Νόμος 4469/17 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Διορισμός συντονιστή - Δικαίωμα αποποίησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός 2 εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διορίζει συντονιστή της διαδικασίας από το μητρώο συντονιστών που τηρείται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Προτιμάται συντονιστής με έδρα εντός της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει την έδρα του ο οφειλέτης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018).

 

2. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός ως συντονιστή του ίδιου προσώπου σε περισσότερες από μία αιτήσεις, αν προηγουμένως δεν έχει εξαντληθεί η δυνατότητα διορισμού των λοιπών εγγεγραμμένων στο μητρώο της παραγράφου 1 με έδρα την Περιφέρεια, εντός της οποίας λαμβάνει χώρα η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018).

 

3. Ο συντονιστής ειδοποιείται από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για το διορισμό του, τον οποίο μπορεί να αποποιηθεί εντός 4 εργάσιμων ημερών. Ο συντονιστής υποχρεούται να αποποιηθεί το διορισμό του αν συντρέχουν στο πρόσωπό του περιστάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του. Τέτοιες περιστάσεις είναι ιδίως:

 

α) κάθε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον οφειλέτη ή συμμετέχοντα πιστωτή,

 

β) οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, από την έκβαση της διαδικασίας.

 

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο συντονιστής αποποιηθεί το διορισμό του, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διορίζει αμέσως νέο συντονιστή.

 

4. Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και στη Διαύγεια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Συντονιστών. Στο μητρώο εγγράφονται κατά προτεραιότητα διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του νόμου [Ν] 3898/2010 (ΦΕΚ 211/Α/2010) ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), με την οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ιδιότητά του ως διαπιστευμένου διαμεσολαβητή του νόμου [Ν] 3898/2010.

 

5. Στο μητρώο συντονιστών εγγράφονται:

 

α) 120 διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Αττικής,

β) 50 διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

γ) 20 διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας,

δ) 20 διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,

ε) 20 διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Κρήτης,

στ) 20 διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,

ζ) 10 διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

η) 10 διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,

θ) 10 διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Ηπείρου,

ι) 10 διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,

ι)α) 10 διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,

ι)β) 10 διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,

ι)γ) 10 διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

 

Αν οι αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο υπερβούν σε αριθμό τις υπό κάλυψη θέσεις συντονιστών ανά Περιφέρεια, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων. Μεταξύ των μη κληρωθέντων διενεργείται νέα κλήρωση για να καθορισθεί η σειρά των επιλαχόντων.

 

Οι επιλαχόντες εγγράφονται στο μητρώο αμέσως μετά τη διαγραφή από το μητρώο μέλους με έδρα στην ίδια Περιφέρεια.

 

Αν δεν καλυφθούν οι θέσεις συντονιστών ανά Περιφέρεια από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους απευθύνει εντός 10 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων πρόσκληση προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους με έδρα την Περιφέρεια αυτή με τη διαδικασία της παραγράφου 4. Στην περίπτωση αυτή στο μητρώο εγγράφονται δικηγόροι με τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία. Αν οι αιτήσεις εγγραφής υπερβούν σε αριθμό τις υπό κάλυψη θέσεις, ακολουθείται διαδικασία κλήρωσης κατά τα παραπάνω οριζόμενα.

 

6. Οι κληρώσεις της παραγράφου 5 είναι δημόσιες και διεξάγονται από υπάλληλο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που κατέχει θέση ευθύνης, παρουσία δύο ακόμη υπαλλήλων.

 

Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης γνωστοποιείται τουλάχιστον 2 ημέρες νωρίτερα, με τοιχοκόλληση της σχετικής ανακοίνωσης στα γραφεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ή με ανάρτηση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της. Η κλήρωση για την εγγραφή στο μητρώο, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις εγγραφής, γίνεται με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο που διαθέτει η οικεία Υπηρεσία, όπως με χρήση εφαρμογής Η/Υ ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου. Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και από τους τρεις παριστάμενους, κατά τα ανωτέρω, υπαλλήλους.

 

7. Αν διαπιστωθεί ανάγκη συμπλήρωσης του αριθμού των συντονιστών σε συγκεκριμένη Περιφέρεια, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με απόφασή του μπορεί να εγγράψει στο μητρώο συντονιστών νέα μέλη από την κατάσταση επιλαχόντων ανά Περιφέρεια.

 

Αν ο αριθμός των επιλαχόντων δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της συγκεκριμένης Περιφέρειας, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δημοσιεύει κοινή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Συντονιστών διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και δικηγόρων ακολουθώντας κατά τα λοιπά τη διαδικασία των παραγράφων 4 και 5.

 

8. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους επιβλέπει το έργο των συντονιστών, μεριμνά για την κατάρτισή τους και την περιοδική πιστοποίηση της απόδοσής τους. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διαγράφονται από το Μητρώο οι συντονιστές που δεν φέρουν σε πέρας το έργο τους εμπροθέσμως ή εκπληρώνουν πλημμελώς τα καθήκοντα τους. Για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων των συντονιστών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των συνεπειών που επιφέρει η μη συμμόρφωσή τους σε αυτές εκδίδεται Οδηγός Δεοντολογίας Συντονιστών από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.