Νόμος 4469/17 - Άρθρο 19

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α/2017).


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου α' του άρθρου 8 του Καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το άρθρο 33 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007), όπως τα εδάφια αυτά τροποποιήθηκαν με το άρθρο 60 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Το προσωπικό της ΜΟΔ ΑΕ προσλαμβάνεται από τον ιδιωτικό τομέα ή αποσπάται από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, ύστερα από διαπίστωση αναγκών στελέχωσης, προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού, δημόσια προκήρυξη ή πρόσκληση αντίστοιχα και αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων. Η διαδικασία επιλογής του προσωπικού που προσλαμβάνεται από τον ιδιωτικό τομέα, καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η δημόσια προκήρυξη και ο πίνακας προσλαμβανόμενων γνωστοποιούνται στο ΑΣΕΠ με εξαίρεση του προσωπικού της παραγράφου στ' του παρόντος άρθρου. Για το προσωπικό που αποσπάται από το δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014).}

 

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.