Νόμος 4415/16 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Ρυθμίσεις για τις άδειες των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Θ18 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Τα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, που εκδόθηκε δυνάμει της δήλωσης του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) της προηγούμενης περιόδου, υποβάλλουν υποχρεωτικά έως 30-09-2016 αίτημα τροποποίησης για ελλείψεις ή/και μεταβολές στις κτιριολογικές προϋποθέσεις, που έχουν επέλθει από το χρονικό διάστημα της αδειοδότησής τους έως και σήμερα. Αν τα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα το αίτημα τροποποίησης για ελλείψεις ή/και μεταβολές, ανακαλείται η άδειά τους σύμφωνα με την περίπτωση 1)β' της υποπαραγράφου Θ4 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.