπαση κατόπιν αιτήσεώς τους στο εξωτερικό, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, για την παροχή υπηρεσίας στην τοπική εκκλησιαστική αρχή. Η διαδικασία επιλογής των κληρικών, τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα που λαμβάνονται υπόψη, η διάρκεια απόσπασης και η παράτασή της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την απόσπασή τους και την εν γένει παροχή των υπηρεσιών τους, στις οποίες περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσίας στην τοπική εκκλησιαστική αρχή, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εξωτερικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 95 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.