Νόμος 4427/16 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Σώμα Εποπτών και Γραφείο Συντονισμού Σώματος Εποπτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συστήνεται στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας Σώμα Εποπτών, το οποίο συγκροτείται από προσωπικό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας με αυξημένα προσόντα. Τα τυπικά προσόντα, ο τρόπος επιλογής και εκπαίδευσης, καθώς και οι ειδικότητες των υπαλλήλων που συγκροτούν το Σώμα καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

2. Σκοπός του Σώματος Εποπτών είναι ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος της λειτουργίας των αερολιμένων, σε συνεργασία με τις εγκατεστημένες, σε αυτούς, μονάδες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση της κείμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, καθώς και των διεθνών συμβάσεων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

 

3. Το Γραφείο Συντονισμού Σώματος Εποπτών συγκροτεί, με εντολή του Διοικητή, κλιμάκια 3 τουλάχιστον υπαλλήλων, με την ιδιότητα του Επόπτη. Αρμοδιότητα του Γραφείου είναι ο συντονισμός της διενέργειας επί τόπου επιθεωρήσεων στους Αερολιμένες της Χώρας, με σκοπό την εξακρίβωση της σύμφωνης, με τους Κανονισμούς, λειτουργίας των Αερολιμένων.

 

4. Το Σώμα Εποπτών αποτελείται από κατηγορίες Επιθεωρητών ανάλογα με το αντικείμενο εποπτείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 84/2018 (ΦΕΚ 156/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.