Νόμος 4423/16 - Άρθρο 53

Άρθρο 53


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 6 του νόμου 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πέμπτο του νόμου 4117/2013 (ΦΕΚ 29/Α/2013) και το άρθρο 24 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014), τροποποιείται ως εξής:

 

α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του νόμου 3199/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνιστάται σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση Συμβούλιο Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το οποίο αποτελεί όργανο κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης για θέματα προστασίας και διαχείρισης των υδάτων. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων και Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης νοείται στο εξής Συμβούλιο Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μέχρι το διορισμό του, ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα.

 

Στο Συμβούλιο Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συμμετέχουν, με βάση την περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού (Υδατικό Διαμέρισμα) που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5:

 

α) ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μέχρι το διορισμό του ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως πρόεδρος,

 

β) ο(οι) Προϊστάμενος(οι) της(των) Διεύθυνσης (Διευθύνσεων) Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που είναι αρμόδια(ες) για τη συγκεκριμένη λεκάνη απορροής ποταμού,

 

γ) εκπρόσωπος ή εκπρόσωποι της(των) Περιφέρει- ας(ων) στα διοικητικά όρια της(των) οποίας(ων) εκτείνεται η περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού,

 

δ) εκπρόσωπος ή εκπρόσωποι της(των) οικείας(ων) Περιφερειακής(ων) Ενότητας (Ενοτήτων),

 

ε) ένας εκπρόσωπος από κάθε Περιφερειακή Ένωση Δήμων που δραστηριοποιείται εντός της λεκάνης απορροής ποταμού,

 

στ) ένας εκπρόσωπος όλων των οικείων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης που δραστηριοποιούνται εντός της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού,

 

ζ) ένας εκπρόσωπος όλων των οικείων Επιμελητηρίων (Τεχνικού, Γεωτεχνικού και Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου), που δραστηριοποιούνται εντός της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού,

 

η) ένας εκπρόσωπος όλων των οικείων Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, που δραστηριοποιούνται εντός της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού,

 

θ) ένας εκπρόσωπος όλων των περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό τους, δραστηριοποιούνται για θέματα προστασίας των υδάτων εντός της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού,

 

ι) ένας εκπρόσωπος όλων των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού,

 

ι)α) ένας εκπρόσωπος από κάθε φορέα διαχείρισης προστατευόμενης περιοχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986, όπως ισχύει και του άρθρου 13 του νόμου 3044/2002, εφόσον ο φορέας αυτός έχει συσταθεί.

 

Τα μέλη του Συμβουλίου Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν είναι αμειβόμενα.}

 

β) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3199/2003 προστίθεται υποπαράγραφος 1)β ως εξής:

 

{1)β. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να συμμετέχουν ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι και άλλων κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων του δημόσιου τομέα, εκπρόσωποι επιστημονικών οργάνων, ιδρυμάτων ή οργανισμών, όπως του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Ερευνών (ΣΜΕ), του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), του Εθνικού Κέντρου Βιοτόπων -Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), καθώς και εξειδικευμένοι επιστήμονες, για την ανάλυση και παρουσίαση θεμάτων τεχνικής φύσεως.}

 

γ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του νόμου 3199/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η συγκρότηση του Συμβουλίου Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης γίνεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μέχρι το διορισμό του με απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συγκαλείται κάθε φορά με μέριμνα του Προέδρου του.

 

Σε περίπτωση που το Υδατικό Διαμέρισμα εκτείνεται στα διοικητικά όρια περισσοτέρων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τα καθήκοντα προέδρου του Συμβουλίου Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η συγκρότηση του Συμβουλίου Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης γίνεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μέχρι το διορισμό του, με απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συγκαλείται του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5.}

 

δ) Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 3199/2003 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με όμοια απόφαση μπορεί να τροποποιείται η σύνθεση του Συμβουλίου Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως προς τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών του, εφόσον κρίνεται ότι αυτό θα επιβοηθήσει ουσιαστικά στο έργο του.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.