Νόμος 4469/17 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στους υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετακινούνται, στις Ειδικές Υπηρεσίες του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) και την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, από άλλους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα πλην της ΜΟΔ ΑΕ, καθώς και στους υπαλλήλους αυτών που έχουν ήδη αποσπασθεί ή μετακινηθεί στις παραπάνω Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταβάλλεται ειδικό επίδομα, το ποσό του οποίου καθορίζεται από τη διαφορά που προκύπτει από το ύψος του συνόλου των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους σε σύγκριση με το ύψος του συνόλου των τακτικών μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ, του αντίστοιχου κλάδου, ειδικότητας, βαθμού και κλιμακίου, συμπεριλαμβανομένης της υπερβάλλουσας μείωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

 

Το ειδικό επίδομα καταβάλλεται από τη ΜΟΔ ΑΕ με επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αντίστοιχα. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 13-04-2017.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017), με το άρθρο 107 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.