Νόμος 4415/16 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Ρυθμίσεις για τα θέματα Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Για τον έλεγχο της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για τα φροντιστήρια, της συλλογής στοιχείων και της εξαγωγής στατιστικών αναφορών και της καταπολέμησης της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας δημιουργείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πληροφοριακό σύστημα στο οποίο, με συνεχή ενημέρωση και σε πραγματικό χρόνο, καταχωρίζονται τα στοιχεία του παρόντος και των κατ' εξουσιοδότηση αυτής υπουργικών αποφάσεων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας, ο αρμόδιος διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος, ο τρόπος εφαρμογής και υλοποίησης, η διαδικασία καταχώρισης, η πρόσβαση των αρμόδιων υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

β) Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα, ετησίως και κάθε φορά που επέρχεται τροποποίησή τους:

 

α)α) το αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων, από το οποίο πρέπει να προκύπτουν το κάθε μάθημα και τμήμα ανά μέρα και διδακτική ώρα, και ο διδάσκων/καθηγητής,

 

β)β) τα τμήματα που έχουν συγκροτηθεί, το πλήθος των μαθητών ανά τάξη γυμνασίου/λυκείου και ανά ομάδα προσανατολισμού της Β' και Γ' τάξης λυκείου, τα διδασκόμενα μαθήματα και το πλήθος των εβδομαδιαίων ωρών τους ανά τμήμα του φροντιστηρίου, καθώς και τα ονομαστικά στοιχεία, τον ΑΜΚΑ, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, την ειδικότητα και το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας (ώρες διδασκαλίας ανά τμήμα /τάξη και μάθημα) των διδασκόντων.

 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα λοιπά στοιχεία που καταχωρούν ηλεκτρονικά οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών στο ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα.

 

δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσβασης των αποκεντρωμένων οργάνων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πληροφοριακό σύστημα του παρόντος.

 

ε) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος με άλλα πληροφοριακά συστήματα και αρχεία του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος.

 

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσβασης των αρμόδιων υπηρεσιών στα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος.

 

στ) Η καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

 

ζ) Η μη έγκαιρη καταχώριση ή η καταχώριση ψευδών στοιχείων επισύρει ποινή προστίμου, το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του οποίου ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί κύρωση προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής κύρωσης προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 106 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018), με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/2019).

 

2. Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι διδάσκοντες / καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται. Σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές, οι αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες, σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του νόμου [Ν] 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/2016).

 

3. Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις 21 διδακτικές ώρες, κατ' αντιστοιχία με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ο μέσος όρος του μέγιστου και του ελάχιστου ωραρίου τους.

 

Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί σε 25 ένσημα μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 56 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

4. Η διδακτική ώρα για τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών αντιστοιχεί σε χρονική διάρκεια 45 λεπτών της ώρας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 202 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.