Νόμος 4479/17 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Προσθήκη άρθρου 56Γ στο νόμο 2725/1999


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 56Β του νόμου 2725/1999 προστίθεται άρθρο 56Γ ως εξής:

 

{Άρθρο 56Γ: Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας

 

1. Με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη συγκροτείται υποχρεωτικά στην έδρα κάθε Περιφέρειας ή Δημοτικής Ενότητας Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας με τοπική αρμοδιότητα στα όρια της αντίστοιχης Περιφέρειας ή Δημοτικής Ενότητας, η οποία αποτελείται από:

 

α) Έναν υπάλληλο της Περιφέρειας ή του οικείου Δήμου κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών και κατά προτίμηση με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου, ως Πρόεδρο.

 

β) Έναν ιατρό που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κατά προτίμηση με αθλητιατρική εμπειρία.

 

γ) Έναν εκπρόσωπο της Αστυνομικής Αρχής ή, κατά περίπτωση, του Λιμενικού Σώματος.

 

δ) Έναν εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Για κάθε έλεγχο η Επιτροπή συμπληρώνεται από έναν εκπρόσωπο της διοίκησης της επιθεωρούμενης αθλητικής εγκατάστασης ή του φορέα στον οποίο αυτή ανήκει, έναν εκπρόσωπο της αθλητικής ομοσπονδίας του κατά περίπτωση αθλήματος και έναν εκπρόσωπο της οικείας επαγγελματικής ένωσης, όταν στην αθλητική εγκατάσταση διεξάγονται και αγώνες επαγγελματικών πρωταθλημάτων. Στην περίπτωση αθλητικής εγκατάστασης πολλαπλής χρήσης, οι εκπρόσωποι των δύο τελευταίων φορέων προέρχονται από το άθλημα με τη μεγαλύτερη προσέλευση θεατών.

 

Σε περίπτωση μη συγκρότησης της ως άνω Επιτροπής από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο τελευταίος ελέγχεται πειθαρχικά.

 

Αν δεν είναι δυνατή η στελέχωση της Επιτροπής με υπάλληλο της Περιφέρειας ή της Δημοτικής Ενότητας κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, καθώς και με ιατρό που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αυτή στελεχώνεται με ιδιώτη μηχανικό και ιατρό.

 

Με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού συγκροτείται η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας των εξής αθλητικών εγκαταστάσεων: ΟΑΚΑ, ΣΕΦ, ΕΣ Καυτανζόγλειο και ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης εξακολουθεί να ισχύει η ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/334735/2334/396/113/2014 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 3531/Β/2014).

 

2. Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) Ελέγχει τις πάσης φύσεως αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες τελούνται προπονήσεις ή αθλητικές συναντήσεις των ομάδων Γ1, Γ2, Ε2 και ΣΤ, όσον αφορά στη διαπίστωση της συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας αθλουμένων και θεατών. Για το σκοπό αυτόν, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 56Β, εντός των μηνών Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου κάθε έτους, η Επιτροπή διενεργεί τακτικό έλεγχο σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και εντός 5 ημερών από τη διενέργεια του ελέγχου υποβάλλει στον αρμόδιο Περιφερειάρχη έκθεση ελέγχου και γνώμη για τη χορήγηση, τη χορήγηση υπό όρους ή τη μη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Έκτακτος έλεγχος μπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε.

 

β) Ελέγχει τη δυνατότητα απρόσκοπτης προσέλευσης στην αθλητική εγκατάσταση και εκκένωσής της από τους θεατές και τη δυνατότητα προσπέλασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

 

γ) Ελέγχει την ύπαρξη και λειτουργία του ελάχιστου απαραίτητου ιατρικού και υγειονομικού εξοπλισμού, τη στατική αντοχή των κερκίδων, την καταλληλότητα των περιφράξεων και των χώρων υγιεινής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι κατά τη γνώμη της αναγκαίο για την ασφαλή διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων.

 

δ) Αν η Επιτροπή διαπιστώσει τεχνικές ατέλειες ή άλλες ελλείψεις στην αθλητική εγκατάσταση, δίνει εύλογη προθεσμία στη διοίκησή της για την αποκατάστασή τους, ορίζοντας ταυτόχρονα νέα ημερομηνία επανελέγχου.

 

Στην περίπτωση αυτή, ο αρμόδιος Περιφερειάρχης, μετά από εισήγηση της Επιτροπής μπορεί να χορηγεί μέχρι την ημερομηνία επανελέγχου άδεια λειτουργίας, εφόσον οι ελλείψεις δεν είναι τόσο σοβαρές, ώστε να τίθενται σε κίνδυνο ουσιώδη έννομα αγαθά των αθλητών και του κοινού. Εάν και κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθούν ατέλειες ή ελλείψεις που αφορούν την καταλληλότητα των αγωνιστικών χώρων, των χώρων άθλησης και των λοιπών χώρων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αθλητών, προπονητών και διαιτητών, η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα στον αρμόδιο Περιφερειάρχη τη μη χορήγηση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται με νέο έλεγχο. Εάν οι ατέλειες ή ελλείψεις αφορούν την καταλληλότητα των λοιπών χώρων της αθλητικής εγκατάστασης, ιδίως αυτών που προορίζονται για την πρόσβαση, παραμονή και αποχώρηση των θεατών, η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα στον αρμόδιο Περιφερειάρχη τη χορήγηση υπό όρους ή την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας ή τη χορήγηση άδειας χωρίς την παρουσία θεατών, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται με νέο έλεγχο.

 

3. Τα πρακτικά της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας, τα αντίγραφα των εκθέσεών της και των σχετικών αποφάσεων του αρμόδιου Περιφερειάρχη τηρούνται στο αρχείο γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Τα αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων του Δημάρχου τηρούνται στο αρχείο του οικείου Δήμου και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 

4. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, του ΣΕΦ, του ΕΣ Καυτανζόγλειο και του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά, η άδεια λειτουργίας των οποίων αποτελεί αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.

 

5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 01-01-2018.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.